Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü

İzzet KAŞIK
  • arge@gebze.bel.tr

BİRİNCİ KISIM:

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR VE GENEL ESASLAR


AMAÇ  

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünün 

 teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesine sağlamaktır.


KAPSAM 

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Gebze Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını kapsar.


HUKUKİ DAYANAK

MADDE 3- (1) 

Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (b) fıkrası hükümlerine dayanılarak ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”  hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 


TEŞKİLAT VE BAĞLILIK

MADDE 4- (1) Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.


TANIMLAR

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Belediye: Gebze Belediyesini,

b) Meclis: Gebze Belediye Meclisini,

c) Başkan: Gebze Belediye Başkanını,

ç) Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün Bağlı olduğu Başkan Yardımcısını,

d) Müdürlük: Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünü,

e) Müdür: Araştırma ve Geliştirme Müdürünü,

f) İlgili Müdürlük: Projenin Yürütülmesinden Sorumlu Müdürlük / Müdürlükler

g) Ar-Ge: Araştırma ve Geliştirme

ğ) AB: Avrupa Birliği,

h) Personel: Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü çalışanlarının tümünü;   ifade eder.GENEL ESASLAR

MADDE 6-

(1) Gebze Belediye Başkanlığı Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

 

İKİNCİ KISIM

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV VE YETKİLERİ

Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 7- (1) Mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;

a) Gebze Belediyesi görev, sorumluluk ve yetki alanlarına  giren konularda hibe fon desteği sağlayabilecek bakanlıklar, odalar, birlikler, elçilikler, ulusal ve uluslararası tüm hibe ve proje teklif çağrılarını takip ederek uygun görülen projelerin protokol aşamasına kadar ilgili Müdürlükle başvuru için gerekli bilgi ve dokümantasyonları toplayarak Belediyemiz adına proje hazırlayıp hibe sağlayacak kuruluşa sunmak. Belgeleri gerekirse İngilizceye çevirmek.

b) Yurtiçi ve Yurtdışı diğer yerel yönetim birimleri, Bakanlıklar okullar, üniversiteler, kamu ve özel sektör ve odalar, birlikler ve Belediyeler ile sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve ortak projeler yürütmek, iletişim geliştirmek ve takip etmek. Belediyemize gelen proje ortaklık taleplerini incelemek, gerektiğinde proje ortağı olarak başvuru aşamasında Belediyemizce yapılacak işlemleri yerine getirmek.

c) Hibe fonları kapsamındaki kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri koordine etmek, hibe fonlarını takip etmek, proje hazırlamak ve proje çalışmalarını ilgili Müdürlükle yürütmek.

ç) Proje Döngü Yönetimi gereği;  proje başvuru dokümanlarının hazırlanması sürecini ilgili Müdürlük ile görev dağılımını, takvimlendirmeyi, her iki birimden de görevlendirilecek personel bilgilerini içeren ve her bir proje için son başvuru tarihi ve özel gereklilikleri dikkate alarak hazırlanacak yazılı bir çalışma planı çerçevesinde yürütmek ve ilgili Müdürlüğün desteği ile proje başvurusunda bulunmak

d) Belediyemiz tüm birimleri ile iletişim halinde olmak ve birim yöneticilerine proje teklifi sunmak ve proje teklifi almak, proje konuları ile ilgili görüşmek,

e)Proje eğitim ve çalışmalarına iştirak edecek, proje geliştirme konusunda Müdürlüğü adına katkı sağlayacak, bilgi ve tanıtım toplantılarına katılacak, biriminin faaliyet ve çalışmalarına vakıf müdürlük proje sorumlularıyla toplantılar düzenlemek, proje hazırlama ve yönetimi konusunda gerekli eğitimleri vermek veya verdirmek.

f) Belediyemiz ilgili Müdürlük yöneticilerini Ulusal ve uluslararası fon kuruluşları tarafından açılan hibe konularında bilgilendirmek, katılma noktasında, tayin edilecek müdürlük proje sorumlusuyla proje hazırlama ve yönetimi konusunda rehberlik ve koordinasyon sağlamak, gerektiğinde yerli ve yabancı uzmanlardan destek almak.

g) Belediyemiz tarafından uygulanmış ve/veya uygulanmakta olan projelerin yaygınlaştırılması, ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalığının artırılması amacıyla çalışmalar yapmak

