Zabıta Müdürlüğü

Mehmet UMUR
  • zabita@gebze.bel.tr

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar


Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getiriliş yöntemlerini ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik, Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün görev ve çalışma düzenini kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununa, 10.07.2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı İçişleri Bakanlığının Belediye Zabıta Yönetmeliğine ve diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Başkan Yardımcısı: Zabıta Müdürlüğünün bağlı olduğu Gebze Belediye Başkan Yardımcısını,

b) Başkan: Gebze Belediye Başkanını,

c) Belediye Encümeni: Gebze Belediye Encümenini,

d) Belediye Meclisi: Gebze Belediye Meclisini,

e) Belediye Zabıtası: Gebze Belediyesi mülki sınırları içerisinde olmak koşuluyla; Belediyenin düzenini muhafaza eden, halkın esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan, Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli üniformalı veya sivil özel Zabıta kuvvetini,

f) Belediye: Gebze Belediyesini,

g) OMİS : Online Mahalli İdareler Sistemlerini, 

h) EBYS : Elektronik Belge Yönetim Sistemini,

i) UKOME: Ulaşım Koordinasyon Merkezini,

j) UTDK: Ulaşım, Trafik, Düzenleme Komisyonunu,

k) Zabıta Müdürlüğü: Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü,

l) Zabıta Müdürü: Gebze Belediyesi Zabıta Müdürünü veya vekilini ifade eder.
Hukuki bağlayıcılık

MADDE 5 - (1) Belediye Zabıta Teşkilatı;

a) 775 sayılı Gecekondu Kanunu,

b) 831 sayılı Sular Hakkında Kanun,

c) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,

d) 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun, 

e) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

f) 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun,

g) 2559 saylı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,

h) 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun,

i) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

j) 2872 sayılı Çevre Kanunu,

k) 2886 sayılı Devlet İlahe Kanunu,

l) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 

m) 3091sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun,

n) 3194 sayılı İmar Kanunu,

o) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 

p) 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun,

r) 3621 sayılı Kıyı Kanunu,

s) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,

t) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

u) 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun, 

v) 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun,

y) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

z) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu,

aa) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

bb) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

cc) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu,

dd) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,

ee) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 

ff) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 

gg) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

hh) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

ii) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 

jj) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 

kk) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 

ll) 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

mm) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,

nn) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 

oo) 6831 sayılı Orman Kanunu,

pp) 7201 sayılı Tebligat Kanunu,

rr) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,

ss) 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bu Kanunlara ait uygulama yönetmelikleri, diğer ilgili yasa ve uygulama yönetmelikleri ile belediye mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumludur.


İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat


Kuruluş

MADDE 6 – (1) Zabıta Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. maddesine ve 22.02.2007 tarihli,26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Gebze Belediye Meclisinin 07.09.2006 tarih ve 176 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.


Teşkilat

MADDE 7 - (1) Zabıta Müdürlüğü;  Zabıta Müdürü, Zabıta Müdür Yardımcısı, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri, Zabıta Memuru ve hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur.

(2) Müdürlüğe bağlı olarak; Müdür Yardımcısı, Ekipler Amiri, Yazı İşleri ve Personel Zabıta Amirliği, Denetim Zabıta Amirliği, Semt Pazarları Zabıta Amirliği, Alo Şikâyet Zabıta Amirliği, Trafik ve Eğitim Okulu Zabıta Amirliği, Güvenlik ve İdari İşler Zabıta Amirliği, Çarşı ve Seyyar Zabıta Amirliği, Terminal Zabıta Amirliği, İmar Zabıta Amirliği, Mollafenari Zabıta Amirliği, Nöbetçi Grup Zabıta Amirliği, 17.00/01.00 Ekibi ve gece ekipleri bulunmaktadır. Amirliklerin sayı ve görevlerini belirlemede Belediye Başkanı yetkilidir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları


Zabıta Müdürünün niteliği

MADDE 8 - (1) 11.04.2007 tarihli 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 17. maddesi, Zabıta Müdürü kadrosunu görevde yükselme esasları dışında tutmuştur. Zabıta Müdürü, görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekte Belediye Başkanı ve Belediye Başkanı’nın zabıta hizmetleri konusunda yetki devri yaptığı Belediye Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.a) Görev, yetki ve sorumluluğu

1. Belediye Başkanı’nın ve/veya yetki devri yaptığı Belediye Başkan Yardımcısı’nın denetim ve gözetimi altında, ilgili mevzuat gereği Müdürlüğün sevk ve idaresi, organize edilmesi, kadrolar arasında görevlerin dağıtılması gibi düzenlemeleri yapmak.

2. Kanunlarda, yönetmeliklerde ve mer’i mevzuat hükümlerinde; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı tarafından zabıtaya verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

3. Belediye suçlarının işlenmesini önleyici idari tedbirleri almak, bu suçları işleyenlere karşı verilecek cezaları takip etmek.

4. Müdürlüğün günlük çalışma düzeni çizelgesini ve ekiplerin görev dağılımını belirten program ve çizelgelerin hazırlanmasını sağlamak.

5. Belediye zabıtasına hizmet içi eğitim kursu verilmesini sağlamak.

6. Müdürlüğün mevcut kadro, araç-gereç ve teçhizatının planlamasını yapmak, eksikleri üst makamlara bildirip teminini sağlamak.

7. Belediyenin stratejik planı doğrultusunda bütçe ile uyumlu programlar geliştirerek, sorumluluğuna göre çalışmalar yapmak.

8. Belediyenin stratejik hedefleri ve bütçesine göre Müdürlüğün yıllık faaliyet planını hazırlamak, uygulanmasını takip etmek ve sonuçlanmasını sağlamak. 

9. Belediyenin stratejik plan çalışmalarında Müdürlükle ilgili konularda çalışmalar yapmak, Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

10. Ast-üst ilişkilerini düzenleyerek teşkilatın uyum içerisinde çalışmasını sağlamak.

11. Personelin işbölümü esasları dahilinde, sorumluluklarını belirlemek ve bu görevleri personele benimsetmek.

12. Belediye zabıtasının iş tanımlarını ve performans kriterlerini hazırlamak.

13. Zabıta Yönetmeliği görevde yükselme esasları gereğince yükselmesini uygun gördüğü memur ve/veya komiserlerin eğitime tabi tutulması yönünde Başkanlık Makamına teklifte bulunmak.

