Bina Yıkımı


 

İLAN

 

        İlgi yazıya istinaden; Yavuz Selim Mahallesi 467 Sokak No:18 adresinde; 321 ada, 71 parsel adresinde bulunan yapı için Belediyemiz teknik elemanlarınca mahallinde yapılan incelemede; yapının metruk olduğu, can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz ettiği tespit edilmiştir.

        Yapı sahibi olan Şahin Kutun'a, güvenlik tedbirlerinin alınması veya yapıyı kaldırması hususunda, adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresine yazı gönderilmiş, ancak söz konusu yazının tebliğ edilemediği tespit edilmiştir.  
        3194 Sayılı İmar Kanunu`nun Madde 39 – (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.

        (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir." denilmektedir.

        Gebze ilçesi, Yavuz Selim Mahallesi 467 Sokak No:18 adresinde; 321 ada, 71 parsel taşınmaz üzerinde bulunan metruk yapının maliki olan Şahin Kutun tarafından, 15 gün içerisinde tamir edilerek güvenli duruma getirilmesi veya gerekli güvenlik tedbirleri alınarak yıkılması gerekmektedir. 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 39. maddesi gereği söz konusu metruk yapının 10 gün içerisinde güvenli duruma getirilmemesi veya yıkılarak kaldırılmaması halinde Belediyemiz tarafından yıkım uygulaması yapılacaktır.

        Söz konusu 321 ada, 71 parsel için düzenlenen yazımız ekindeki ilan metninin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 39. Maddesine istinaden, Gebze Belediyesi internet sayfasında 30 gün boyunca yayınlanarak ilan edilmesi için gereğinin yapılması arz olunur.