Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Burhanettin DEMİRCİ
  • sosyalyardim@gebze.bel.tr

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç,mağdur, kimsesiz,hasta ve engellilere bütçe imkanları dahilinde yapılacak aynî ve nakdî yardımlara dair usul ve esasları düzenlemektir.Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, belediye sınırları içinde belediyece yapılacak sosyal yardımlar ile bu yardımlardan faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar.


Hukukî dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 13 maddesi, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar

MADDE 4-  (1) Bu Yönetmelikde geçen;

a) Belediye: GebzeBelediyesini,

b) Belediye Başkanı: Gebze Belediye Başkanını,

c) Müdürlük: Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü ve  sosyal yardımla alakalı görevlendirilecek diğer Müdürlükleri,

ç) Harcama  Yetkilisi: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 31 maddesinde geçen  kamu görevlisi.

d)Muhasebe  Yetkilisi: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 61 maddesinde geçen  kamu görevlisi.

e)Nakdî Yardım: Yönetmelik kapsamında yapılacak para ya da özel anlaşmalarla para yerine geçebilecek alışveriş çeki, banka kartı, akıllı kart kontörü yardımını,

f)Aynî Yardım: Yiyecek, giyecek, eğitim malzemesi, yakacak, tıbbî araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,

g) Sosyal yardım: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak aynî ve nakdî yardımları, 

ğ) Muhtaç: İçine düştüğü müşgülden dolayı ihtiyaçlı olan engelli,hasta, yaşlı, düşkün, kimsesiz, dar gelirli, geliri olmayan,  yoksul ,  öksüz, yetim, dul,yolda kalmış,  kalacak yeri olmayanlar ile eşi ölen,ayrılan,şiddet mağduru ve terkedilmiş olanları,

h) Dar gelirli: Yardıma muhtaç kişiler arasında, TÜİK tarafından belirlenen açlık sınırı ve altında gelire sahip olanları, 

ı) Yetkili makam: Belediye Başkanı veya görevlendireceği yetkili kişi ya da kişileri,

i)Değerlendirme Komisyonu: Başkanlık oluruyla kurulan Sosyal Yardımlar Değerlendirme Komisyonunu,

j)Belediye kanunu : 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununu,

k)Yönetmelik : Kocaeli ili Gebze Belediyesi Sosyal Yardim Esaslari Yönetmeliğini,

l) TÜİK:Türkiye İstatistik Kurumunu,

ifade eder.
Sosyal yardımlara ilişkin genel esaslar

MADDE 5-(1) Belediye bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir. Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:

a) Belediye aynî ve nakdî yardımlarda bulunur. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur. Yıl içerisinde yapılacak sosyal yardımların toplam tutarı, bütçenin % 4 ünü geçemez.

b) Belediye aynî ve nakdî yardım faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliğini sağlayarak sosyal yardım faaliyetlerine bu kurum ve kuruluşların katkısını artırmak için çaba gösterir, gerektiğinde yapılacak yardımları koordine eder.

c) Aynî ve nakdî yardım programlarının uygulanmasında yaşlı, engelli, çocuklar, yetim ve öksüzler ile kimsesiz ve düşkünler ile şiddet mağduru kadınlara öncelik tanınır.

ç) Yardım taleplerinin karşılanmasında; belediyenin mâli durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başarı durumu, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

d) Sosyal yardımların yapılmasında temel amaç muhtacların gıda, giyinme, barınma, ısınma, eğitim, sağlık gibi temel nitelikte sosyal ve ekonomik  sorunlarının  çözümünde  yardımcı olunmasıdır.

e) Sosyal yardımlar insan onurunu zedelemeyecek koşullarda, vatandaşa en yakın ve en uygun yöntemlerle sunulmasına özen gösterilerek yapılır.

f) Aynî ve nakdî yardımlar karşılıksız olarak yapılır. İKİNCİ KISIM

Sosyal Yardımlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımdan Yararlanma Usul ve Esasları