14. Belediye zabıta hizmetlerinin 24 saat esasına göre sunulmasını sağlamak.

15. Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin denetlenmesini sağlamak.

16. Müdürlüğün iş ve işlemlerini; etkinlik, verimlilik, tutumluluk, katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, vatandaş odaklılık ve kalite ilkeleri çerçevesinde planlayarak yönetmek.

17. Yangın, deprem, su baskını gibi afet hallerinde görevli ekipler gelinceye kadar personeli ile birlikte gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

18. Değişen mevzuatları takip ederek öğrenmek, emrindekilerin de bilgi edinmelerini sağlamak, sürekli kendisini geliştirici eğitimler almak, personelin görevlerinde mevzuata riayetini sağlamak.

19. Belediye zabıtasının genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmesi için iç disiplini temin etmek.

20. Diğer Müdürlüklerle iletişim kurarak koordineli çalışılmasını sağlamak, yine diğer Müdürlüklerden gelen talepleri değerlendirmek ve gereğinin yapılmasını sağlamak.

21. Alınan kararların uygulayıcılarına doğru bir şekilde ve süratle ulaştırılmasını sağlamak, gerek gördüğü durumlarda emirleri yazılı olarak vermek.

22. Personele karşı örnek davranışlar sergileyerek yönlendirici olmak.

23. Müdürlüğün harcama yetkilisi olarak harcamaların bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurmak; verimli, tutumlu ve yerinde harcama yapılmasını sağlamak.

24. Yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini, takibini ve evrakların muhafaza edilmesini sağlamak, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini temin etmek.

25. Belediyenin kolluk gücü olarak ilçe düzeninin, halkın huzur ve sağlığının sağlanması ve korunması amacıyla, Zabıta Yönetmeliği ve mer’i mevzuatlarda belirtilen yaptırımların yerine getirilmesini temin etmek.

26. Resmi törenlerde çelenk koyma işlemlerini yürütmek ve törenlerde zabıtaya verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

27. Belediye binasında, ek hizmet binalarında ve özel güvenlik izni alınan diğer yerlerde güvenlik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak.

28. Belediye zabıtasının mesai ve çalışmalarını denetlemek, çalışmaların verimli olması hususunda gerekli tedbirler almak.

29. Müdürlüğe gelen tüm evrakların ilgililere usulünce iletilmesini sağlamak, görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaların mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.

30. Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

31. Zabıta Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

32. Zabıta Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.


Zabıta Müdür Yardımcısının Niteliği

MADDE 9 - (1) Müdür Yardımcısı; Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri çerçevesinde, üst makamların emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.


a) Görev, yetki ve sorumluluğu

1. Belediye sınırları içerisinde beldenin düzeni ve belde halkının huzur ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri ekibi ile birlikte yerine getirmek.

2. Belediye suçlarının işlenmesini önleyici idari tedbirleri almak.

3. Ulusal bayram, genel tatil günleri ile özel günlerde yapılacak törenlerde Müdürün kendisine verdiği görevleri ekibi ile birlikte yerine getirmek.

4. Yardıma muhtaç olduğunu beyan ederek müracaat edenler hakkındaki muhtaçlık durum soruşturması yapılmasını sağlamak.

5. Belediyenin iznine veya resim ve vergilerine tabi iken izin almaksızın veya resim, vergi yahut harcı verilmeksizin yapılan işlerin tespit edilmesini, bunların yapılmasında işletilmesinde, kullanılmasında sakınca bulunanların men edilmesini ve kanuni işlemin yapılmasını temin etmek.

6. İşgaline izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, tahakkuku tahsile bağlı belediye gelirlerinden ve borcunu ödemeyenlerden haciz yolu ile tahsilatta ilgililere yardımcı olunmasını sağlamak.

7. Belediye binasında, ek hizmet binalarında ve özel güvenlik izni alınan diğer yerlerde güvenlik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak.

8. Yangın, deprem, su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar ekibinin gerekli tedbirleri almasını sağlamak.

9. Çeşitli yerlerin boşaltma veya yıktırma hallerinde belediyenin ilgili birimlerine gerekli desteği verdirmek.

10. Ekiplerin çalışmalarını gerek mesai saatlerinde gerekse diğer zamanlarda kontrol etmek, olumsuzluk ve aksaklıkları gidermek.

11. Ekiplerin kılık-kıyafet ve mesaiye geliş-gidişlerini kontrol etmek, ekipleri bu yönde disipline etmek.

12. Belediye zabıtasının yıkım, pazar içi çalışmaları gibi toplu çalışmalarına iştirak etmek, çalışmaları bizzat yönetmek ve Zabıta Müdürü’ne çalışmalar hakkında bilgi vermek.

13. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının oluşturmuş olduğu komisyonlarda yer almak.

14. Personeli mevzuat değişiklikleri ile ilgili bilgilendirmek.

15. Eğitim planlarının hazırlanmasını sağlamak.

16. Belediyenin stratejik plan çalışmalarında Müdürlükle ilgili konularda çalışmalar yapmak, Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

17. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.


Ekipler Amirinin Niteliği

MADDE 10 - (1) Ekipler Amiri; Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst makamların emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına ve Müdür Yardımcısına karşı yetkili ve sorumlu kişidir.

Görev, yetki ve sorumluluğu

1. Zabıta hizmeti veren ekiplerin disiplinli çalışmasını sağlamak, görevle ilgili iş ve işlemlerini takip ederek kontrolünü yapmak.

2. Ekipler arası koordinasyonu sağlayarak, ekiplerin en etkin ve verimli şekilde görev yapması için planlar geliştirmek ve Müdürlüğe teklifte bulunmak.

3. Zabıta hizmeti veren ekiplerin; gelen emirleri uygulayıp uygulamadıklarını kontrol etmek, mevzuatla ilgi bilgilerini arttırmak, yazılı ve sözlü olarak, üst makamlarca verilen emirleri takip ederek, işlemin zamanında yapılmasını sağlamak.

4. Zabıta ekiplerinin çalışmalarına (yıkım, toplu çalışma, çarşı, pazar, işgal vb.) iştirak etmek ve Müdürlüğe çalışmalar hakkında bilgi vermek.