ğ) Uygulanan proje veya taslak projelere ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından verilen ödüllerden uygun bulunanlara Belediye adına başvuruda bulunmak, proje bazlı ödül başvurusu yapacak birimlere destek olmak, danışmanlık hizmeti vermek

h)Avrupa Birliği, ulusal ve uluslararası hibe programlarını takip etmek, konu hakkında gerektiğinde İlgili Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve özel sektöre yönelik bilgilendirme toplantıları ve danışmanlık yapmak,

ı) Talep halinde belediyemiz proje sorumlularına, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarına proje döngüsü yönetimi ve müdürlük görev ve yetki alanına ilişkin diğer konularda eğitimler vermek/verdirmek,

i) Müdürlükleri tarafından görevlendirilen birim proje sorumlularıyla birlikte veya proje ilgi alanına giren ilgili müdürlük sorumlularıyla gerektiğinde hibe ve projelere yönelik toplantılar yapmak, başta proje döngüsü yönetimi ve müdürlük görev ve yetki alanına ilişkin diğer konularda eğitimler vermek/verdirmek,

j) Arge-inovasyon kültürünün yayılması ve geliştirilmesi noktasında STK, kamu ve özel sektör ile ile iş birliği çalışmalarında bulunmak,

k) Öncelikle gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplara yönelik olmak üzere Kamu ve özel sektör ile projeler oluşturmak ve uygulamak,

l) Özellikle istihdamın artırılmasına yönelik özel sektörlerle projeler yapmak,

m) Ödüllü proje yarışmaları düzenleyen, belediyemiz dışında geliştirilen kamu ve özelden kayda değer projelere sponsor olarak destek olmak,

n) Gebze için bir projem var, başlığı altında, Ödüllü proje yarışmaları düzenlemek,-dijital platformdan proje öneri kutusu oluşturmak,

o) Proje fikir kulüpleri, proje beyin fırtınası toplantı ve etkinlikleri düzenlemek,

ö) Kurum ve şehir ile ilgili tüm istatistiki bilgileri toplamak. Kurumun işleyişinin ve verimini daha üst düzeylere çıkarılması ile ilgili Kurum ve şehre yönelik çalışmalar yapmak,


ÜÇÜNCÜ KISIM


ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞU VE YAPILANMASI


MADDE 8- KURULUŞ VE YAPILANMA

(1) Bu yönetmelikte belirtilen görevleri mevzuata uygun belirli bir plan ve program dâhilinde yapmakla yükümlü Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü, 04/03/2019 tarih ve 2019/52 sayılı Belediye Meclis Kararıyla kurulmuştur.

(2) Müdürlük bir müdür ve müdürlükte hizmetin gereklerine uygun biçimde görevlendirilen yeterli sayıda ve nitelikte diğer personelden oluşur. Müdürlüğün bu yönetmelikte belirtilen hizmet ve faaliyetlerini daha etkin ve verimli biçimde yürütülebilmesi amacıyla Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde müdürlüğün hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda ve Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği, bu maddede belirtilen veya yeniden yapılandırılan birimler için Birim Sorumlusu görevlendirilmesi yapılabilir.

(3) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu personel dâhil olmak üzere Birim Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları, müdürün teklifi ve Başkanın onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

(4) Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir;


a) Müdür 

b) Uzman

c) Teknik Personel

d) Memur Personel

e) Büro PersoneliDÖRDÜNCÜ KISIM

PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU


ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU

MADDE 9- (1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve mer’i mevzuatın ilgili maddeleri gereği üniversite mezunu, yönetici vasfına sahip işlerin sevk ve idaresini sağlayabilecek kapasitedeki personelden atanan Araştırma ve Geliştirme Müdürü;

a) Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

b) Müdürlük personelinin verimli bir şekilde çalışması için gerekli tedbirleri almak,

c) Günlük çalışma programlarını yapmak,

ç) Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlamak,

d) Stratejik planlama ile müdürlüğe verilen hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

e) Müdürlüğün faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlamak, faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetleri Müdürlüğü ile koordineli olarak hazırlamak ve belirlenmiş zamanda teslim etmek,

f) Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerekiyorsa, düzeltmeye yönelik tedbirleri almak,

g) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapmak,

ğ) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,

h) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, gerekli konularda eğitim alınmasını sağlamak.