Sosyal yardımlardan yararlanma hakkı

MADDE 6- (1) Aşağıda belirtilen kişilerin belediyece yapılacak sosyal yardımlardan yararlanmaya hakkı vardır:

a) Belediye sınırları içinde ikamet eden muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün ve engelli kişiler,

b) Afetlere maruz kalmış olup aynî ve nakdî yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler,

c) Belediye sınırları içinde ikamet edip de kamuya ait ilköğretim, lise ve dengi okullarda eğitimini sürdürmekte olan muhtaç, yoksul, dar gelirli, kimsesiz, yetim, öksüz, engelli ve anne-babası boşanmış, ailesinde engelli bulunan öğrenciler,

ç) Sosyal yardımlardan yararlanan bir kişi aynı takvim yılı içinde; daha önce yapılan yardımın bittiği tarihten itibaren 3(üç) ay geçtikten sonra dilekçe ile tekrar sosyal yardım almak için müracaatta bulunabilir. Ancak afet, deprem, sel, yangın, müzmin hastalık kaza,özür,doğum, eşi ölen,eşi hapis, eşinden ayrılan, terkedilmiş , şiddet gören kadınlar ve diğer zorunlu haller gibi istisnai durumlarda bu süre şartı aranmaz. Başvuru

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sosyal yardımlardan yararlanabilecek durumda olanlar müdürlüğe başvurur.


 (2) Başvuru olmasa dahi, Belediye Başkanının, Başkan Yardımcılarının  ve Sosyal Yardımlar Değerlendirme Komisyonunun uygun görmesi halinde; ilgili  Müdür, müdürlük personelleri, zabıta birimlerince , muhtarlıklar ve resmi kurumlarca tespiti yapılan veya basında yer alan: yoksul, muhtaç, engelli, kimsesiz, sokakta kalmış ve düşkünlere evraklar istenmeksizin Gebze Belediyesi görev alanı içinde ikamet etmek kaydıyla yardım yapılabilir.

Başvuruda istenecek belgeler

MADDE 8- (1) Sosyal yardım talebinde bulunan muhtaçlardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanı sureti veya kimlik fotokopisi

b) Nüfüs kayıt örneği dökümü

c) Adresin kayıtlı bulunduğu mahalle muhtarından alınacak yakın tarihli fakirlik kağıdı 

ç)   Engelli olduğunu belirtmiş ise Sağlık Kurulu Raporu,

d) Doğal afetlere uğrayanlar için resmi kurumlardan alınmış afetin yol açtığı zararı belirtir rapor

 e) Ailede okuyan çocuk var ise öğrenim belgesi,

f) Müracaat eden kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastalıkları nedeniyle yardım taleplerinde  hasta olanlar için hastalıkla alakalı reçete,belge, sağlık kurulu raporu.

g) Akülü tekerlekli sandelye talebinde,talep sahibinin  akülü tekerlekli sandelye kullanabileceğine dair sağlık kurulu raporu.

h) Eşi hapiste olanlar için kanıtlayıcı belge.

i) Müracaatçının beyanına göre içinde bulunduğu durumla alakalı müdürlükçe ihtiyaç duyulan diğer bilgi ve belgeler.

Sahte ve yanıltıcı bilgi verilmesi ve belge düzenlenmesi

MADDE 9- (1) Sahte ve yanıltıcı bilgi ve belge düzenlemek ve vermek suretiyle yardım alan kişilerin tespiti halinde tekrar başvuruları kabul edilmeyecek ve  ödenen nakdi ve ayni yardımlar ilgililerden kanuni faizi ve rayiç bedeli ile tazmin edilir. 


 İKİNCİ BÖLÜM

İnceleme ve Değerlendirme

Başvuruların incelenmesi

MADDE 10- 

(1) Müdürlükçe başvuru veya durum tespit belgeleri bu Yönetmeliğe uygun bulunan kişilerin ekonomik ve sosyal durumunu tespite yönelik olarak gerektiğinde Zabıta  veya Müdürlük personelinin yerinde inceleme yaparak tahkikat  raporu düzenler.

 

(2) Yapılan tahkikat raporu ve  istekleri ve de ihtiyaçlarıyla ilgili toplanan diğer belgelerle Değerlendirme Komisyonunda  karara bağlanmak üzere  gönderilir.


