Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Carullah Recai ER
  • kultur@gebze.bel.tr

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.


Kapsam

MADDE 2: (1) Bu yönetmelik, Gebze Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esasları ile Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin özlük, sicil, maaş ve diğer hak ve yükümlülükleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3: (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

Tanımlar

MADDE 4 : (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a. Belediye : Gebze Belediye Başkanlığını,

b. Başkan : Gebze Belediye Başkanını,

c. Meclis : Gebze Belediye Meclisini,

d. Başkan Yardımcısı :Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcısını

e. Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,

f. Müdür : Kültür ve Sosyal İşler Müdürünü,

g. Personel :Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm                     personeli

h. Şef : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde Şefi,

i. Uzman : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde uzman Memuru ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık

Kuruluş

MADDE 5 : (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 02.08.2010 tarih ve 2010/160 sayılı Gebze Belediye Meclis kararı ile Belediye ve bağlı kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuştur.Teşkilat

MADDE 6 : (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Büro İşleri Birimi, Kültürel Etkinlikler Birimi, Mesleki Eğitim ve Sanat Kursları Birimi, Bilim Sanat Merkezleri Birimi, Aile Danışma Merkezi Birimi, Kütüphane Birimi, Müze Şefliği, Evlendirme Memurluğu Birimi, Anaokulları Birimi, Bebek ve Çocuk Bakım Evi Biriminde görevli personellerden (işçi, memur, sözleşmeli memur, belediye iktisadi teşebbüsü statüsündeki şirket bünyesinde çalışan personellerden) oluşur. 

(2) Müdür, tüm birimlerden, merkez ve personel bakımından tam yetkili ve sorumludur.


Bağlılık

MADDE 7 : (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanına bağlıdır. Belediye Başkanı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü üzerindeki yetkilerini Belediye Başkan Yardımcısına devredebilir.

(2) Belediye Başkanı organizasyon yapısını re’ sen değiştirmeye yetkilidir.

(3) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yapısı, çalıştırılacak personelin dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yapar.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Personelin Unvan ve Nitelikleri

MADDE 8: 

1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.


2. Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler veya mevzuat doğrultusunda Genel İdare Hizmetleri sınıfına dâhil personel arasından en az lise veya dengi veya dengi meslek lisesi mezunu olanlardan atanır. 

3. Sözleşmeli Personel: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/b maddesi ile 5393 sayılı yasanın 49'uncu maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır. 

4. İşçiler: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği Hükümlerine göre atanır.

5. Müdürlükte uygun nitelik ve sayıda memur, kadrolu işçi, geçici işçi, sözleşmeli personel, Belediye Şirketi Personeli ve hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personel görev yapar.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 9 : (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.

1. Kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesi ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak. Bu bağlamda;

a. Konferanslar

b. Paneller 

c. Açık oturumlar

d. Seminerler

e. Sergiler 

f. Kitap fuarları

g. Multi vizyon ve dia gösterileri 

h. Çeşitli konser ve gösteriler 

i. Beceri kazandırma ve meslek edindirme kursları

j. Tiyatro, sinema, fotoğrafçılık kursları ve gösterileri

k. Halk oyunları kursları 

l. Türk sanat müziği ve Türk halk müziği kursları

m. Çeşitli kampanya ve törenler düzenlemek. Söz konusu organizasyonlara katılacak kişiler için gerektiğinde ulaşım, konaklama ve yemek giderlerini karşılamak,

2. Güzel sanatlar ve meslek edindirmeye yönelik kurslar açmak ve halkın hizmetine sunmak için uygun yerler kiralamak,

3. Çocuk bakımı ve ev yönetimi gibi konularda kadınları eğitmek, halkı okur-yazar durumuna getirmek için, gerektiğinde ilgili kurumlarla okur-yazar kursu düzenlemek,

4. Çocukların, gençlerin, kadınların, engelliler ile sosyal, kültürel ekonomik anlamda da dezavantajlı kesimlerin, yetişkinlerin boş zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak için eğitsel, sanatsal ve kültürel projeler hazırlayıp hayata geçirmek,

