Mezarlıklar Müdürlüğü

Hakan TEKKE
  • mezarlik@gebze.bel.tr

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –  Bu Yönetmeliğin amacı cenazenin ölümünden defnine kadar bütün iş ve işlemlerin usullerini  belirlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 –  Cenazelerin yıkattırılması, kefenlenmesi, nakli, defni ve icabı halinde mezarlıktan tekrar çıkartılması ile sağlık açısından mahsuru bulunan cenazelerin ne suretle defnolunacağı,  ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –  Bu Yönetmelik 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 222 maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –  Bu Yönetmelikte geçen,


a) KBB :Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

b) Belediye :Gebze Belediyesi

c) Cenaze (Ölü): Tıbben beyin ve kalp ölümü gerçekleşen kişiyi,

d) Defin: Cenazelerin şartlarına uygun olarak gömülmesini,

e) Gassal: Cenazeyi yıkamakla görevli kişiyi,

f) Kefenleme: Cenazelerin şartlarına uygun olarak kefenlenmesini,

g) Gömme izin belgesi: Tabip veya gömme izin belgesi görevlisi tarafından verilen, cenazenin defninin yapılmasının veya başka bir mahalle naklinin  uygun olduğunu gösterir belge,

h) Bulaşıcı hastalık: Etkenin bulaşma yoluna göre gerekli koruyucu önlemler alınmadığı takdirde kişiye bulaşabilen, mikroorganizmaların ve/veya ürünlerinin neden olduğu enfeksiyon hastalıklarını,

Cenazenin morga nakili işlemi ,yıkanması, kefenlenmesi ve toprağa defni


MADDE 5- Mezarlıklar müdürlüğüne ölenin yakınlarının müracaat ettiğinde öncelikle defin ruhsatı(gömme izin belgesi) alınıp alınmadığı sorulur.

Gömme İzin Belgesi Verilmesi

(1) Ölüm resmi sağlık kurumlarında gerçekleşmiş veya cenaze resmi sağlık kurumuna getirilmiş ise, gömme izin belgesi sağlık kurumunca düzenlenir ve kurumun müdür veya baştabibi tarafından tasdik edilir.

(2) Ölüm özel sağlık kuruluşlarında gerçekleşmiş ise, ölüme sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği gömme izin belgesi varsa belediye tabibi, yoksa aile hekimliğinin uygulandığı illerde toplum sağlığı hekimi, aile hekimi diğer illerde sağlık ocağı hekimi tarafından tasdik edilmek şartıyla geçerli olur.

(3) Ölümün sağlık kurumları dışında gerçekleşmesi durumunda gömme izin belgesi cenazenin bulunduğu yerdeki belediye tabibi tarafından, belediye tabibi bulunmayan yerlerde aile hekimliğinin uygulandığı illerde toplum sağlığı hekimi, aile hekimi diğer illerde sağlık ocağı hekimi tarafından, bunların bulunmaması halinde gömme izin belgesi görevlisi tarafından verilir. Gömme izin belgesi görevlisi bulunmayan yerlerde ise jandarma karakol komutanları veya köy muhtarları tarafından verilir.


MADDE 6– Defin kağıdı olan cenazeler yakınlarının mezarlıklar müdürlük görevlilerine gerekli bilgiyi verdikten sonra   evlerinden veya hastanelerden özel donanımlı cenaze aracıyla  alınarak cenazenin bozulmaması için soğutma tertibatı bulunan belediye  morguna kaldırılarak defin işlemleri için gerekli işlemlere başlanır.

MADDE 7– Cenazelerin yıkanması esnasında gassallar tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar 

a) Cenaze yakınlarının isteği doğrultusunda cenaze  hangi vakitte kaldırılmak isteniyorsa görevlilerce istenilen vakitten en az iki saat öncesinden  cenaze defne hazır hale getirmek için gerekli işlemler (yıkama ,kefenleme, tabuta koyma) başlatılır

b) Yıkama esnasında eldiven ve önlük giyilir,

b) Ölünün kan ve kanla kirlenmiş vücut sıvılarına, ağız, göz ve bütünlüğü bozulmuş derisine temastan kaçınılır,

c) Solunum yoluyla bulaşan hastalıklardan ölenlerin yıkanması sırasında koruyucu maske takılır,

ç) Bulaşıcı hastalık nedeniyle ölenler için gömme izin belgesi veren hekimin veya gömme izin belgesi görevlisinin bildirim yaptığı sağlık kuruluşunun talimatlarına göre ek önlemler alınır,

d) Gereken önlemler alınmasına rağmen gözle görülebilir şekilde ceset kaynaklı kan veya vücut sıvısıyla kirlenmiş cenaze yıkama yeri, tabut ve cenaze nakil aracı % 10’luk çamaşır suyu çözeltisiyle yıkanır veya bu mümkün olmadığı takdirde silinir.