(3) 6698 sayılı Kişisel verilerin korunması kanununa istinaden müracaatcının ve hanede bulunan 18 yaşından büyük olan bireylerin izniyle diger kurum ve kuruluşlar nezninde araştırma yapılır ve benzer işi yapan Kurumların Sosyal İnceleme Raporlarından da istifade edilebilir, üzerindeki menkul ve gayri menkul varlıklarını araştırabilir, belgeleyebilir.


Başvuruların değerlendirilmesi


MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal yardımlar Belediye Başkanınca görevlendirilecek 5 kişilik Sosyal Yardımlar Değerlendirme Komisyonu tarafından yürütülür. Kurulun başkanı, Belediye Başkanı tarafından belirlenir.

 

(2) Değerlendirme komisyonu üyelerinin görev süresi en fazla iki yıldır. Başkan gerekli görmesi durumunda süresinden önce üyeleri değiştirebilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.


(3) Değerlendirme komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Komisyon başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Komisyon, üyelerin izin ve raporlu olması halinde en az üç kişiyle toplanılır.


(4) Değerlendirme komisyonu, başkanın çağrısı üzerine gerekli oldukça toplanır.


(5) Sosyal yardım iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye tarafından yeteri kadar büro personeli görevlendirilir, gerekli araç, gereç ve bürolar tahsis olunur.


(6) Değerlendirme komisyonu muhtaçların durumuna uygun verdiği karar doğrultusunda Müdürlük ihtiyacı giderecek  nakdi/ayni yardımı yapar.


Sosyal Yardımlar Değerlendirme Komisyonun  görev ve yetkileri

MADDE 12-  (1)   Değerlendirme Komisyonun  görev ve yetkileri şunlardır:

a)Bu Yönetmeliğe uygun olarak sosyal yardım talebiyle Belediyeye müracaat eden veya Belediyece tespit edilen yoksul ve muhtaç kişilerin durumlarını değerlendirerek durumuna ve ihtiyacına uygun yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili karar  vermek.

b) Belediye Başkanının sosyal yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

c)Değerlendirme komisyonu sayısı ihtiyaç duyulduğunda genel/özel olarak Başkanlık oluruyla gecici/sürekli çoğaltılabilinir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nakdî Yardımlar

Nakdî yardım

MADDE 13-

 (1) Belediye dar gelirlilere, muhtaç, yoksul, düşkün, kimsesiz ve engellilere gıda, eğitim, sağlık,sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla nakdî yardımda bulunabilir. Yapılacak nakdî yardımların şekli, süresi, miktarı Değerlendirme komisyonu tarafından muhtaçlık durumu dikkate alınarak belirlenir. Ödemeler ilgililer adına çek,muhtacın adına düzenlenmiş banka kartına havele şeklinde  bankadan veya müdürlükçe görevlendirilen mutemetce elden yapılır. 


(2) Belediye sınırları içinde afetlerden zarar görenlere de Değerlendirme komisyonu tarafından belirlenecek miktarda müdürlükçe  nakdî yardım yapılır.


(3)Nakdi yardımlar süreli ,sürekli, bir defada veya periyodik şeklinde olabilir.(4)Nakdi yardımlar ihtiyaç sahibinin başvurusu veya belediyenin re’sen yapacağı tespit üzerine, değerlendirme komisyonunun vereceği karar dogrultusunda  müdürlükçe  yapılır.

 

(5) Gebze Belediye sınırları içinde ikamet eden ve sağlık/tedavi sorunları olup da engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli muhtaçlara değerlendirme komisyonu kararı doğrultusunda müdürlükçe   nakdi yardım yapılır.


(6) Tabiiyetine ve ikametgahına bakılmaksızın Gebze’ye gelip de imkânsızlıklar nedeniyle hastanelerde tedavi edilmesi gereken ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlara durumlarını doktor raporuyla belgelemeleri durumunda  kimlikleri ve hastalık evraklarıyla, Başkanlık oluruyla nakdi yardım yapılabilir.

