Temizlik İşleri Müdürlüğü

İslam ÖZDAĞ
  • temizlikisleri@gebze.bel.tr

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmenlik Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve kuruluşunda bulunan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektedir.


 Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik Temizlik İşleri Müdürlüğü ve bağlı birimlerindeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.


Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/07/2007 tarihli 26442 Sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

            MADDE 4

 1)  Bu yönetmelikte geçen;

 a)  Belediye                        : Gebze Belediyesini,

 b)  Başkan      : Gebze Belediye Başkanını,

 c)   Başkan Yardımcısı        : Gebze Belediye Başkan Yardımcısını,

 d)  Müdürlük : Temizlik İşleri Müdürlüğünü,

 e)   Müdür : Temizlik İşleri Müdürünü ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, personel yapısı ve Bağlılık


            Teşkilat ve personel yapısı

            MADDE 5

1)  Müdürlüğün Teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir

 a)  Müdür

 b)  Temizlik İşleri Şefliği

c)  Yazı İşleri Şefliği

 d)  Çevre Koruma ve Kontrol Şefliği

 e)  SıfırAtık Yönetimi Birimi


2-)Temizlik İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

 a)  Müdür

 b)  Şefler

 c)  Memurlar

 d)  İşçiler

 e)  Sözleşmeli Memurlar

 f)  Diğer personeller (696 KHK )


Bağlılık

            MADDE 6- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği 

Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eli 

ile yürütür.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk


Temizlik İşleri Müdürlüğünün Görevleri 

            MADDE 7 

1) Başkanlık Makamınca verilen ve bu yönetmelikte belirtilen görevleri mevzuata uygun belirli bir program dahilinde yerine getirmek. 

2) Belediye sınırları içerisinde; çöp toplama, taşıma, sokakların ve ihtiyaç duyulması     

halinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan caddelerin

süpürülmesi/yıkanması ve semt pazarlarının temizliği, belediye personelleri 

tarafından yapılmasını sağlar, Bu amaçla çalışma plan ve programını belirler ve 

yüklenici firma veya belediye personelinin bu plan dâhilinde çalışmalarını 

sürdürmesini takip eder.

3) Müdürlüğe ait çalışma programlarını, stratejik planları hazırlamak ve faaliyetlerin stratejik planlara uygun olarak yapılmasını takip eder.

4) Müdürlüğün bütçesini ve birim faaliyet raporlarını hazırlamak.

5) Müdürlük görev sahasındaki her türlü hizmet ihalesi ve mal alım ihaleleri ile ilgili çalışmalar ve analizler yapar.

6) Ev, İşyerleri, Ticarethaneler, Hastaneler, Okul, Üniversite, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile semt pazarları/sabit pazar yerlerine ait evsel çöplerin toplanması çalışmalarını düzenli biçimde yürütülmesini sağlar.

7) İlçe genelinde toplanan evsel nitelikteki katı atıkların toplanarak nakledilmesini sağlamak.

8) Toplu çalışmalarla kamusal arazilerin temizliğinin yapılmasını sağlar.

9) Kullanım dışı kalmış eski ev eşyaları ile ev ve işyerlerinde yapılan tadilat sonucu oluşan moloz atıklarının ayrı toplanması nakledilmesini sağlamak.

10) Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev alanına giren hususlarda her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkanlık makamına, Belediye Encümenine, Belediye Meclisine teklifler sunmak alınan kararları uygulamak.

11) Kamuya ait eğitim kurumlarından gelen okul bahçelerinin yıkanması ve görsel kirliliğe neden olan çevre duvarlarının boyama çalışmalarını gerçekleştirmek. 

12) Vatandaşlardan gelen çevre ve temizlik konulu talep ve şikayetleri almak ve sonuçlandırmak.

13) Evlerden ve kamu kurumlarından oluşan evsel çöplerin toplanabilmesi için ihtiyaç duyulan toplama ekipmanlarını temin etmek, bakım, onarımlarım ve temizliğini yapmak.

14) Sanayi tesisi ve benzeri işletmelerden kaynaklanan evsel nitelikli atıkların Belediyemiz tarafından toplanması için başvuruda bulunan ve kendi toplama ekipmanlarını temin etmesi halinde, atıkları toplamaya hazır hale getiren firmalara hizmet sunmak.  

15) Çevrenin korunması amacı ile ilçe genelinde uygun noktalara uyarıcı tabela dikmek.  

16) Kurban kesim alanının temizliğini yapmak ve oluşacak atıkların toplanmasını sağlamak.