ı) Kurumsal öncelikler ve ilçe ihtiyaçları doğrultusunda kent yaşamına yönelik ve kurumun görev alanıyla ilgili her türlü araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek.

i) Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlamak

j) İşgücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için, emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, iş ve işlemlerin buna uygunluğunu denetlemek,

k) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin etmek,

l) Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp bunları uygulamaya geçirebilmek için onaya sunmak,

m) Bu yönetmeliğin “Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünün Görevleri”  başlıklı 7. Maddesinde belirtilen hususları yerine getirilmesi için çalışmalar yapmak/yaptırmak

n) Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında müdürlüğe ait taşınır malların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlar bu kapsamda gerekli iş ve işlemleri yürütür.

o) Yasalar ve diğer mevzuatla kendisine verilen görevler ile Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapmakla yükümlüdür

ö) Yürütülen bütün işlerin, ilgili Kanunlar, Mevzuatlar, Yönetmelikler ve ilgili Genelgeler çerçevesinde doğru ve zamanında yapılmasından, ilgili Başkan Yardımcısı ve Başkana karşı sorumludur

p) ) Belediyemiz tüm birimleri ile iletişim halinde olmak ve birim yöneticilerinden proje teklifi almak ve proje teklifi sunmak, proje konuları ile ilgili görüşmek,

r) Üstlerinden aldıkları emir ve görevleri yerine getirmek.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN VE TEKNİK PERSONEL GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU


MADDE 10- (1) Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünde birim sorumlusu statüsünde çalışan personel;

a) Belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi süreçlerini tasarlamak, hizmet ve faaliyet

kalitesinin arttırılması için gerekli projeler veya uygulama modelleri geliştirmek.

b) Hizmet, faaliyet ve iletişim verimliliğinin arttırılması için gerekenlerin ortaya çıkarılması

amacıyla çalışmalar yapmak.

c) Belediyenin hizmet verdiği alanlarda uygulamaya dönük projeler hazırlamak.

ç) AR-GE projelerinin geliştirilmesine, çerçeve programları başta olmak üzere ulusal ve

uluslar arası fonlara ulaşımı sağlamak,

d) AR-GE için, tespit edilen problemlerin çözümü ve iyileştirilmesine yönelik olarak ilgili birimlerle ortak araştırma yapılmasını sağlamak, gerektiğinde, yerli ve yabancı uzmanlardan destek almak,

e) AR-GE fikirlerini projelendirmek, destek başvurularını hazırlamak ve destek alan projelerin yürütülmesine katkı sağlamak,

f) Projelerin doğru ve zamanında tamamlanmasını sağlamak.

g) Varsa proje fikrine temel oluşturan pilot uygulama, etüt, araştırma, anket, ihtiyaç analizi, talep analizi vb. faaliyetlerinden ortaya çıkan sonuçları incelemek.

ğ) Proje ile alakalı Süreç yönetimi, mevcut durum analizi, paydaş analizi, sorun analizi ve hedef analizi yapmak, proje faaliyetlerini ve ilgili müdürlükle bütçesini hazırlamak ve detaylandırmak.

h) ) Proje faaliyetlerinin öngörü ve planlamalara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

ı) Ulusal ve uluslararası projelerin hazırlık, başvuru, yönetim ve denetim aşamalarında

gerekli olan standart belgeler ve kurum bilgilerini temin etmek,

i) Bu yönetmeliğin “Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünün Görevleri”  başlıklı 7. Maddesinde belirtilen hususları yerine getirilmesi için çalışmalar yapmak,

j) Üstlerinden aldıkları emir ve görevleri yerine getirmek

k) Marmara Bölgesi sınırları içerisinde, ehliyetine uygun otomobillerle şoförlük yaparak tahkikat, ulaşım, mal ve malzeme taşıma vb. işlerde görev almak,


DİĞER PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU


MADDE 11- (1) Müdürlük emrinde görevli memurlar, büro personeli ve diğer personel;

a) Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili olarak, Başkanlığın amaçları, politikaları ve bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar ve programların geliştirilmesinde tüm operasyonel, teknik ve uygulamalarda amirine gerekli desteği eksiksiz vermekten,

b) Müdürlüğün kendisine tevdi edilen işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik şekilde icra ederek sonuçlandırmaktan,

c) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını amirinin direktifleri doğrultusunda sağlamaktan,

ç) Müdürlüğün faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlanmasında amirinin istediği tüm iş ve işlemleri yapmaktan,

d) Organizasyon yapısında ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için kendini geliştirmekten,

e) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışmaktan,

f) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili mer’i mevzuata riayet etmekten,

g) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları eksiksiz hazırlamaktan,

ğ) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydı tutmak, gerekli belgeleri düzenlemek ve takip etmek, önemli olan evrakı usulüne uygun muhafaza etmekten,

h) Kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirinin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmaktan, yükümlü ve sıralı üst amirlerine karşı sorumludur.