5. Halkın kentlilik bilincini arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,

6. İlçede kurulmuş vakıf ve derneklerle müşterek çalışmalar yapmak, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,

7. Diğer kurum ve kuruluşlarla aynı amaçlı programlar yapmak,

8. İlçenin tarihi kimliğini yaşatmak ve turizme katkı amacıyla bilgi, belge dokümantasyon oluşturmak ve yayınlamak,

9. Müdürlük faaliyetlerine yönelik duyuru amaçlı bildiri, afiş, davetiye ve pankart tasarımı yaparak dağıtılmasını sağlamak,

10. Özel gün ve haftalarda veya üst yönetimin talebi üzerine beceri alanlarında ödüllü yarışma ve turnuvalar düzenlemek,

11. Faaliyet alanıyla ilgili gerekli dokümanlar ve kültürel yayınların satın alınması veya bastırılması yoluyla teminini, gerektiğinde dağıtımını yapmak,

12. Kültür Merkezleri ve Bilim Sanat Merkezleri için gerekli hazırlıkları yapmak.

13. Belediye Başkanlığınca kendilerine verilen yetkiye istinaden birbirleri ile evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenmeye dair müracaatlarını kabul etmek, nikâh akdini gerçekleştirmek.

14. Vatandaşların beslenme sorunlarına ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapılmasını sağlamak amacıyla diyetisyen hizmeti sunmak.

15. Vatandaşların ruh sağlığını korumaya yönelik faaliyetlere katkı sağlamak amacıyla çocuk, yetişkin, aile danışmanlığı ve bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti sunmak.

16. Çalışan vatandaşların 0-66 ay yaş grubu çocukları için 7/24 kreş hizmeti sunulmasını sağlamak.

17. Bütün vatandaşların bilgi edinmek, kendilerini yetiştirmek, araştırmalarına kaynak ve belge sağlamak için müdürlüğe bağlı tüm kütüphanelerde bulunan kitap, dergi, gazete, nadir eser, belge gibi tüm matbu ve el yapımı yazılı ve görsel materyal ile müzelerdeki tüm tarihi ve sanatsal eserlerden faydalanmalarını sağlamak, yeni kütüphaneler açmak, tarihi, kültürel ve sanatsal değeri olan yazılı, görsel malzemeleri satın alma, bağış, mübadele vb. yollarla temin ederek kullanıcıların hizmetine sunmak.

18. Belediyenin kültürel faaliyetleri ile alakalı her türlü kayıt numunelerini arşivlemek,

19. Mesleki konularda birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapmak,

20. Müdürlüğü ilgilendiren tüm resmi yazışmaları yürütmek,

21. Evrakların takibi yapılması ve raporlar tutulmasını sağlamak,

22. Müdürlüğe ait ihale ve ayniyat işlemlerini yapmak,

23. Müdürlük yıllık bütçesini hazırlamak,

24. Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek,

25. İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

26. Kalite yönetim sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10: (a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

1. Belediyenin stratejik planının ve stratejik planda yer alan performans hedef ve göstergelerinin hazırlanmasına katkıda bulunmak.

2. Müdürlüğün çalışmalarının stratejik plan ve performans programındaki hedeflerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

3. Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.

4. Müdürlüğün yıllık bütçe tekliflerini ve varsa yıllık ücret tarifelerini hazırlamak.

5. Müdürlüğün çalışma programlarını (günlük, haftalık, aylık ve yıllık) hazırlamak ve sürekli güncel halde bulundurmak.

6. Disiplin amiri sıfatıyla müdürlük personelinin disiplinle ilgili işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

7. Müdürlük personelinin çalışma performanslarını değerlendirmek.

8. Belediyenin onaylanan eğitim, kültür ve sosyal işler politikaları çerçevesinde yönetimce belirlenen uygulamaların fiilen yürütülmesini sağlamak.