MADDE 8 – Cenazenin ,Yıkanması, Kefenlenmesinin bitiminden sonraki işlemler

a) Görevlilerce cenaze yakınlarının isteği doğrultusunda cenaze namazından önce istenilen mahalde mezar kazım işlemi yerine getirilir.

b) Defne hazırlanan cenaze yakınlarının isteği doğrultusunda helallik için evine götürülüp cenaze imamı eşliğinde helallık alınır.

MADDE 9 – Cenazenin defni 


a) Gömme izin belgesi alınmadıkça hiçbir cenaze gömülemez. 

b) Mezarlıklara, sabah saat sekizden akşam gün batıncaya kadar cenaze gömülebilir. Bu saatler dışında, zorunlu sebepler haricinde cenaze gömülemez. Zorunlu  sebebin tayini belediye  başkanına aittir.

c) Cenaze yakınlarının isteği doğrultusunda istenilen camide namazı kılınır ve defin için hazırlanan mezarlığa götürülüp imam eşliğinde defin işlemi tamamlanır

d) Bir mezar yerine en az 5 yıl sonra  mükerrer defin yapılabilinir. 

e) Adli tıptan ve diğer resmi dairelerden gelen kimliği belirsiz cenazeler dahil olmak üzere yetkili ve görevli makamlardan gömme izin belgesi alınmayan cenazeler mezarlığa  defin edilemez.

f) Sahipsiz cenazeler savcılığın yazılı talimatı olmadan defnedilemez.

g) Adli vakalarda Savcılık talimatıyla otopsiye giden  cenazeler, otopsiden sonra yetkili makamlarca verilen ölüm raporu alındıktan sonra  defnedilir.

h) Yabancı uyruklu cenazeler söz konusu ülkenin konsolosluğu ve ya temsilciliği ile irtibat kurularak gerekli işlemler yapılır

MADDE 10 – Fakir veya kimsesiz cenazeler; belediyece herhangi bir ücret alınmadan kaldırılır, yıkattırılır, kefenlenir ve gömülür.

Cenazelerin Nakli

Cenaze nakil araçlarının temini


MADDE 11 – 

a) Defin ve nakil için uygunluk belgesi  olmayan cenazeler için  nakil  işlemleri yapılmaz.

b) ) Belediye sınırları içerisindeki cenaze nakli, belediye tarafından yapılır veya yaptırılır. 

c) Cenazeler yakınlarının isteği olması halinde belediye encümeninin belirlediği tarife çerçevesinde belediye  sınırları dışına cenaze nakli için tahsis edilen özel donanımlı araçlarla belediye imkanları doğrultusunda nakiller yapılır veya yaptırılır. Toplu nakil sağlanması için KBB ve çevre Belediyelerle  irtibat kurulur. İrtibat neticesinde cenaze nakline  imkan bulunmasa Belediye kendi imkanlarıyla Belediye sınırları dışına cenaze naklini sağlar. 

d)   Cenazenin bozulma ihtimali bulunmayan durumda soğutma tertibatsız araçlarla nakil yapılabilinir. 

e) Belediye sınırları dışına cenaze nakil saatlerini belediye sınırları içindeki cenaze hizmetlerini aksatmayacak şekilde belediye görevlilerince belirlenir. İl/ilçe dışı cenaze nakillerinde toplu nakil sağlanması için  KBB ve çevre Belediyelerle  irtibata geçilerek cenaze nakli sağlanır. KBB ve çevre Belediyelerle  irtibat kurulur. İrtibat neticesinde cenaze nakline  imkan  bulunmasa Belediye kendi imkanlarıyla Belediye sınırları dışına cenaze naklini sağlar. Uygun tertibatı olan Cenaze nakil araçlarında birden fazla cenaze nakli yapılır.

