Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü


İŞYERI AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇIN İSTENEN BELGELER

Gayri Sıhhi İşyerlerinden İstenecek Olan Belgeler


1-      Başvuru Formu Ek-1: GSM Başvuru Formu (İşyeri sanayi bölgesi dışında olan tüm işyerleri  işyeri kontrol dilekçesi ile müracaat edebilriler. Ek-2: İşyeri Kontrol Dilekçesi)

2-      Tapu Fotokopisi ve Gebze Belediyesi  Numarataj Şefliğinden adres tespit yazısı

3-      Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan)( Özel Yapı Gerektiren İşyerleri İçin "Yapılacak Faaliyetin Yazılı Olduğu belge)

4-       Kira Sözleşmesi (Tapuda Mülk Sahibi Görünen Tüm Hak Sahibi Kişilerin İmzaları Sözleşmede Olmak Zorundadır.)

5-      Vergi Levhası fotokopisi

6-      Sicil Tasdiknamesi (Bağlı Olduğu Odadan)

7-      Faaliyet Belgesi (Üye Olduğu Odadan) Son 6 ay içerisinde alınmış olmalıdır

8-      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yerleşim yeri belgesi

9-      Ustalık Belgesi. (Ustalık Gerektiren Faaliyet Kolları İçin) (gıda ile ilgili iş yerli bağlı bulunduğu odadan sorumlu yönetici usta öğretici belgesi alabilir.) (Ek-3: Ustalık Belgesi Sözleşmesi)

10-  İşyerinin Durumuna Göre İtfaiye Raporu veya Yangın Emniyeti Alındığına Dair Belge

11-  Tüzel Kişiler İçin Şirketin Yetkili Yöneticisi Olduğuna Dair İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi

12-  Kapasite Raporu ( Bağlı Olduğu Odadan )

13-  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine Dâhil İşyeri İse, ÇED Raporu veya ÇED Gerekli Değil Belgesi. (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden Alınacak.)

14-  Deşarj İznine Tabi İşyerleri için Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı veya Tabi Olmadığına Dair İSU Bölge Müdürlüğünden Alınacak Yazı.

15-  Motor ve Teçhizat Beyannamesi EK:4 (Makine Mühendisi tarafından onaylı ve Mak. Müh. diploma fotokopisi)

16-  İş Akış Şeması

17-  Atık Bitkisel Yağ Sözleşmesi (Bitkisel Yağ Atığı Bulunan İşyerlerinden İstenecek.)

18-  İş güvenliği Uzmanlığı Ve İşyeri Hekimliği Sözleşmesi

19-  Sorumlu Yönetici Sözleşmesi

20-  Gürültü Kontrol İznine Tabi Tesisler İçin Gürültü Kontrol İzin Belgesi veya Tabi Olmadığına Dair İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden Alınacak Yazı

21-  Tehlikeli Atıklarla İlgili Lisansa Tabi ise Belgesi (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden Alınacak. )

22-  Kat Mülkiyeti Kanununa Tabi Olan Yer Tapu Kaydında İşyeri Görünüyor İse Mülk Sahiplerinin Oy Çokluğu İle Aldığı, Tapu Kaydında Mesken Görünüyor İse Mülk Sahiplerinin Oy Birliği İle Aldığı "İşyeri Açılabilir" Yönündeki Kararı

23-  İşyerinin Girişi Karayolundan İse Yol Geçiş İzin Belgesi. (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığından Alınmış UTDK Kararı.)

24-  İşyeri Açacak Gerçek ve Tüzel Kişilerin, Açılacak Olan İşyerinin Kat Mülkiyeti Kanununa Tabi Olup Olmadığına Dair Tapu Sicil Müdürlüğünden Alacakları Yazı

25-  Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden Alınacak. )

NOT: Tüm Evrakların Asılları İle Müracaat Edilecektir.