5. Müdürlükçe verilen görevleri yürütmek.

6. Ekiplerin kılık-kıyafet ve göreve geliş-gidişlerini kontrol etmek, ekipleri bu yönde disipline etmek.

7. Tüm ekip araçlarının temizlik, yakıt, kilometre kayıt bilgileri, bakım vb. iş ve işlemlerinin takip ve kontrolünü yapmak.

8. Amirliklerin çalışmaları ve sorunları hakkında Müdürlüğe bilgi vermek.

9. Ekiplerin görevi içindeki diğer iş ve işlemleri mevcut yasa, tüzük, yönetmelik, tamim, bildiri, meclis kararı, encümen kararı vb. hukuki prosedüre göre takip etmek, sonuçlandırmak ve Müdürlüğe bilgi vermek.

10. Müdürlüğe bağlı amirliklerin sahada yapmış oldukları çalışmaları periyodik olarak kontrol ederek Müdürlüğe rapor sunmak.

11. Yangın, deprem, su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar mevcut ekibin gerekli tedbirleri almasını sağlamak.

12. Ekiplerin çalışmalarını gerek mesai saatlerinde gerekse diğer zamanlarda kontrol etmek, olumsuzluk ve aksaklıkları gidermek.

13. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının oluşturmuş olduğu komisyonlarda yer almak.

14. Belediye suçlarının işlenmesine yönelik sahada önleyici tedbirler almak.

15. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

16. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.Müdürlüğe bağlı Zabıta Amirliklerinin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 11 - (1) Amir; Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst makamların emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına, Müdür Yardımcısına veya varsa Ekipler Amirine karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.


a) Yazı İşleri ve Personel Zabıta Amirliği

1. Genel evrak kayıt işlemlerini yürütmek ve ilgili amirliğe havalesini sağlamak.

2. Kurumlarca ve kişilerce istenen rayiçleri hazırlamak.

3. Asker aile ve mali durum tahkikat işlemlerini yürütmek.

4. Zabıta Müdürlüğü personelinin gölge dosyalarını saklamak ve muhafaza etmek.

5. Müdürlükçe verilen görevleri yürütmek.

6. Personelin senelik izin, mazeret izni, ücretsiz izin, vizite ve istirahat işlemlerini takip etmek ve yürütmek.

7. Amirliğe havale edilen evrakların gereğini yerine getirmek ve Amirliğinden çıkan evrakların arşivleme işlemlerini yürütmek.

8. Müdürlük arşivinin işleyiş, ayıklama, tasnif, imha, iş ve işlemlerini yürüterek diğer Amirliklerin kullanım alanlarını koordine  etmek. Arşivde rutubet, su baskını, yangın gibi durumlara karşı gerekli tedbirleri almak.

9. Amirliğin görev alanına giren iş ve işlemlerin planlama, uygulama, kontrol etme, önlem alma ve sürekli iyileştirme işlemlerini yürütmek.

10. Müdürlüğün günlük çalışma düzeni çizelgesini ve ekiplerin görev dağılımını belirten program ve çizelgeleri hazırlayıp Müdüre sunmak.

11. Personelin hafta sonu çalışma düzeni çizelgelerini hazırlayıp Müdüre sunmak.

12. 17.00-01.00 ve gece ekiplerinin aylık çalışma düzeni çizelgelerini hazırlayıp Müdüre sunmak.

13. Başkanlık Makamının talimatları doğrultusunda zabıta personelinin yıllık izin planlamasını yapmak.

14. Belediye tarafından yapılan açılış, şenlik, toplantı, güreş gibi toplu organizasyonlarda tebligat ve davet işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

15. Yazışmaların yasalara uygun, zamanında, eksiksiz ve verimli yapılmasını sağlamak.

16. Mevzuat geliştirme işlemlerini yürütmek.

17. Resmi Gazete’nin günlük takibini yapmak.

18. Evrak Takip Ekibinin iş ve işlemlerini kontrol ve koordine etmek.

19. Müdürlüğe ait stratejik hedefleri belirleyerek bu hedefler doğrultusunda performans göstergelerini oluşturmak.

20. Performans göstergelerinin yıl içerisinde periyodik kontrollerini yaparak stratejik hedeflere uygunluğunu takip etmek.

21. Müdürlüğün haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak. 

22. Müdürlüğün Güvenlik ve İdari İşler Zabıta Amirliği tarafından hazırlanan performans esaslı bütçesini kontrol etmek.

23. Belediyenin stratejik plan çalışmalarında Müdürlükle ilgili konularda çalışmalar yapmak, Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

24. Müdürlüğün aylık faaliyet raporlarını hazırlayarak İnsan Kaynakları Müdürlüğü Kalite Yönetim Servisine ve Başkan Yardımcısı’na göndermek.

25. Müdürlüğün yıllık eğitim ve seminer programlarını planlayarak yıl içerisinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile uygulamasını sağlamak.

26. Müdürlük bünyesinde çalışan personelin görev ve tanımlarını koşullara uygun şekilde revize edilmesini sağlamak.

27. Müdürlük bünyesinde çalışan personellerin mesai giriş ve çıkış saatlerinin kontrollerini sağlamak.

28. Personelin elektronik ortamda Müdürlükle ilgili haberleşmesine yardımcı olmak.         ( SMS, E-Posta  v.b.)

29. Müdürlük bünyesinde çalışan personellerin disiplin işlemlerinin takibini yapmak.

30. Müdürlüğe bağlı amirliklerin yapmış oldukları çalışmaları periyodik olarak kontrol ederek Müdürlüğe rapor sunmak. 

31. Müdürlüğün günlük, haftalık, aylık faaliyetlerini kayıt altına almak.

32. Her ay Amirlik personeli ile değerlendirme toplantısı yapmak.

33. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.


b) Denetim Zabıta Amirliği

1. Stratejik plan doğrultusunda Amirlik içi yıllık çalışma programı hazırlamak. Hazırlanan bu programa göre sıhhi,  gayri sıhhi ve umuma açık işyerlerin denetimini yaparak kontrolünü sağlamak.

2. Amirliğe havale edilen evrakların gereğini yerine getirmek ve Amirliğinden çıkan evrakların arşivleme işlemlerini yürütmek.

3. Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ile sağlık ve gıda konusunda koordineli çalışmalar yapmak.

4. 6502 sayılı Tüketicinin Koruması Hakkındaki Kanunu’nun belediyelere vermiş olduğu görevleri yerine getirmek.