f) Kolera, veba, çiçek,  şarbon, cüzam ve ruam hastalıklarından vefat edenlerin, vefatlarının üzerinden bir sene geçmeden bulunduğu beldeden yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir beldeye nakli yapılamaz 


g) Belediye sınırları içinde defnedilmiş kişinin herhangi bir sebeple (mahkeme kararı, sehven başkasının aile yerine defnedilme, kazı ve yol çalışması, cenaze yakınlarının talebi  v.b) başka bir mezara veya  mezarlığa nakil amacıyla cenaze çıkarılabilmesi için, belediye tabibinin  uygun görüşü alındıktan sonra nakli yapılabilir.


h) Kolera, veba, çiçek veya  lekeli humma hastalıklarından  vefat edenlerin bir sene geçmeden mezardan çıkarılarak başka bir mahalle  nakilleri yapılamaz 


i) Yetkili makamlar karar vermesi halinde  Adli otopsi amacıyla cenazenin mezardan çıkarılabilir.


Diğer Hususlar

Mezar inşa ebatları

MADDE 12- Cenaze Yıkama ve defin hizmeti  ihtiyaç duyuldukça 365 gün,  hafta tatili, genel tatil ,resmi ve dini bayram tatilleri dahil 7 gün 24 saat aksatılmadan devam ettirilir.

MADDE 13-Mezar yeri yapım ruhsatı alınmadan mezar inşasına izin verilmez.

a)Büyük mezarlık ebatları azami;

a1) Bir kişilik    :1,25 x 2,20 = 2,75 m2

a2) İki kişilik    :2,75 x 2,20 = 6,05 m2

a3) Üç kişilik    :4,25 x 2,20 = 9,35 m2

a2) Dört kişilik :5,75 x 2,20 = 12,65 m2


b)Cocuk ve bebek mezar ebadı azami : 0,50 x 1= 0,50 m2


c)Mezar inşasının topraktan yüksekliği  azami 60 cm olacaktır. Arazinin eyim durumuna göre  bir tarafı azami 60 cm olacak şekilde yükselti verilebilir.MADDE 14 –5 yıl geçtiği halde herhangi bir sebeple çevrilmiş ama alınmamış mezar yerleri için Belediye en son belirlediği tarifeye göre diğer şahıslara  satış yapıp yapmamakta serbesttir.


MADDE 15 –Boş veya dolu mezar yeri kullanım belgesi alınmış ancak herhangi bir sebeple defin yapılmayacak yerler için aynı mezarlıkta veya başka bir mezarlıkta aynı büyüklükte  ücretsiz yer tahsis edilir. Bu durum kayıtlara işlenir.


MADDE 16 –Mezar yeri kullanım belgesi alınmış ve üzerine sehven başka bir cenaze defnedilmiş yerler için aynı mezarlıkta veya başka bir mezarlıkta aynı büyüklükte  ücretsiz yer tahsis edilir. Bu durum kayıtlara işlenir.

 

MADDE 17-Talep edilmesi halinde Aile mezar yeri alan vatandaşlara belirlenen yasal ebatlarda olmak üzere Belediyenin belirlediği tarife üzerinden ücreti peşin tahsil edilerek “MEZAR YERİ KULLANIM BELGESİ “ verilir.


YÜRÜRLÜK


MADDE 18-Bu yönetmelik Belediye Meclisinde kabul edilip ilanından sonra yürürlüğe girer.


YÜRÜTME

MADDE 19- Bu yönetmelik hükümlerini Gebze Belediye Başkanı ve yetki verdiği amirler yürütür.


1980 yılında Trabzon’un Köprübaşı İlçesinde doğan Hakan TEKKE, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Rize’nin Kalkandere İlçesinde tamamladı. 2004 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Peyzaj Mimarlığı Bölümünü tamamlamıştır. 2005 yılı ile 2007 yılları arasında özel sektörde peyzaj mimarı olarak görev yapmıştır.

Mart 2007 yılında Gebze Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünde Peyzaj Mimarı olarak göreve başlamıştır. Gebze Belediyesi ve Kamu Kurumlarında ihale ve birçok projelerde görev almıştır. 22 Mart.2017 yılında Müdür Yardımcısı olmuştur. Nisan 2019, Ekim 2021 yılları arasında Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür Vekilliği yapmıştır. Ekim 2021 yılında Gebze Mezarlıklar Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır.

Hakan TEKKE evli ve iki çocuk babasıdır.