9. Gebze halkına yönelik olarak düzenlenecek aktivitelerin organize edilmesini sağlamak.

10. Gebze halkı için aktif kültürel sanatsal ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak.

11. Çeşitli kültür ve sanat grupları oluşturulması için gerekli çalışmaları yürütmek.

12. Birimine bağlı kültür merkezlerinin kiralanarak başkasına kullandırılması ile ilgili işlemlerini takip etmek.

13. Birim ile diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

14. Çeşitli kültür faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için kullanılan her türlü elektronik elektrik ve mekanik aksamlı araç ve gerecin binaların periyodik koruyucu bakımlarının ve gereğinde onarımlarının faaliyetleri aksatmayacak biçimde programlanıp ilgili müdürlükler ile iş birliği halinde uygulanmasını sağlamak.

15. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı birimlere ait taşınır taşınmaz varlıkların tespitini yapmak, güvence altına almak ve uygulamayı sürekli kontrol etmek.

16. Kendi faaliyet alanındaki resmi ve özel kuruluşlar, şahıslar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde ilçe halkının eğitimine katkıda bulunmak.

17. Periyodik olarak düzenleyeceği departman yöneticileri toplantılarıyla etkili bir haberleşme ve koordinasyonun oluşmasını sağlamak.

18. İlçenin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar ve konferans, panel, sempozyum vb. etkinlikler hazırlamak.

19. Düzenlenecek organizasyon, kurs, eğitim programlarında dışarıdan görev alacak kişilerle görüşmek ve olumlu bulunanlarla anlaşarak programın gerçekleştirilmesini sağlamak.

20. Meslek edindirme kurslarının yılsonu ve genel yerel sergilerinin planlanmasının hazırlıklarıyla ilgili programlarının organizasyonunu sağlamak.

21. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı birim sorumluları ve çalışanları ile periyodik toplantı yapma sevk ve idare etmek.

22. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.


I. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Başkan Yardımcısı’na bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Başkan Yardımcısı'na karşı sorumludur.

c. Büro İşleri Birimi, Kültürel Etkinlikler Birimi, Mesleki Eğitim ve Sanat Kursları Birimi, Bilim Sanat Merkezleri Birimi, Aile Danışma Merkezi Birimi, Kütüphane Birimi, Müze Şefliği, Evlendirme Memurluğu Birimi, Anaokulları Birimi, Bebek ve Çocuk Bakım Evi Birimi ve alt kadrolar kendisine bağlı birimlerdir.


II. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

a. Üniversite mezunu olmak,

b. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak,

c. Yöneticilik bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

d. Belediye mevzuatına hâkim olmak,

e. Toplam kalite anlayışına sahip olmak.


b) Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Yetkileri: 

1. Müdürlüğü; 

a. Başkanlık makamına, belediyenin diğer müdürlüklerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline karşı doğrudan; 

b. Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı ise başkanlık makamının izni ve onayıyla, şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmeye,

2. Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye, 

3. Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve harcama talimatı vermeye, 

4. Gerçekleştirme görevlilerini belirlemeye ve görevlendirmeye, 

5. İhalelerde ihale yetkilisi tarafından onaylanan ihale kararına istinaden sözleşmeyi imzalamaya, 

6. Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almaya, 

7. Başkanlık makamına; yeni alt birimler kurma, alt birimleri ayırma ya da birleştirme, alt birimlerin adlarını ve fonksiyonlarını değiştirme konusunu teklif etmeye,

8. İdari ve teknik konularda talimatlar vermeye, araştırma ve inceleme yapmaya ve yaptırmaya, 

9. Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmaya ve yaptırmaya, 

10. İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye, 

11. Çalışma grupları oluşturmaya, görevlendirmeler yapmaya, 

12. Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve görevlendirmeye, 

13. Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmaya, 

14. Toplantı düzenlemeye ve toplantıyı yönetmeye, 

15. Bütçe Kanununda belirtilen sınırlarda olmak kaydıyla; gerekli durumlarda üst yönetici onayıyla personele fazla mesai yaptırmaya, 

16. Gerekli gördüğü konularda Hukuk İşleri Birimi’nden başkan yardımcısı ve başkan onayıyla görüş sormaya,

17. İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya yetkilidir. 