5. Tütün Denetim Komisyonunda görevli memurun, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun gereği oluşturulan tütün denetim komisyonu çalışmalarına katılımını sağlamak.

6. Ruhsatsız faaliyet gösteren umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin kapama işlemlerini gerçekleştirmek.

7. Denetim neticesinde tanzim edilen tutanakların Encümene havale edilmesini sağlamak ve Encümen kararlarını uygulamak.

8. Denetim ekiplerinin iş ve işlemlerini kontrol ve koordine etmek.

9. Amirlikle ilgili yapılan çalışmalardan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bilgi vermek.

10. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

11. Her ay Amirlik personeli ile değerlendirme toplantısı yapmak.  

12. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.


c) Semt Pazarları Zabıta Amirliği

1. Kanun, yönetmelik ve Belediye Meclis kararlarına göre belediye sınırları içerisinde kurulan semt pazarlarının nizam, intizam, düzen ve kuruluş işlerini yürütmek ve pazarcı esnafının tezgâh kurma belgesini düzenlemek.

2. Pazarlardaki isim ve yer değişikliklerinin bilgisayar ortamında güncellemesini sağlamak.

3. Pazarcı esnafının pazar yeri iptal, tahsis ve devir işlemlerini gerçekleştirmek.

4. Amirliğe havale edilen evrakların gereğini yerine getirmek ve Amirliğinden çıkan evrakların arşivleme işlemlerini yürütmek.

5. Amirliğinin görev alanına giren iş ve işlemlerini planlama, programlama, uygulama, kontrol etme, önlem alma ve sürekli iyileştirme işlemlerini yürütmek.

6. Pazar ekibinin iş ve işlemlerini kontrol ve koordine etmek.

7. Amirlikle ilgili yapılan çalışmalardan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bilgi vermek.

8. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

9. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

10. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.d) Alo Şikayet Zabıta Amirliği

1. Yazılı, sözlü ve elektronik ortamda gelen şikâyetleri kayıt altına alıp, kendi servisiyle ilgili olanları kendi ekibine; diğer amirliklerle ilgili olanları ilgili amirliğe iletmek.

2. Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak.

3. Amirliğe havale edilen evrakların gereğini yerine getirmek ve Amirlikten çıkan evrakların arşivleme işlemlerini yürütmek.

4. Gece ekiplerinin, 17.00/01.00 Ekibinin ve hafta sonu Zabıta Nöbetçi Grup Amirliğinin yazışmalarını yapmak, raporlarını ve çalışmalarını değerlendirmek.

5. Alo şikâyet ekibinin iş ve işlemlerini kontrol ve koordine etmek.

6. Amirlikle ilgili yapılan çalışmalardan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bilgi vermek.

7. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

8. Her ay Amirlik personeli ile değerlendirme toplantısı yapmak.  

9. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.e) Trafik ve Eğitim Okulu Zabıta Amirliği

1. Caddelerde, sokaklarda, tretuvarlarda ve diğer yerlerde halkın geliş geçişini engelleyecek şekilde terk edilmiş sahibi belli olmayan hurda araçlarla ilgili 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapmak.

2. Belediyemiz sınırları içerisinde trafik tabelalarının ve ışıklarının kontrollerini yaptırarak arızalı olanları Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bildirmek.

3. Amirlik ile ilgili yazışmaları yapmak, dosyalamak.

4. Amirliğe havale edilen evrakların gereğini yerine getirmek ve Amirlikten çıkan evrakların arşivleme işlemlerini yürütmek.

5. Belediyenin ilgili müdürlükleri tarafından yapılan yol, asfalt vb. çalışmalarına personel görevlendirmek.

6. UKOME ve UTDK tarafından trafiğe kapatılan, tek yön yapılan ya da farklı bir trafik tedbiri alınan cadde ve sokakların takibini yapmak.

7. Trafikle ilgili kurul ve komisyonlarda Belediyeyi temsil etmek.

8. Trafik ekibinin iş ve işlemlerini kontrol ve koordine etmek.

9. Amirlikle ilgili yapılan çalışmalardan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bilgi vermek.

10. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

11. Her ay Amirlik personeli ile değerlendirme toplantısı yapmak.  

12. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.


f) Güvenlik ve İdari İşler Zabıta Amirliği

1. Mal ve hizmet alımı iş ve işlemlerini yürütmek.

2. Müdürlük hizmetleriyle ilgili; Özel Güvenlik Personeli Hizmet Alımı ihale iş ve işlemlerini yürütmek.

3. Özel güvenlik personelinin özlük dosya takiplerini yapmak.

4. Amirliğe havale edilen evrakların gereğini yerine getirmek ve Amirlikten çıkan evrakların arşivleme işlemlerini yürütmek.

5. Özel güvenlik personellerine ait hakediş işlemlerini yürütmek.

6. Belediyenin özel güvenlik kapsamına alınması istenen yerlerinin izin alma işlemlerini gerçekleştirerek özel güvenlik izinleri alınan bu yerlerde güvenlik hizmetinin aksamadan yürütülmesini sağlamak.

7. Müdürlükte çalışan işçi-hizmetli personelin puantaj kayıtlarını tutmak, sevk ve idaresini sağlamak.

8. Müdürlük idari hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

9. Mal ve hizmet alımları ile ilgili tahakkuk işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

10. Müdürlüğe ait tüm resmi araçların bakımını, muayenesini, yakıt takibini ve diğer işlerini yürütmek. 

11. Müdürlük tarafından ihtiyaç duyulan malzemeleri temin etmek.

12. Resmi tören çelenginin temin, muhafaza ve bakım işlerini yerine getirmek.

13. Müdürlükte kullanılan her türlü matbu tutanak, broşür v.s. evrakın basım, dağıtım, zimmet ve arşivleme işlerini yürütmek.

14. Zabıta personelinin kıyafet alım işlemlerini yürütmek.

15. Müdürlüğe bağlı Amirliklere ait elektrik, su, doğalgaz, telefon, adsl giderlerinin ödeme işlemlerini yapmak.

16. Her türlü mal-malzeme, zimmet ve demirbaş kayıtlarını tutmak.

17. Müdürlüğün performans esaslı bütçesini hazırlamak.

18. Özel Güvenlik Personellerinin mesai giriş ve çıkış saatlerinin kontrollerini sağlamak.