(7) Yukarıda bahsi geçen yardımlar mahiyetinde olmak kaydıyla, ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçları karşılamak üzere Belediye Başkanının onayı ile  nakdi yardımlar yapılabilir.

(8) Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için, Değerlendirme komisyonu kararı ile nakdî yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş çeki veya kuponu, anlaşma yapılan bankaya ait banka kartı, akıllı kart kontörü dağıtılabilir. Bu çekler veya akıllı kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapılır. Alışveriş yapılan merkezlere kupon, kontör karşılığı meblağ ödenir.Bankalarla sözleşme yapılarak muhtaç adına düzenlenmiş banka kartlarınada alişveriş amaçlı toplam veya periyodik şekilde değerlendirme komisyonu kararı doğrultusunda  nakdi yardım yapılabilir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Aynî Yardımlar

Aynî yardım

MADDE 14- (1) Belediye sınırları içinde ikamet eden ve bu Yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan muhtaçlara gıda, yakacak, giyecek, eğitim malzemesi,sağlık/tedavi, ilaç, tıbbi araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçler değerlendirme komisyonu kararı doğrultusunda müdürlükçe  ayni yardım yapılabilir. 


(2) İlaç, tıbbi araç-gereç, özürlüler için tekerlekli sandalye, koltuk değneği, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi aynî yardımlarda ihtiyaç sahibinin başvurusu veya belediyenin re’sen yapacağı tespit üzerine, değerlendirme komisyonunun vereceği karar doğrultusunda  müdürlükçe  ayni yardım yapılabilir. 


(3) Tabiiyetine ve ikametgahına bakılmaksızın Gebze’ye gelip de imkânsızlıklar nedeniyle hastanelerde tedavi edilmesi gereken muhtaçlara  durumlarını ve ihtiyaçlarını  doktor raporuyla belgelemeleri durumunda  kimlikleri ve hastalık evraklarıyla, Başkanlık oluruyla ayni yardım yapılabilir.


(4) Gıda, ekmek,yakacak, eğitim malzemesi, giyecek,hasta/cocuk bezi,süt, mama ve diğer ihtiyaç konusu aynî yardımlar, muhtaçlara değerlendirme komisyonu kararı doğrultusunda müdürlükçe  ayni yardım yapılır.

(5) Afet durumlarında, afet mağduru vatandaşlara ayni ve nakdi yardım yapılabilir. Yoksul ve muhtaç vatandaşlara ve öğrencilere sıcak çorba, kahvaltı yardımları yapılabilir.Yoksul ve muhtaç vatandaşlara, afet mağduru vatandaşlara idare tarafından belirlenen zamanlarda ve yerlerde, kapalı ve ya açık  mekânlarda yemek yardımı yapılabilir.

 (6) Devlet okullarında okuyan öğrencilere  yapılacak ayni yardımlar için okul müdürlüklerince verilen bilgi ve belge yeterlidir.

(7) Aynî yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile de işbirliği yapılabilir.


(8)Ayni yardımlar yönetmeliğin 13/8 maddesinde belirtilen yöntemlerlede dağıtılabilir.

(9) Değerlendirme komisyonu veya Başkanlık oluruyla  uygun görülen ayni yardımlar süreli, sürekli, bir defada veya periyodik şeklinde olabilir.

(10) Yukarıda bahsi geçen yardımlar mahiyetinde olmak kaydıyla, ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçları karşılamak üzere Belediye Başkanının onayı ile  diğer ayni yardımlar yapılabilir.

Diğer (ayni ve nakdi ) yardımlar

MADDE 15- (1) Yolda kalmışlara Yardım

a) Belediyesi sınırları içine iş umuduyla gelip iş bulamayan,işini kaybetmiş ve ya herhangi bir sebeble Gebze’ye gelip memleketine dönecek imkanı bulamayanlar,yolda kalmış muhtaclar talebini belirtir dilekçe ekinde nüfus cüzdanın arkalı önlü fotokopisi(Aslı görülecek)  ile belediye baş vuranların Başkan yardımcısı oluruyla yolcu bileti alınır.Yolda kalmışlara  yine Başkan yardımcısı oluruyla yemek yedirilebilinir. Şüpheli durumlarda Emniyetten GBT sorgulaması yapılır.

b) Muayene/tedavi olacağını kanıtlamak şartıyla Gebze’de İkamet edip Gebze sınırları dışında muyene/tedavi olacak muhtaclar talebini belirtir dilekçe ekinde nüfus cüzdanı arkalı önlü fotokopisi(Aslı görülecek) ,fakirlik ılmuhabiri ve muayene olacağını kanıtlayıcı belge  ile belediye baş vuranların başkan yardımcısı oluruyla gidiş-dönüş yolcu bileti alınır.