18. Yasal ve diğer şartlara bağlı olarak müdürlüğün görev alanına giren çalışmalarda hizmeti durdurmaya yetkilidir.


c) Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Sorumlulukları: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.


MÜDÜRLÜĞE BAĞLI BİRİMLERİN GÖREVLERİ

MADDE 11: Büro İşleri Birimi 

 1-) Büro İşleri Birim Sorumlusu

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. Birime ait Kurum içi ve Kurum dışı yazışmaları takip etmek ve yürütmek

b. Birime ait ödeme ve harcamalara ilişkin işlemleri yapmak

c. Sekretaryadaki sekreterlerin koordinasyonunu sağlamak

d. Müdürlük arşivinin oluşturulması ve muhafazasını temin etmek.

e. Müdürlüğüne ait taşınırlarla ilgili olarak taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesini sağlamak

f. Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak.

g. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.


II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Müdür'e bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür'e karşı sorumludur.

c. Üstlerinden aldığı görevleri alt birimlere dağıtarak iş ve işlemlerin  yapılmasını sağlamak.


III. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

a. En az Lise mezunu olmak.

b. Belediye mevzuatına hakim olmak.

c. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak,

d. Kalite anlayışına sahip olmak,


2-) Büro Personeli

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. Birime ait kurum içi ve kurum dışı yazışmaları takip etmek ve yürütmek.

b. Birime ait ödeme ve harcamalara ilişkin işlemleri yapmak.

c. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.


II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Şefe bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür'e karşı sorumludur.


III. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

a. En az Lise mezunu olmak.

b. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak.

c. Toplam kalite anlayışına sahip olmak.


MADDE 12: Kültürel Etkinlikler Birim Sorumlusu

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. İlçenin Kültürel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunmak üzere, kültürel, sanatsal alanlarda çeşitli organizasyonlar ile konferans, seminer, panel, konser, Türk Müziği, halk müziği günleri ve koro çalışmaları vb. organizasyonların düzenlenmesini planlamak ve gerekli çalışmaları yapmak ve takip etmek.

b. Birime bağlı bulunan Kültür ve Sanat Merkezlerinin kiralanarak başkalarına kullandırılması ile ilgili işlemleri takip etmek.

c. Salon rezervasyon işlemlerini takip etmek ve yürütmek

d. Müdürlüğün faaliyet alanındaki resmi ve özel kuruluşlar, şahıslar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde ilçe halkının kültürel eğitimine katkıda bulunmak.

e. Gebze ilçesinin tarihi, sosyal, kültürel yapısı ile ilgili olarak ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yayınlar hazırlamak ve yine ilgili birimlerle işbirliği içerisinde basılmasını sağlamak.

f. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

g. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.


II. Organizasyondaki yeri:

a. Direkt olarak Müdür'e bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür'e karşı sorumludur.

c. Üstlerinden aldığı görevleri alt birimlere dağıtarak iş ve işlemlerin  yapılmasını sağlamak.


III. Bu Kadro için aranan özellikler:

a. En az lise mezunu olmak.

b. Belediye mevzuatına hakim olmak.

c. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak.

d. Toplam kalite anlayışına sahip olmak.


MADDE 13: Mesleki Eğitim ve Sanat Kursları Birimi 

1-)Mesleki Eğitim ve Sanat Kursları Birim Sorumlusu

I. Görev Ve Sorumlulukları:

a. GESMEK (Gebze Belediyesi Güzel Sanatlar ve Meslek Eğitimi Kursları) bünyesine bağlı kurs merkezlerinde mesleki kurslar,  sanat kursları, kişisel gelişim kursları, dil kursları, hobi kursları alanlarında eğitim planlaması yapmak.