17) Halkın huzur içerisinde temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak, sürdürülebilir bir çevre için doğal kaynakları korumak, iyileştirmek ve bu yönde çalışmalar yapmak.

18) İlçe genelinde oluşan evsel kaynaklı tüm atıkların etkin yönetimi için plan ve projeler yapmak ve diğer kurumlar ile iş birliği kurmak.

19) Gebze Katı Atık Projesi (GEKAP) kapsamında geri dönüşümü ve/veya geri kazanımı mümkün olan ambalaj atıkları, elektrikli ve elektronik atıklar, ömrünü tamamlamış lastikler, atık pil, bitkisel atık yağ vb. atıkların kaynağında ayrı toplanması, taşınması, ara depolanması ile lisanslı toplama ayırma tesisi veya geri kazanım tesislerine teslim edilmesini sağlanmak.

20) GEKAP Projesi kapsamında atıkların yönetimi için lisanslı kurum yada kuruluşlar ile işbirliği protokolleri yapmak.

21) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan yetki devri kapsamında bitkisel atık yağ üreten işyerlerine yönelik denetimler gerçekleştirmek, aykırılığın tespiti halinde idari yaptırım uygulamak.

22) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan yetki devri kapsamında gürültü şikayetlerini değerlendirmek bu amaçla ani ve rutin denetimler yapmak, çevresel gürültü ölçümleri yapmak, ihlali halinde idari yaptırım uygulamak ve gerekli tedbirleri aldırmak.

23) İlçe sırlarını kapsayan alanlarda çevreyi korumak ve çevre suçlarını önlemek amacıyla rutin denetimler yapmak,  kaçak olarak dökülen atıklara yönelik tespitler yapmak ve ilgililer hakkında idari işlem başlatmak.

24) Çevre kirliliğine ilişkin talepleri almak bu yönde denetimler yapmak, olumsuzluğun tespit edilmesi ve kirliliğin önlenmesi için ilgili ve/veya yetkili kurumlar ile işbirliği halinde olmak.

25) Çevre ve temizlik bilincinin oluşması amacıyla eğitim ve projeler yapmak.

26) Halka yönelik çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.

27) Çevrenin korunması geliştirilmesi, sürdürülebilirliği için diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çalışma ve projelere destek vermek.

28) Atık getirme merkezi kurmak/kurdurmak/işletmek veya işlettirmek.

29) 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve söz konusu kanuna bağlı yönetmeliklerde yerel yönetimlere atfedilen görevler doğrultusunda gerekli çalışmaları yürütmek.


Müdürlük Yetkisi ve Sorumluluğu 

MADDE 8- (1)Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak yürütmekle yetkili ve sorumludur.  

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

            MADDE 9

1) Temizlik İşleri Müdürü Belediye Başkanı adına Müdürlüğü temsil eder.

2) Görev ve sorumlulukları tespit eder.

3) Müdürlüğündeki tüm çalışmaları organize eder. Sevk ve idareyi sağlayarak  işyerinde huzur ortamını temin eder.                  

4) Temizlik İşleri Müdürü harcama yetkilisi, disiplin amiri görevini yürütür.

5) Müdürlüğe bağlı şeflikler, birimler  arasında koordinasyonu sağlar.

6) Temizlik İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasındaki koordinasyonu sağlar.

7) Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu personelin Başkanlığın bilgisi dahilinde alımını ve 

çıkışını gerçekleştirmek.


     Temizlik İşleri Şefinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

            MADDE 10

a) Temizlik personelinin sevk ve idaresini sağlamak.

b) Araç ihalesi kapsamında işletmede bulunan makine, teçhizat, araç, gereç vb. ekipmanların 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında takibini yapmak.

c) 696 Sayılı KHK kapsamında sahada çalışan ve ihtiyaç personel sayısı ve niteliğini belirlemek müdürlüğe bildirmek. 

d) Müdürlükten aldığı emir ve görevleri yerine getirmek ve iş sözleşmesindeki kurallara uymak.

e) İhale kanunu, iş kanunu ve ihaleye ilişkin sözleşme kapsamında çalışanların kılık kıyafeti, mesai saatlerine riayet ve disiplin kurallarının etkin bir şekilde denetimini sağlamak.

f) Gebze Belediyesi İş Güvenliği Kurulunca verilen yazılı talimatları uygulamak.

g) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında gerekli iş güvenliği kurallarını uygulamak ve çalışanların KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) temin etmek ve kullanmalarını sağlamak. 

h) İşletmede çalışan personellerin periyodik sağlık taramalarının zamanında yapılmasını sağlamak.

i) Temizlik ihalesi kapsamında bütün araçların trafikte seyri için gerekli şartlarını sağladığını kontrol etmek.

j) Müdürlükte çalışan personelin verilen görevleri yerine getirip getirmediğini denetlemek, görevin eksiksiz yapılmasını sağlamak, işyeri kurallarına ve amirlerine karşı aykırı davranan yada görevini yerine getirmeyenler hakkında tutanak tanzim ederek Müdürlüğe bilgi vermek ve gerekli işlemleri yapmak.               Yazı İşleri Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

            MADDE 11

1) Müdürlüğe gelen bütün talep ve şikayetlerin kayıt altına alınması ve dilekçelerin havalesi için makama sunmak ve takibini yapmak.