19. Özel Güvenlik Personellerinin elektronik ortamda müdürlükle ilgili haberleşmesine yardımcı olmak. ( SMS, E-Posta  vb.)

20. Özel Güvenlik Personellerinin disiplin işlemlerinin takibini yapmak.

21. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

22. Her ay Amirlik personeli ile değerlendirme toplantısı yapmak.  

23. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.g) Çarşı ve Seyyar Zabıta Amirliği

1. İlçemizin merkezinde bulunan 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Gölcüönü Meydanı, İsmet Paşa Caddesi, Hükümet Caddesi, Atatürk Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Ali Rıza Efendi Caddesi, İlyas Bey Caddesi, Adliye Caddesi, Körfez Caddesi, İbrahimağa Caddesi ve bu Caddelere bağlı sokaklarda ayrıca İlçemiz genelindeki yaya trafiğinin yoğun olduğu diğer cadde ve sokaklarda yayaların gelip geçtiği yerlerde her türlü işgal ve engellerin men edilmesini sağlamak.

2. Eskihisar sahil yürüyüş yolunda ve Belediye idaresince öngörülen diğer alanlarda her türlü işgal ve engellerin men edilmesini sağlamak.

3. Tarihi mekanların (Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Kale, Çeşme ve Hamam) duvarlarına afiş asılmasını engellemek, tarihi ve anıtsal özelliklerini bozacak ve tahrip edecek fiillere müdahale etmek.

4. Amirliğe havale edilen evrakların gereğini yerine getirmek ve Amirlikten çıkan evrakların arşivleme işlemlerini yürütmek.

5. Kayıt dışı seyyar satıcılık faaliyetlerini önleyici tedbirler almak. 

6. Dilencilik faaliyetlerini önleyici tedbirler almak ve dilencilerin üzerinden çıkan paraların kamuya geçirilmesi işlemlerini yürütmek.

7. Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri ile ortak çalışmalar yürütmek.

8. İzinsiz ve kayıt dışı satış yapan seyyar satıcıları men etmek, el konulan mallarını kayıt altına alıp muhafaza işlemlerini yürütmek, süresi içerisinde geri alınmayan gıda maddelerini ve gıda dışı malları gerekli yerlere vermek.

9. Halkın huzur ve selametini engelleyen eylemleri men etmek.

10. Amirliğe bağlı ekiplerin, iş ve işlemlerini kontrol ve koordine etmek.

11. Amirliğin sorumluluk bölgesi dahilinde belediyenin diğer birimleriyle koordineli çalışmalar yürütmek.

12. Amirlikle ilgili yapılan çalışmalardan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bilgi vermek.

13. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

14. Her ay Amirlik personeli ile değerlendirme toplantısı yapmak.  

15. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

h) Terminal Zabıta Amirliği

1. Terminallerde 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre yolcu taşımacılığı yapan ve diğer ticari faaliyetlerde bulunan esnafın kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak faaliyette bulunmalarını temin etmek.

2. Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlenmesine katkıda bulunmak, taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak.

3. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hudutları Dahilinde Bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalleri Yönetmeliği’nde belirtilen hükümleri uygulamak.

4. Taşımacı, acente, diğer ticari faaliyetlerde bulunan esnafların, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunanların, yolcu gönderenlerin ve yolcuların haklarını, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini tespit etmek.

5. Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası ve temel altyapısı olan yolcu terminallerinin yapı, tesis ve işletme esaslarını belirlemek.

6. Karayolu taşımacıları, acenteleri, diğer ticari faaliyetlerde bulunan esnaflar ve taşıma araçlarının denetimini yapmak ve mevcut imkanların daha yararlı daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, hizmet kalitesini artırmak, emniyet, huzur ve güven ortamı oluşturmak.

7. İlçemiz sınırları içerisinde şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin belirlemiş olduğu güzergah ve duraklar haricinde yolcu indirip bindirmelerini engellemek ihlal edenler hakkında tutanak tanzim etmek.

8. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nda belirtilen idari para cezalarını ve gerekli idari yaptırımları uygulamak.

9. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda belirtilen yetkileri kullanmak.

10. 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu’nun vermiş olduğu görevleri yerine getirmek.

11. 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’a göre terminal içerisinde bulunan tüm işyerlerinin kapalı alanlarında tütün ve tütün ürünlerinin ve alkollü içeceklerin içilmesini önleyici tedbirler almak, içirenler hakkında yasal işlem yapmak.

12. Belediye Zabıta Yönetmeliği’nde belirtilen yetkileri kullanmak ve uygulamak.

13. Gıda satışı yapan müesseselerin açıkta gıda satışı yapmalarını engellemek ve sağlıklı gıda sunumunu sağlamak.

14. Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesi almadan şehir içi ve şehirlerarası düzenli ve düzensiz yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları ile acentelerin faaliyetlerine son vermek.

15. Yolcuların ve vatandaşların mal ve can güvenliğini polisle birlikte sağlamak, sabotaj yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda gerekli yerlere zamanında haber vermek.

16. Amirliğe havale edilen evrakların gereğini yerine getirmek ve Amirlikten çıkan evrakların arşivleme işlemlerini yürütmek.

17. Terminal içi ve civarında temizliğini yaptırmak ve azami özen göstermek, yeşil alanların bakımını sağlamak.

18. Terminalde görevli personelin iş ve işlemlerini kontrol ve koordine etmek.

19. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

20. Her ay Amirlik personeli ile değerlendirme toplantısı yapmak.

21. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.


ı)    İmar Zabıta Amirliği

1. Teknik personelle birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

2. 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

3. 20.07.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve teknik personellerin gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

4. 21.07.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

5. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nde belirtilen hükümleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanlarıyla birlikte yürütmek.

6. Amirliğe havale edilen evrakların gereğini yerine getirmek ve Amirlikten çıkan evrakların arşivleme işlemlerini yürütmek.

7. İmar ekiplerinin iş ve işlemlerini kontrol ve koordine etmek.