b. Kurs kayıtlarını yapmak, yıllık müfredat ve ders programlarını hazırlamak, sertifika ve katılım belgelerini düzenlemek ve hak sahiplerine ulaştırmak.

c. Sezon sonunda kurslarda üretilen ürünlerin, vatandaşların beğenisine sunulması amacıyla yılsonu sergisi ve ara sergiler düzenlemek.

d. Sahne sanatları ve enstrüman kurslarında eğitim alan kursiyerlerin yeteneklerini sergileyecekleri sezon sonu etkinlikleri planlamak ve gerçekleştirmek

e. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen program ve organizasyonlarda görev almak,

f. Çocuklara ve Gençlere yönelik sanat, dil, hobi ve sahne sanatları alanlarında kurslar açmak, katılımlarını teşvik için ilgili kurum ve ailelerle koordinasyon içinde olmak

g. Sanatsal ve sosyal projelerde görev almak,

h. Eğitim personelinin görevlendirilmesi, personel işlerinin takibinin sağlanması ile eğitmenlerin her türlü sorumluluğu,

i. Kalite yönetim sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.


II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Müdür'e bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür'e karşı sorumludur.

c. Üstlerinden aldığı görevleri alt birimlere dağıtarak iş ve işlemlerin  yapılmasını sağlamak.


III. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

a. En az ön lisans mezunu olmak.

b. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak.

c. Toplam kalite anlayışına sahip olmak.

2-) Usta Öğretici  

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. Ünitelendirilmiş yıllık plan ve günlük ders planlarını hazırlamak, derslere hazırlıklı girmek, konuların işlenmesinde kursiyerlerin yaparak, yaşayarak, inceleyerek ve araştırarak öğrenmelerini, eğitim-öğretim ve üretim çalışmalarında konuların gerekli kıldığı araç-gereç gibi her türlü imkânlardan yararlanmalarını sağlamak. 

b. Yıllık planlara bağlı olarak verdikleri ders konuları ile yapılan deney, uygulama ve benzeri çalışmaları her dersin sonunda ilgili deftere yazarak imza etmek. 

c. Merkezde yapılan iş ve hizmet çalışmalarının beklenen nitelikte ve sürede sonuçlandırılmasını sağlamak. 

d. Kendilerine verilen araç-gereç ve makinelerin korunmasını, bakımını, onarımını ve uygun biçimde kullanılmasını sağlar, bu konuda kursiyerlere rehberlik yapmak.

e. Derslerin başlamasından en az on beş dakika önce görev yerinde bulunmak, dersliği öğretime hazırlar ve sınıfın yoklamasını yapmak.

f. Devlet memurları kılık-kıyafet mevzuatı hükümlerine uymak.

g. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

h. Amirinin verdiği işin yürütümü sebebiyle işyeri araçlarını ehliyetinin yetkisine göre kullanabilir.


II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Mesleki Eğitim ve Sanat Kursları Birim Sorumlusuna bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Mesleki Eğitim ve Sanat Kursları Birim Sorumlusuna ve Müdür’e karşı sorumludur.


III. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

a. En az meslek lisesi mezunu olmak.

b. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak.

c. Toplam kalite anlayışına ve bu konuda tecrübeye sahip olmak.


MADDE 14: Eğitim Birim Sorumlusu

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. Eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmalarında bulunmak ve ilgili müdür ile sürekli iş birliği yapmak.

b. İlgili müdür ile birlikte uygulanmakta olan programları yerinde takip etmek, ölçme ve değerlendirme yapmak.

c. Eğitimlerle ilgili merkezlerin bulunduğu hizmet sunduğu toplum kesimini bilgilendirme, yöneltme ve motivasyon çalışmalarını düzenlemek. Halk eğitimi etkinliklerine katılanlara test uygulama, verilen eğitim ve kurum başarısını ölçme değerlendirmesini yapmak.

d. Bilim Sanat Merkezleri ile ilgili eğitim hizmetlerini yürütmek.

e. Görevli öğretmenlerden sorumludur.

f. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.