2) Müdürlüğün bütün resmi yazışmalarını yapmak.

3) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

4) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

5) Servislere ilişkin çalışmaların raporlamasını yapmak.

6) Resmi evrakların dosya düzeni ve arşiv işlemlerini yapmak.

7) Müdürlüğün taşınır kayıt işlemlerini yapmak.

8) Mal ve malzeme alımlarının işlemlerini ve takibini yapmak. 

9) Müdürlüğün avans, ödeme emri ve muhasebeleştirme işlemlerini yapmak.

10) Müdürlüğe ait santral, hizmet hatları ve sosyal medya iletişimini yönetmek.

11) Müdürlüğe ait deponun düzeni ve takibini yapmak.                

12) Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.


Çevre Koruma ve Kontrol Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

            MADDE 12

1) Çevre Koruma ve Kontrol Şefliğine havale edilen evrakların işlemlerini yürütmek. 

2) Çevre kirliliği ile ilgili gelen şikâyetleri kayıt altına alır ve en kısa sürede                                               mahallinde inceler ve şikâyetin türüne göre mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesini sağlar. 

3) Çevre kirliliğine yol açan her türlü atık ve artığın çevre ve insan salığına zarar vermeden ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde toplanması, taşınması, geri kazanılması veya bertaraf edilmesini sağlar.

4) Gelişi güzel alanlara kaçak atık dökülmesini önlemek amacıyla ilçe genelinde rutin denetimler yapar, mevzuata aykırı döküm yapanlar hakkında yasal işlem yapar yada durumu yetkili kurumlara yazılı olarak bildirir.

5) Sıhhi ve gayrisıhhî işyerlerinin ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında çevre kirliliği açısından denetimini yapar, eksikliklerini tespit eder ve bu eksikliklerin giderilmesini sağlar yada ilgili kurumlara yazılı bildirir.

6) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Çerçevesinde ve 2872 Sayılı Kanuna istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Yetki Devri gereği Gürültü Kirliliği oluşturan her türlü faaliyeti denetler, gerekli ölçümleri yapar ya da yaptırır, idari yaptırım uygular ve gürültünün kontrol altına alınmasını sağlar.

7) Canlı Müzik İzni müracaatında bulunan işyerlerinin gerekli kontrollerini yapar, Çevresel Gürültü Seviye Değerlendirme Raporu talep eder ve tüm değerlendirme neticesinde mevzuata uygun olan işyerlerine Canlı Müzik İzin Belgesi düzenler.

8) Görüntü kirliliğine ve şehir estetiğine aykırı faaliyetleri denetler ve ilgiler hakkında yasal işlem yapar. 


SıfırAtık Yönetim Biriminin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 13

a) Sıfır Atık Yönetimi Birimine havale edilen evrakların işlemlerini yürütmek.

b) Bitkisel Atık Yağ üreten lokanta, yemek siteleri, hoteller, sanayi mutfakları vb. işyerlerini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan denetim ve idari yaptırım uygulama yetkisine istinaden, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde denetler,  bitkisel atık yağ toplama lisansı almış işyerleri ile yıllık protokol yapmalarını sağlar, mevzuata aykırı faaliyet gösterenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari yaptırım uygular ve işyerlerinde kullanılan kızartmalık yağ içerisindeki toplam polar madde tayini için ölçümler yaparak kızartmalık yağların zamanında gıdadan çekilmesini sağlar.

c) Geri Kazanımı mümkün olan (ambalaj atıkları, atık piller, elektronik atıklar, bitkisel atık yağlar, atık lastikler, tekstil, cam vb.) atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanımını sağlamak üzere ilçe genelinde bilgilendirme çalışmaları yapar, kampanya vb. etkinlikler düzenleyerek tanıtıcı faaliyetlerde bulunur.

d) Çevre bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik toplu eğitim faaliyetleri ve çevre etkinlikleri düzenler.

e) Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında çalışmaları yürütmek.Strateji Geliştirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi Görev Yetki ve Sorumlulukları

            MADDE 14

1) Belediye Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarında birim temsilcisi olarak görev yapar ve hazırlama çalışmalarında bulunmak. 