(2) Belediye sınırları içindeki Devlet okullarıyla  iş birliği yapılarak   muhtaç  öğrencilerin listesi okullardan alınmak suretiyle  sayı, çeşidi ve yöntemi Başkanlık oluruyla belirlecek ayni ve nakdi yardımlar   bizzat veya okul   müdürlüklerinin  aracılıyla   yapılır. 


(3)  Gecikmesinde sakınca olması ve acil durumlarda yoksul, muhtaç, engelli, kimsesiz, sokakta kalmış ve düşkünlere  evraklar istenmeksizin Gebze Belediyesi görev alanı içinde ikamet etmek kaydıyla  muhtelif gıda, gıda çeki/banka kartı, süt, bebe maması, bebe bisküvisi, hasta bezi yardımlarının zaman almadan pratik ve hızlı  bir şekilde ihtiyaç sahiplerine  ulaştırılması  için Belediye Başkanının veya Başkan Yardımcısının uygun görmesi halinde ayni acil yardım yapılır. Belediye Başkanının veya Başkan Yardımcısının oluruyla ihtiyaç sahibine ihtiyacına göre yapılacak acil ayni yardım yılda en çok 2 kez verilebilir. Fazla ihtiyaç talepleri evraklar tamamlanarak  Değerlendirme Komisyonuna gönderilerek verilecek karar doğrultusunda yardım yapılır. Belediye Başkanının veya Başkan Yardımcısının uygun görmesi ile verilecek acil ayni yardım ihtiyaca göre ; 250 kg kömür, bir adet küçük/büyük mutfak tüpü, 250TL tutarında giysi / ayakkabı,  250  TL geçmeyecek muhtelif gıdalardan oluşan gıda paketi; 250 TL geçmeyecek gıda çeki / anlaşma yapılan bankaya ait gıda ile alakalı banka kartı, 1 aylık 90 ekmek, 6 kg bebe maması/bisküvisi ,150 adet çocuk veya hasta bezi ve 24 litre süt yardımını aşamaz. 


(4) Afet durumlarında, afet mağduru vatandaşlara Başkanlık veya Başkan Yardımcısının oluruyla kıyafet, barınma ve yemek yardımı yapılır veya yaptırılır. 


(5) Tutanak karşılığında ihtiyacı olan geçici hasta ve engellilere tekerlekli sandalye ve hasta yatağı verilebilir.


(6) Engelli, yatalak ve yaşlılara evlerinde berber ve kuaför hizmeti ve de gerektiğinde evlerini temizleme hizmeti verilebilir.


(7) Gebze sınırları içerisinde uyruğuna ve ikametgahına bakılmaksızın sokakta kalmış kalacak yeri olmayan muhtaçlara Belediye Başkanının veya Başkan Yardımcısının uygun görmesi halinde kıyafet, barınma ve yemek yardımı yapılır veya yaptırılır.


(8) İhtiyaç duyulması halinde resmi ve gayri resmi kurum, kuruluş, vakıf, dernek, STK’larla ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/c maddesinde geçen kurum ve kuruluşlarla Başkanlık marifetiyle protokol yapılarak muhtaçlara yönelik hizmet ve çeşitlilik noktasında işbirliği yapılabilir.


Aynî yardımlarda satın alma işlemleri

MADDE 16- (1) Aynî yardımlarda kullanılacak mal ve malzemelerin alımında 22/01/2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.


(2) Aynî yardımlarda kullanılmak üzere bağışlanmış mal ve malzeme de bu Yönetmelik’le tespit edilmiş esaslara göre dağıtılır.