8. Görevli olduğu bölge içerisinde belediye zabıtasını ilgilendiren tüm konulara müdahale etmek.

9. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

10. Her ay Amirlik personeli ile değerlendirme toplantısı yapmak.  

11. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.


i) Mollafenari Zabıta Amirliği

1. 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna istinaden, İlçemizde köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Ahatlı, Balçık, Cumaköy, Denizli, Duraklı, Elbizli, Hatipler, Kadıllı, Kargalı, Muallimköy, Mudarlı, Ovacık, Pelitli, Tavşanlı, Tepemanayır ve Yağcılar Mahallelerindeki cadde ve sokaklarda yayaların gelip geçtiği yerlerde bulunan her türlü işgal ve engellerin men edilmesini sağlamak; ayrıca cadde ve sokaklarda yayaların gelip geçtiği yerlerde çevre kirliliğine sebebiyet veren afişlerin toplanmasını sağlayarak, afiş asanlar hakkında yasal işlem yapmak.

2. Görevli olduğu bölge içerisinde belediye zabıtasını ilgilendiren tüm konulara müdahale etmek.

3. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince yapılan denetim çalışmalarına yardımcı olmak.

4. Kayıt dışı seyyar satıcılık faaliyetlerini önleyici tedbirler almak.

5. Acil durum ve şikâyetlerde gerektiğinde belediyenin diğer birimleriyle koordineli olarak çalışmak. 

6. Belediyenin düzenlemiş olduğu program, etkinlik ve organizasyonlarda gerekli tedbirleri almak. 

7. Amirliğe bağlı ekiplerin, iş ve işlemlerini kontrol ve koordine etmek.

8. Amirliğe havale edilen evrakların gereğini yerine getirmek ve Amirlikten çıkan evrakların arşivleme işlemlerini yürütmek.

9. Amirlikle ilgili yapılan çalışmalardan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bilgi vermek.

10. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

11. Her ay Amirlik personeli ile değerlendirme toplantısı yapmak.  

12. Üstlerinden aldığı emirleri ve görevleri yerine getirmek.


j) Zabıta Nöbetçi Grup Amirliği

1. Mesai saatleri haricinde 24 saat esasına dayalı olarak hafta sonları, resmi tatil günleri, dini bayramlar ve olağanüstü durumlarda Zabıta Nöbetçi Grup Amirliği adı altında Müdürlüğün görev alanına giren görev, yetki ve sorumlulukları Müdürlük adına yerine getirmek.

2. Görevli oldukları saatler arasında görev alanında bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile sıhhi ruhsatlı işyerlerin kapanma saatine riayet etmelerini sağlamak.

3. Semt pazarlarının kurulduğu günlerden bir gün önce pazarcı esnaflarının satışa sunacağı sebze, meyve ve diğer malzemelerini cadde ve tretuvarlar üzerine indirerek işgal etmelerini önlemek.

4. Semt pazarlarının kurulduğu günün akşamı pazarın toplanma saatinden sonra tezgahını toplamayarak satışa devam eden pazarcı esnafı uyarmak, uymayanlara yasal işlem yapmak.

5. Pazarların kurulduğu cadde ve sokakların temizliğinin yapılmasını engelleyen ve pazarın kurulacağı günlerde gece ve sabah erken saatlerde tezgah açarak pazar kurmaya çalışan pazarcı esnafları takip etmek ve gereğini yapmak.

6. Dilencilik ile kayıt dışı seyyar satıcılık faaliyetlerini önleyici tedbirler almak ve dilencilerin üzerinden çıkan paraların kamuya geçirilmesi işlemlerini yürütmek.

7. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği yapılan denetim çalışmalarına yardımcı olmak.

8. Çevre kirliliğine sebebiyet veren afişlerin toplanmasını sağlamak ve afiş asanlar hakkında yasal işlem yapmak.

9. İlçemiz sınırları içerisinde kaçak olarak her türlü atıkların dökülmesini önlemek, dökenler hakkında yasal işlem yapmak.

10. Hafta sonu ile resmi tatil günlerinde Nöbetçi Grup Amirinin oluşturduğu ekiplerin görev yeri çizelgelerini Cuma gününden Müdürlük onayına sunmak.

11. Nöbetçi grubuna havale edilen evrakların gereğini yerine getirmek.

12. Nöbetçi personelin iş ve işlemlerini koordine etmek, zamanında işe geliş-gidişlerini kontrol etmek.

13. Olağanüstü durumlarda üstlerine bilgi vermek.

14. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

15. Gerek görülen durumlarda nöbetçi grubuyla toplantı yapmak.  

16. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.


k) 17.00/01.00 ve Gece Ekibi

1. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekte Müdür, Müdür Yardımcısı ve Alo Şikâyet Zabıta Amirine karşı sorumludur.

2. Görevli oldukları saatler arasında belediye zabıtasının görev alanına giren görev, yetki ve sorumlukları yerine getirmek.

3. Görevli oldukları saatler arasında görev alanında bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile sıhhi ruhsatlı işyerlerin kapanma saatine riayet etmelerini sağlamak.

4. Semt pazarlarının kurulduğu günlerden bir gün önce pazarcı esnaflarının satışa sunacağı sebze, meyve ve diğer malzemelerini cadde ve tretuvarlar üzerine indirerek işgal etmelerini önlemek.

5. Semt pazarlarının kurulduğu günün akşamı pazarın toplanma saatinden sonra tezgahını toplamayarak satışa devam eden pazarcı esnafını uyarmak, uymayanlara yasal işlem yapmak.

6. Pazarların kurulduğu cadde ve sokakların temizliğinin yapılmasını engelleyen ve pazarın kurulacağı günlerde gece ve sabah erken saatlerde tezgah açarak pazar kurmaya çalışan pazarcı esnaflarını takip etmek ve gereğini yapmak.

7. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği yapılan denetim çalışmalarına yardımcı olmak.

8. Çevre kirliliğine sebebiyet veren afişlerin toplanmasını sağlamak ve afiş asanlar hakkında yasal işlem yapmak.

9. İlçemiz sınırları içerisinde kaçak olarak her türlü atıkların dökülmesini önlemek ve kaçak atık dökenler hakkında yasal işlem yapmak.

10. Acil durum ve şikâyetlerde gerektiğinde belediyenin diğer birimleriyle (Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü v.s.) koordineli olarak çalışmak.

11. Belediyenin düzenlemiş olduğu program, etkinlik ve organizasyonlarda gerekli tedbirleri almak.

12. 17.00/01.00 ve gece ekiplerine havale edilen evrakların gereğini yerine getirmek.