ı) Müdürlüğün faaliyet raporunu (haftalık, aylık, yıllık ) hazırlamak,

i) Müdürlük demirbaş ve tüketim maddelerinin temini, muhafazası ve dağıtımını yapmak.

j) Bu yönetmeliğin “Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünün Görevleri”  başlıklı 7. Maddesinde belirtilen hususlardan üzerine düşen görevleri yerine getirilmesi için çalışmalar yapmak,

k) Üstlerinden aldıkları emir ve görevleri yerine getirmek,

l) Marmara Bölgesi sınırları içerisinde, ehliyetine uygun otomobillerle şoförlük yaparak tahkikat, ulaşım, mal ve malzeme taşıma vb. işlerde görev almak,BEŞİNCİ KISIM


EVRAKLARLA İLGİLİ İŞLEMLER VE ARŞİVLEME

DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İLGİLİ İŞLEMLER

MADDE 12- (1) Müdürlüğün diğer birimler ve kuruluşlar ile yazışmalarında;

a) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile,

b) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanını veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

GELEN GİDEN EVRAKLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

MADDE 13 – (1) Gelen-giden evrak kaydı ile ilgili yapılacak işlemlerde;

a) Müdürlüğe elektronik ortamda veya fiziki olarak gelen evrakın önce elektronik ortamda kaydı yapılarak referans numarası verilir. Müdür tarafından ilgili personele elektronik ortamda havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

b) Evraklar ilgili personele imza karşılığı zimmetle verilir. Evrakların havalesinin yalnızca elektronik ortamla yapılması halinde de personele zimmetlenmiş sayılır. Gelen ve giden evraklar elektronik ortamda veya matbu evrak kayıt defterine referans ve kayıt numarasına göre işlenir. Müdürlüklere gönderilecek evraklar zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

 

ARŞİVLEME VE DOSYALAMA

MADDE 14 - (1) Yapılan yazışmaların arşivleme işlemlerinde;

a) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

b) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

c) Arşivlerdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

ç) Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda arşivlenme süresi dolan evrakların tasnif ve imha işlemleri yapılır.

 

ALTINCI KISIM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

MADDE 15- (1) İşbu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

MADDE 16- (1) 02.07.2020 tarih, 2020/107 nolu Meclis kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Gebze Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


YÜRÜRLÜK

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Gebze Belediye Meclisi’nde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.


YÜRÜTME

MADDE 17- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Gebze Belediye Başkanı adına Araştırma ve Geliştirme Müdürü yürütür.


12.05.1974 tarihinde Giresun/Yağlıdere Hisarcık Köyü doğumlu. İlkokulu Hisarcık Köyünde tamamlamıştır. 1986-1988 yılları arasında Rize İyidere’de hafızlık eğitimi yapmıştır. 1989 yılında ailesi ile birlikte Gebze’ye taşınmış, Orta ve Lise Eğitimini Gebze İmam Hatip Lisesinde bitirmiştir. Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunudur. Ayrıca Gedik Üniversitesinden Uzlaştırmacı Eğitimini tamamlayıp uzlaştırmacı sertifikası mevcuttur.

06.02.1997 yılında SSK Pendik Sigorta Müdürlüğünde memuriyet hayatına başlamış ve 2003 yılından itibaren ise Gebze Sosyal Güvenlik Merkezinde görev yapmıştır. 28.09.2020 tarihinde ise Kurumlar arası geçiş yaparak Gebze Belediyesi bünyesinde 15.10.2020 tarihinden itibaren ise İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Vekili olarak göreve başlamıştır.  

Sosyal bir kişiliğe sahip olması nedeniyle çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, spor kulüplerinde yöneticilik yapmış olup halen Giresun İşadamı ve Bürokratlar Derneği (GİRİB) Genel Sekreterliği ve Gebze Sosyal Güvenlik Spor kulübü Derneği Başkanlığını yürütmekte olup evli ve 3 kız babasıdır.