Umuma Açık İstirahat ve Eğlence ve Sıhhi İşyerlerinden İstenecek Ortak Belgeler

1- Başvuru Formu ( EK:1 Başvuru Formu  adresinden temin edilecek ve bilgisayar ortamında doldurulacak.) 

2- Tapu Fotokopisi                                                                                

3- Özel Yapı Gerektiren İşyerleri İçin "Yapılacak Faaliyetin Yazılı Olduğu Yapı Kullanım İzin Belgesi"

4- Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskan)  yoksa  Yapı Ruhsatı ve Beyan Dökümü 

5- İşyeri Açacak Gerçek ve Tüzel Kişilerin, Açılacak Olan İşyerinin Kat Mülkiyeti Kanununa Tabi Olup Olmadığına Dair Tapu Sicil Müdürlüğünden Alacakları Yazı

6- Kat Mülkiyeti Kanununa Tabi Olan Yer Tapu Kaydında İşyeri Görünüyor İse Mülk Sahiplerinin Oy Çokluğu İle Aldığı, Tapu Kaydında Mesken Görünüyor İse Mülk Sahiplerinin Oy Birliği İle Aldığı "İşyeri Açılabilir" Yönündeki Kararı

7- İşyerinin Girişi Karayolundan İse Yol Geçiş İzin Belgesi. (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığından Alınmış UTDK Kararı.)

8- Kira Sözleşmesi (Tapuda Mülk Sahibi Görünen Tüm Hak Sahibi Kişilerin İmzaları Sözleşmede Olmak Zorundadır.)   Aslı ve Fotokopisi getirilecek.

9- Vergi Levhası fotokopisi

10- Gerçek Kişiler İçin Ustalık Belgesi. (Ustalık Gerektiren Faaliyet Kolları İçin) Ustalık Sözleşmesi Örneği(Ek:2)11-   Sicil Tasdiknamesi veya Sicil Gazetesi

12- Faaliyet Belgesi (Üye Olduğu Odadan)

13-   Tüzel Kişiler İçin Şirketin Yetkili Yöneticisi Olduğuna Dair Resmi Belge ve Sicil Gazetesi

14-   İşyeri Çalışanlarının Bulaşıcı Hastalığı Olmadığına Dair Resmi Sağlık Kurumundan Alınmış Sağlık Muayene Kartları. (Umuma Açık İşyerinin Tamamından ve Gıda İle Temas Eden Diğer İşyerlerinden İstenecek.)

15-  İşyerinin Durumuna Göre İtfaiye Raporu veya Gerek olmadığına dair kurum yazısı  ve Yangın Emniyeti Alındığına Dair Belge (Yangın Tüpü Faturası)

16-   Atık Bitkisel Yağ Sözleşmesi (Bitkisel Yağ Atığı Bulunan İşyerlerinden İstenecek.)

17-   50 ve Daha Fazla İşçi İstihdam Eden İşyerleri İçin İşyeri Hekimlik Sözleşmesi

18-   Adres Tespit Yazısı ( Emlak  İstimlak Müdürlüğü - Numarataj Şefliğinden )


Ortak Belgelerin Yanında Umuma Açık İşyerlerinden İstenecek Belgeler

1-       İşyerinde Çalışanların Adli Sicil Kayıtları

2-       İşyerinin Mesafe Krokisi

NOT: Tüm Evrakların Asılları İle Müracaat Edilecektir.

NOT: 10.08.2005 tarihli 25902 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği;


Yeme İçme Salonu olarak faaliyeti gösterecek olan işletmelerde, Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu ve sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır(Lokanta, Hamburger Salonu v.b.)

2.Sınıf Kahvehane, Oyun Salonu, İnternet Salonu faaliyeti gösterecek olan işletmelerde, Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu ve sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır

3.Sınıf Kahvehane faaliyeti gösterecek olan işletmelerde, Aynalı ve sıvı sabunlu en az bir tuvalet bulunacaktır. 

On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır. Ancak birden fazla işyerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz. 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne ait evrak ve dilekçe örnekleri ektedir.