13. 17.00/01.00 ve gece ekiplerinin iş ve işlemlerini koordine etmek.

14. Olağanüstü durumlarda üstlerine bilgi vermek.

15. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

16. Gerek görülen durumlarda ekip olarak toplantı yapmak.  

17. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.


Zabıta Komiserinin Niteliği

MADDE 12 - (1) Müdürlüğe bağlı Zabıta Amirliği emrinde görevli komiserler; kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirlerinin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinden Zabıta Amirliğine karşı sorumlu kişidir.


Görev, yetki ve sorumluluğu

1. Görevlendirildiği Zabıta Amirliğinde kendisine verilen zabıta hizmetlerini yürütmek.

2. Ekipte görevlendirildiğinde, belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek.

3. Görevli olduğu ekibin sevk ve idaresinden, disiplininden ve ekibindeki Zabıta Memurlarının görevleriyle ilgili işlerin yaptırılmasından yükümlü ve sorumlu olmak.

4. Ekiplere verilen evrakların zamanında yapılıp yapılmadığı hakkında sorumlu olduğu Zabıta Amirine yazılı ve sözlü bilgi vermek.

5. Belediye suçlarının işlenmesini önleyici idari tedbirleri almak.

6. Büroda görevlendirildiğinde, hizmetle ilgili olarak büroya başvuran kişilerin merci ve muhatabı olarak bürodaki iş ve işlemlerin, iş akışına uygun, süratli, verimli ve etkin yürütülmesini sağlamak.

7. Komiseri olduğu ekibin görevlerini icra etmesi için her türlü tedbiri almak, planlamasını yapmak.

8. Komiseri olduğu ekibe görevi içindeki diğer iş ve işlemleri mevcut yasa, tüzük, yönetmelik, tamim, bildiri, meclis kararı, encümen kararı vb. hukuki prosedüre göre takip etmek, sonuçlandırmak ve bilgi vermek.

9. Zabıta ekiplerinin çalışmalarına (yıkım, toplu çalışma, çarşı, pazar, işgal vb.) iştirak etmek.

10. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

11. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.Zabıta Memurlarının görev, yetki ve sorumlulukları


MADDE 13 – (1)


a) Müdürlük emrinde görevli memurlar; kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirlerinin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

b) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

c) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibari ile belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.

d) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını takip etmek.

e) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

f) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.

g) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

h) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

i) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

j) 28.04.1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanunu’na göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.

k) 25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanun’a göre çıkarılan 31.07.2006 tarihli ve 26245 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

l) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

m) Kanunen belediyenin izin, vergi veya harçlarına tabi iken, izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek.

n) 30.06.1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun’a göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11.8.1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun’a göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

o) 26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

q) 31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak.

r) 11.03.2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde verilen görevleri yerine getirmek.

s) 15.05.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

t) 11.01.1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek ve damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

u) 14.06.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14.07.2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezalarını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

v) 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

y) 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’a göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

z) 13.03.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

aa) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.

bb) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

cc) Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.


Özel Güvenlik Personelinin görev ve sorumlulukları

MADDE 14 - (1)

a) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında Belediye binasında, ek hizmet binalarında ve özel güvenlik izni alınan diğer yerlerde güvenlik hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak.

b) Herhangi bir asayiş problemi vukuu bulduğunda gerekli olan bilgilendirme ve yardım isteklerini ivedilikle yerine getirmek.

c) Güvenlik görevleriyle ilgili görev alanlarında ortaya çıkabilecek olayları Olay Tutanağı ile tespit ederek çalıştıkları birimde bulunan güvenlik sorumlusuna bildirmek ve kayıp eşyaları tutanak ile teslim almak.

d) Belediye tarafından yapılan hizmet satın alımı şartnamelerine uygun hareket etmek.

e) Görev alanlarında araç giriş-çıkışının kontrolünü sağlamak.

f) Görevli olduğu saatlerde güvenlik kimlik kartını takmak.

g) Kıyafetleriyle bağdaşmayacak şekilde kolye, madalyon, künye, rozet, vb. şeyler takmamak.

h) Kıyafetini temiz ve ütülü tutmak, erkek personeller için günlük sakal tıraşını aksatmamak.

i) Çalıştığı yerin temizliğine ve tertip düzenine özen göstermek, görev esnasında sigara içmemek.

j) Üstlerinden aldıkları emirleri yerine getirerek; talep, şikayet ve dileklerini hiyerarşik yapıya uygun çözümlemek.

k) Resmi üniforma ve teçhizatı, görev yeri ve teçhizatı dışında kullanmamak.

l) Afet durumlarında yeterli ekipman ile kendi can güvenliği öncelikli olmak üzere ilk müdahalede bulunmak ve ilgili müdahale telefonlarını arayarak gecikmeden bilgi vermek.

m) Devir-Teslim işlemi yapılmadan görev yerini terk etmemek.

n) Görev yerinde bulunan malzeme ve teçhizatları usulüne uygun ve titiz kullanmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon


Hizmetlerin icrası

MADDE 15 – (1) Zabıta Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak; gelen evrak kaydedilir, bilgisayarda OMİS veya EBYS sistemi üzerinden kabul edilip, sistem üzerinden ilgili amirliğe havale edilir.

b) Ayrıca Belediye yönetiminin sözlü talimatıyla da hizmetlerin icrası yerine getirilir ve sonucu hakkında bilgi verilir.

c) Görevin planlanması: Zabıta Müdürlüğündeki çalışmalar; Müdür, Müdür Yardımcısı ve ilgili amir tarafından Belediyenin stratejik planı çerçevesinde yürütülür.

d) Görevin icrası: Zabıta Müdürlüğü tüm personeli kendisine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.


Koordinasyon

MADDE 16 - (1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon:

a) Zabıta Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve kendi birimi içinde koordinasyonu Müdür ve Müdür Yardımcısı sağlar.

b) OMİS veya EBYS evrak kayıt sistemi üzerinden kayıtlı olarak Müdürlüğe gelen tüm evraklar Müdür veya Müdür Yardımcısı tarafından havale edilerek ilgili amirliklere iletilir.

c) Amirliklerde ve ekiplerde görevli personel, evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

(2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: Zabıta Müdürlüğünde; tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalar Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında; sorumlu memur, amir, Müdür Yardımcısı parafı, Müdürün parafı veya imzası ile Belediye Başkanı veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler


Denetim

MADDE 17 - (1) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

(2) Zabıta Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini gerek gördüğünde mesai saatleri içerisinde denetleme ve yönlendirme yetkisine sahiptir.