II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Müdür’e bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür'e karşı sorumludur.

c. Üstlerinden aldığı görevleri alt birimlere dağıtarak iş ve işlemlerin  yapılmasını sağlamak.


III. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

a. En az Ön lisans mezunu olmak.

b. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak.

c. Toplam kalite anlayışına ve bu konuda tecrübeye sahip olmak.


MADDE 15: Kütüphane Birim Sorumlusu

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. Kütüphaneden faydalanacak öğrencilerin ve diğer okuyucuların ihtiyaç duydukları konularda, bilgi edinmelerini sağlamak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan, kitap, ansiklopedi, dergi vb. süreli ve süresiz yayınların temin edilmesini sağlamak.

b. Tüm yayınların düzenli olarak, zamanında kütüphaneye gelmesini sağlamak, katalog ve tasnifleme çalışmalarını yürütmek.

c. Derleme, bağış, devir ve resmi kurumlardan gelen kitap ve diğer yayınların gerekli işlemlerini yürütmek,

d. Okuyucuların belli bir konuya yönelik çalışmalarında veya kütüphanedeki çalışmaları sırasında karşılaştıkları problemleri kütüphane kaynaklarından yararlanmak suretiyle cevaplamak ya da onlara kaynak göstererek çözüm getirmek,

e. Okuyucuların aradıkları konularda bulunmayan kitapların diğer kütüphanelerden temini konusunda idareye gerekli bilgiyi vermek.

f. Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak.

g. Teknik ve okuyucu hizmetlerinin standardizasyonunu sağlamak ve denetimini yapmak,

h. Merkez ve birim kütüphaneleri ile eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve bu amaçla eğitim programları düzenlemek.

i. Bu yönetmelik uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.


TEKNİK HİZMETLER

Bütün kütüphane materyalinin (kitap, süreli yayın, tez, broşür, görsel-işitsel araç ve gereçler, vb.) seçiminden okuyucuya sunulacak duruma getirilişine kadar geçirdiği işlerin tamamıdır.


Teknik hizmetleri oluşturan servisler:

Tedarik Servisi: Eğitim ve öğretimi destekleyecek, araştırmalarda yardımcı olacak kitap ve benzeri koleksiyonu oluşturmak ve geliştirmek için seçmek, satın almak, bağış ve değişim yoluyla temin etmek,

a) Kataloglama ve Sınıflandırma Servisi: Kütüphaneye sağlanan kitap ve diğer materyali en uygun sisteme göre tasnif etmek, okuyucuların yararlanmasına sunmak,

Okuyucu Hizmetleri

Bilgi kaynaklarından ve kütüphanelerden okuyucuların en verimli şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir.


Okuyucu hizmetlerini oluşturan servisler:

a) Müracaat Servisi: Kütüphane koleksiyonunun ve kullanımının, kütüphane içinde ve dışında okuyucuya tanıtımını sağlayan servistir. Bu servis, kütüphane materyallerinin kullanımına yardımcı olmak,

b) Ödünç Verme Servisi: Kütüphane koleksiyonunun, kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak-denetlemek, kütüphaneler arası (gerekirse yurt dışından) kaynak alış-verişinde bulunmak ve kütüphane materyali ile ilgili fotokopi işlerini yapmakla görevli servistir.

c) Görsel-İşitsel Hizmetler Servisi: Eğitimi destekleyecek görsel-işitsel araç ve gereçleri seçmek, üretmek, çoğaltmak, temin etmek, belli bir düzen içinde hizmete sunmak ve bakımını yapmakla görevli servistir.


ÖDÜNÇ VERME ESASLARI

1. İlçe halkı, öğrenci, öğretmen, okuyucular ve belediye personeli üye olmak koşuluyla ödünç verme servisinden yararlanırlar.