2) Birimi ile ilgili dönemsel olarak performans ve kalite hedeflerini belirler, izler ve bu hedeflerine uygun faaliyetlerde bulunmak. 

3) Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili birim aylık raporlarını hazırlamak.

4) Belediye Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı uygulamalarına ve Kalite politikasının benimsenmesine yönelik olarak çalışmalarda bulunur ve gereklerini yerine getirilmesini sağlamak.

5) Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve Kalite El Kitabında birimi ile ilgili bölümü hazırlar ve yılda bir kez gözden geçirmek, gerekirse revize etmek.

6) İç denetim faaliyeti kapsamında denetçilere birimi ile ilgili konularda bilgi verir ve Biriminde Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliği konusunda rapor hazırlar ve Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısına sunmak üzere Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne iletmek.

7) Sistemde birimi ile ilgili doğabilecek uygunsuzlukların belirlenmesi ve giderilmesi için düzeltici, önleyici faaliyetlerin planlanması ve takibi işlemlerini yapmak.

8) Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve Kalite ile ilgili kurum içi ve kurum dışı toplantılara ve eğitimlere katılmak.

9) Yönetim tarafından oluşturulmuş olan diğer kurallar çerçevesinde ve Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve Kalite Yönetim Sistemi içinde hazırlanmış dokümanlarda belirtilen diğer görevlerini yerine getirmek.


Memurlar, Sözleşmeli Memurlar, 696 Sayılı KHK Çalışanları Görev, Yetki ve

            Sorumlulukları.              

MADDE 15- (1) Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren Mühendisler, teknisyenler, memurlar üstlerinden aldığı, kendisine tevdi edilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla mükelleftir.        
            İşçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları

 MADDE 16- (1)  Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren personel üstlerinden aldığı, kendisine tevdi edilen işleri mevzuata uygun ve eksiksiz olarak zamanında yapmakla mükelleftir.


Diğer Personellerin Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 17- (1)İhale kapsamında çalışan işçilerin üstlerinden aldığı, kendisine tevdi edilen işleri mevzuata uygun ve eksiksiz olarak zamanında yapmakla mükelleftir.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmet İcrası

Görevin Planlanması

MADDE 18-  (1)Temizlik İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.


Görevin Yürütülmesi

MADDE 19-  (1)Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim

            Disiplin Cezaları

            MADDE 20- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personel hakkında disiplin cezaları, yürürlükteki yasa tüzük ve yönetmelikte yer alan kurallar, işçiler içinde ayrıca toplu iş sözleşmesindeki ceza hükümlerine göre uygulanır.


ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Son Hükümler


            Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

            MADDE 21- (1) İşbu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.


Yürürlükten Kaldırma 

MADDE 22- (1) Gebze Belediye Meclisinin 03/04/2017 tarihli ve 2017/75nolu kararı ile kabul edilen Temizlik İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


            Yürürlük

            MADDE 23- (1)Bu yönetmelik hükümleri; Gebze Belediye Meclisi’nin kararı ve ilanı ile yürürlüğe girer.


            Yürütme

            MADDE 24-  (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.


1993 Gebze/Kocaeli doğumludur. Lise öğrenimini Gebze Sarkuysan Anadolu Lisesinde, üniversite eğitimini de sırasıyla 2015 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü ve 2018 yılında da Kocaeli Üniversitesi İnşaat Teknolojisi-Teknikerliği bölümlerde başarıyla tamamladı. 

Okullardan mezun olmanın akabinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu tüm kriterleri yerine getirerek Çevre Görevlisi belgesini almaya hak kazanmıştır. Bu hususta Altyapı, Çevre Teknolojileri, Atık Yönetimi konularında çalışan çeşitli firmalarda Çevre Mühendisliği ve diğer alanlarda çalışmalarda başarıyla rol aldı. 2016 yılında Gebze Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol servisinde Çevre Mühendisi olarak göreve başladı. Görev süresi içerisinde Sıfır Atık Projesi kapsamında birçok Kurum-Kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte birçok projeye imza attı.

Çeşitli STK’larda yöneticilik görevlerinde bulunarak birçok kültürel ve sosyal projenin içerisinde yer aldı.

2016 yılından bu yana Gebze Belediyesi’nde görev yapan Özdağ, 2021 yılı ekim ayından bu yana Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü olarak görevlendirilerek çalışmalarını sürdürmektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.