Kılık kıyafet

MADDE 18 - (1) Zabıta personeli üniformalı olup, kıyafet ve teçhizatı İçişleri Bakanlığınca 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 33. maddesinde belirtildiği gibidir. 

a) Mesai saatleri içerisinde veya üniformalı iken;

1. Dışarıda şapkasız gezmek, 

2. Şapkayı elde taşımak, 

3. Eller cepte dolaşmak, 

4. Zincir, tespih sallamak, 

5. Ütüsüz, lekeli, çamurlu, kirli elbise, boyasız veya spor ayakkabı giymek, 

6. Sokak, cadde vb. yerlerde üniformalı olarak sigara puro, pipo, nargile içmek, ciklet çiğnemek, 

7. Belediye Zabıta Yönetmeliğine aykırı renkte gömlek, kazak, çorap vs. giymek, kravat takmak,

8. Dışarıdan görünecek şekilde piercing, hızma, halhal, vs. takılar takmak ve dövme yaptırmak,

9. Üniformanın itibarını kırıcı davranışlarda bulunmak,

10. Laubali tavır ve hareketlerde bulunmak,

11. Rütbe işaretleri, isimlik ve düğmeleri noksan bulunmak,

12. Hiyerarşik yapıdaki üstlerine, Mülki ve İdari yetkililere selam vermemek,

13. Her sabah sakal tıraşı olmamak, saç ile sakal başlarını ve tırnakları normalden daha uzun tutmak, 

14. Bayan personel için; abartılı takı takmak, 

15. Aşırı makyaj yapmak,

16. Takı takmak,

17. Farklı ayakkabı giymek, saçların dağınık, uzun ve absürt renklerde olması yasaktır.


Mesai saatlerine riayet edilmesi

MADDE 19 – (1)    657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak, 11.04.2007 tarih 26490 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 9. maddesi hükümleri çerçevesinde: 

a) Belediye hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak amacıyla tüm personelin sabah, akşam mesai saatleri ve öğle istirahat saatlerine riayet etmeleri, aksi taktirde mesaiye geç gelen veya mesaiden erken ayrılan, öğle istirahat saatlerine uymayanlara; 

b) Kart okutma cihazına başkasının kartını okutanlara ve kartını başkasına teslim edenlere ilgili kanunlar çerçevesinde işlem tesis edilir.

Disiplin cezaları

MADDE 20 - (1) Zabıta Müdürlüğünde çalışan her kademedeki memur ile ilgili disiplin işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.

(2) Zabıta Müdürlüğünde çalışan Özel Güvenlik Personeli ile ilgili disiplin işlemleri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, 4875 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.

(3) Zabıta Müdürlüğünde çalışan diğer personel ile ilgili disiplin işlemleri; 4875 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.


Zabıta kıyafetini kullanma yasağı 

MADDE 21 – (1) Belediye zabıta personeli, görevli bulunduğu fiili çalışma süresi ve görevi dışında resmi kıyafetini kullanamaz. Belediye zabıta personeli için 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği’nde şekli gösterilen resmi kıyafet ile işaretler, başka bir özel veya kamu kuruluşu mensubu tarafından kullanılamaz.


Kimlik belgesi 

   MADDE 22 – (1) Her zabıta personeline belediye tarafından seri numaralı olarak bastırılacak olan üzerinde belediye zabıtası kokardı bulunan bir kimlik belgesi verilir.


İzin hakkı 

MADDE 23 – (1) Zabıta personelinin izinleri yürürlükteki kanunlara göre ve teşkilatın işleyiş düzenini aksatmamak kaydı ile verilir. İzin planlaması yıllık olarak görevli zabıta amirliğince yapılır.


Kendisine teslim edilen eşyanın iyi kullanılması ve korunması

MADDE 24 – (1) Zabıta personeline teslim edilmiş vasıta, malzeme, eşya ve görevleri esnasında karşılaştıkları direniş ve fiili saldırı durumlarında kullanılmak üzere verilen göz yaşartıcı sprey, kask ve kalkan gibi savunma amaçlı teçhizatların kaybolması, tahribi ve amaç dışı kullanımı durumunda kanunların ilgili hükümleri uygulanır.


Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 25 – (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.


Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik, Gebze Belediye Meclisince kabul edilmesinden sonra Belediyenin internet sitesinde yayınlanmasına müteakip yürürlüğe girer.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik 

MADDE 27 – (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Gebze Belediye Meclisi’nin 03/04/2017 tarih ve 75 sayılı kararı ile kabul edilen “Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Belediye Başkanı yürütür.


1981 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde doğan Mehmet UMUR, ilköğrenimini Demirciler İlkokulunda ve Gebze İmam Hatip Ortaokulunda, ortaöğrenimini ise İzmit Açık Öğretim Lisesinde tamamladı. Ön lisans eğitimini Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulu Mahalli İdareler Bölümünde 2003 yılında, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde 2005 yılında, yüksek lisans eğitimini ise 2013 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mahalli İdareler ve Şehircilik Bilim Dalında tamamladı. Ayrıca 2021 yılı itibarıyla Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünden mezun oldu.

2004 yılında Arçelik- LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş’de iş hayatına başlayan UMUR, 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine zabıta memuru olarak atandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde çeşitli amirliklerde çalıştı. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde zabıta komiseri olarak 2014 – 2016 yılları arasında Yazı İşleri ve Stratejik Planlama Amirliği görevinde bulundu. 2016 – 2019 yılları arasında Gebze Belediyesinde Sosyal Yardım İşleri Kurucu Müdürü olarak görev yapan UMUR,  27.09.2019 tarihi itibarıyla aynı belediyede Zabıta Müdürü Vekili olarak görevlendirildi ve halen bu görevini ifa etmektedir.

Zabıta gazetesinde konuk yazar olarak; “Osmanlı Döneminde Zabıta” ve “Cumhuriyetten Günümüze Zabıta” konularında makaleleri yayımlandı. 2020-2023 yılları arasında Gebze İlçe Tüketici Hakem Heyeti üyeliği görevini yürüten ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği olan UMUR, evli ve üç çocuk babasıdır.