2. Okuyucular 15 gün süreyle 2 kitap ödünç alabilir.

3. Ödünç alınan materyalin süresi, başka istekli yok ise 1 kez daha uzatılır,

4. Okuyucular ödünç aldıkları materyali ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap ve diğer materyali ödünç alamazlar,

5. Gerektiğinde Kütüphane Servisi, ödünç verme süresi dolmadan okuyuculardan materyalleri geri isteyebilir.


ÖDÜNÇ ALANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Kütüphaneden herhangi bir materyali ödünç alan kişi, bunları özenle kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda geri vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında bu Yönetmelik ve ilgili hükümleri uygulanır.


ÖDÜNÇ VERİLMEYECEK KİTAP VE DİĞER MATERYALLER

1. Müracaat Eserleri, (sözlük, ansiklopedi, index vb.)

2. Süreli Yayınlar,

3. Tezler,

4. Atlas, harita ve slaytlar,

5. Müzik Notaları,

6. Bağlı kütüphane birimlerinin önerileri üzerine, Kütüphane Servisi tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller,

Okuyucular bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin nezaretinde yararlanabilir.


GÜNÜNDEN İADE EDİLMEYEN KİTAP VE MATERYAL

Ödünç aldığı kitap ve diğer materyali en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen ve süre uzatma işlemi yaptırmayan kişiden, başka hiçbir işleme gerek bulunmaksızın, süre sonunu izleyen günden itibaren, hiçbir şekilde başka bir kitap veya materyal ödünç verilmez.


YIPRATILAN VE KAYBEDİLEN MATERYALLER

Ödünç alınan materyalin yıpratılması veya kaybedilmesi durumunda:

Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali öncelikle piyasadan aynen temin ettirilir,


II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Müdür’e bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür'e karşı sorumludur.

c. Üstlerinden aldığı görevleri alt birimlere dağıtarak iş ve işlemlerin  yapılmasını sağlamak


III. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

a. En az Lise mezunu olmak.

b. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak.

c. Toplam kalite anlayışına ve bu konuda tecrübeye sahip olmak.


MADDE 16: Müze Şefliği

I. Görev ve Sorumlulukları:

1. İlçe sınırları içerisinde bulunan Kültür varlıklarını tespit etmek, ilmi metotlarla açığa çıkarmak, incelemek, değerlendirmek, korumak, tanıtmak, sürekli ve geçici olarak sergilemek, halkın kültür ve tabiat varlıkları konusundaki eğitimini sağlamak,

2. İlgili kurum veya kuruluşlarla yürütülecek faaliyetlerde Belediye ve Müdürlük adına temsilci olmak,

3. İlçe halkı tarafından bağışlanan eserleri kayıt altına almak ve muhafaza etmek,

4. Mevcut eserlerle, mümkün olduğu ölçüde kronolojik bir sistem içinde ilmi teşhir etmek.

5. Depolardaki eserler sağlıklı bir şekilde korumak, depolar ilmi çalışmalara imkân verecek şekilde düzenle¬mek.

6. Kadrosunda bulunan uzman elemanları ile taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları üzerinde ilmi araştırmalar yap¬mak, tanıtılması sağlamak.

7. Müzede ve müze dışında eğitici kurslar, konferanslar, geziler düzenlemek. Çevrenin kültür hayatının geliştiril¬mesine, kültürel ve turistik değerlerimizin halka tanıtılmasına, eski eser sevgisinin uyandırılmasına, eski eser kaçakçılığı, tahrip ve gizli kazılarla yurdun milli değerlerini yok edici faaliyetlerin önlenmesini sağlamak.

8. 2863 sayılı Kanun kapsamına giren korunması gerekli taşınır kültür varlıklarının müzelere kazandırılması için gerekli tedbirler almak.

9. 2863 sayılı Kanun kapsamına giren taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi sağ¬lamak.