Aynî yardımların dağıtımı

MADDE 17- (1) Belediyece bu Yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere, 22/01/2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan gıda, yakacak, giyecek malzemesi gibi aynî yardımlar, Belediye personeli ve araçlarıyla muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır. Gerektiğinde muhtarlar, sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir. Aynî yardımların taşınması için üçüncü şahıslardan   hizmet alımı yapılabilir. Ancak dağıtım Belediye personelinin gözetiminde yapılır. Belediye Temel ihtiyaç konusu yardım malzemelerinin dağıtımı, Belediyece temin edilip dağıtılması şeklinde veya yönetmeliğin 13/8 maddesinde belirtilen yöntemlerle yapılabilir.


ÜÇÜNCÜ KISIM

Giderin Gerçekleştirilmesi


Harcama talimatı

MADDE 18- (1)5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre düzenlenir. 


Gerçekleştirme belgeleri ve ödeme işlemleri

MADDE 19- (1) Yardım giderlerinin mevzuata uygun biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere harcama yetkilisi tarafından bir  personeli gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirilir. 


(2) Giderlerin gerçekleştirilmesi harcama yetkilisinin ödeme emri belgesini imzalaması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır. 


Ödeme yapılacak kişiler

MADDE 20- (1) Ödemelerin kimlere yapılacağı hususu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre düzenlenir. 


Ödeme belgeleri ve bağlanacak kanıtlayıcı belgeler

MADDE 21- (1)  Ödeme belgeleri ve bağlanacak kanıtlayıcı belgeler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre düzenlenir.  


Kayıt, takip ve kontrol sistemi

MADDE 22- (1) Aynî ve nakdî yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. Müdürlük, yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak, muhafaza etmekle yükümlüdür.


DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Diğer Sosyal Yardımların verilmesi


MADDE 23- (1) Belediye kanunu 14. Maddesi (b) bendi dördüncü cümlesinde  “ Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır” hükmü ve Belediye kanunu 38. Maddesi (n) bendi gereği bu yönetmelikte bahsi geçen/geçmeyen  ayni ve nakdi yardımların sayı,çeşidi ve yöntemi Başkanlık oluruyla da belirlenebilir. 

 

Parasal değerlerin güncellenmesi

MADDE 24-(1)Yönetmelikte belirtilen parasal değerler her yılın başında yıllık TÜFE oranında güncellenir.


Belediye Görev Alanı Dışına Yapılabilecek Sosyal Yardımlar

MADDE 25- (1)  Belediye , Belediye Kanunu’nun 53 üncü maddesi gereğince, belediye görev alanı dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, Belediye Başkanının uygun görmesi halinde bu bölgelere gerekli ayni ve nakdi yardım yapılabilir ve de destek sağlanabilir. 


(2) Belediye gerektiğinde diğer afet bölgelerine personel, araç-gereç ve gerekli diğer donanımı sevk ederek destek sağlayabilir. Bu amaçla yapılan tüm masraflar belediye bütçesinden karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelikler

MADDE 26- (1) 06.02.2008 tarih ,2008/55 nolu  meclis kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Gebze Belediyesi Muhtaçlara  Yardım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 27- (1) Sayıştay görüşü alınarak hazırlanan bu yönetmelik  yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28-  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze  Belediye Başkanı yürütür.


1986 yılında Gebze’de doğdu. İlk ve orta öğrenimi Gebze’de tamamladıktan sonra Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Lisans Öğrenimini Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda tamamladıktan sonra 2008 yılında Gebze Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde göreve başlamıştır.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde sırasıyla Spor Servisi Sorumlusu, Kültür Sanat Amiri, GESMEK Koordinatörü ve son 5 yılda Müdürlük Genel Koordinatörü olarak toplam 13 yıl görev yapmıştır.

Kamu yararına çalışan birçok Sivil Toplum Kuruluşunun yönetiminde ve kuruluşlarında görev almıştır.

Rizeli olup evli ve 2 çocuk babasıdır. 

2021 yılında Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak görevlendirilmiştir.