10. Müzecilik faaliyetlerini, birim içi ve dışı imkânlardan azami derecede yararlanarak gerçekleştirmek.

11. Yıllık istatistik bilgilerin sağlıklı tespitini sağlamak,

12. Bölüm sorumluları ile birlikte salonları, depoları ve bağlı birimleri incelemek ve kontrol etmek, görülen nok¬sanlıkların giderilmesini sağlamak,

13. Çevredeki gizli kazılara ve eski eser kaçakçılığına karşı, amirleri ile de işbirliği yaparak, mümkün olan önlemlerin alınmasını ve kontrol edilmesini sağlamak,

14. Müze bağlı birimlerde hırsızlığa, yangına sabotajlara karşı gerekli önlemleri alır ve aldırılmasını sağlamak.

15. Müze ile ilgili Yazışma, evrak kayıt dosyalama ve arşiv işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,

16. Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasını, tanıtılmasını, yayınlanmasını, kontrolünü sağlar; kazı ve araştırma¬larda heyet üyeliği veya temsilciliği yapmak,

17. Taşınır kültür varlıklarının müzelere kazandırılması, tasnifi, tescili, envanteri, katalog fişlerinin düzenlenmesi, sergilenmesi, depolanması, korunması, mekanik temizliği, tanıtımı, yayımı, güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak,

18. Müdürün görevlendirilmesi ile ilmi araştırma yapanlara, Devlet misafirlerine, gruplara, özel ziyaretçilere mü¬zede ve bağlı birimlerde rehberlik, özel izne tabi film ve fotoğraf çekenlere refakat etmek,

19. Müzenin sergi, kurs, seminer, konferans gibi kültürel ve eğitim faaliyetleri düzenlemek,

20. Mesleki, ilmi yayınları izler, müzeye kazandırılmasına ve inceledikleri yayınların diğer uzman personele tanıtıl¬masını sağlamak,

21. Eserlerin sağlık durumunu sürekli izlemek ve laboratuvarda müdahale edilmesi gerekenleri idareye rapor et¬mek,

22. Müzenin kütüphanecisi ve fotoğrafçısı yoksa, müdürün görevlendirmesi halinde bu görevleri yürütmek,

23. İmkanlar dahilinde, ilmi çalışmalar yapmak ve kentlilik bilincini artırmak üzere süreli veya süresiz yayınlar çıkarmak, projeler üretmek,

24. Müzede imkan dahilinde ihtisas kütüphanesi veya kent belleği kurmak. Kütüphaneci kadrosu bulunmayan müzede, bu görev müdürün görevlendireceği bir uzman tarafından yürütülür.

25. Müzeye bağışlanan görsel veya basılı her türlü materyali arşivlemek,

26. Müze ile ilgili genel fotoğraf arşivi oluşturmak,

27. Müzenin evrak arşivi dosyalama sistemine göre düzenli ve bakımlı bulundurmak.

II. Organizasyondaki Yeri:


a. Direkt olarak Müdüre bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür'e karşı sorumludur.

c. Üstlerinden aldığı görevleri alt birimlere dağıtarak iş ve işlemlerin  yapılmasını sağlamak


III. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:


a. En az Lise mezunu olmak.

b. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak.

c. Toplam kalite anlayışına sahip olmak.


MADDE 17: EVLENDİRME MEMURLUĞU


1-) Evlendirme Servis Şefi

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. Yasa gereği Belediye Başkanına görev olarak verilen resmi nikâh işlemlerinin Başkanın onayı ile görevlendireceği Nikâh Memuru aracılığı ile yapılmasını sağlamak.

b. Gerektiğinde Nikâh Memurunun bulunmadığı zamanlarda Belediye Başkanının kendisine verdiği yetki ile hafta içi, hafta sonu ve cezaevi nikâhlarını kıymak.

c. Ücretlerin ödenmesinin takibini yapmak,

d. Resmi yazışmalara cevap yazılmasını sağlamak,

e. Günlük ve hafta sonu nikâhlarının organizasyonunun yapılmasını sağlamak,

f. Büronun sevk ve idaresini yapmak,

g. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,

h. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını yürütmek ve geliştirmek,


II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Müdür’e bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur.

c. Nikâh Memuru, Mernis İşlemleri Memuru, Evrak Kontrol ve Veri Girişi Görevlisi, Cüzdan Hazırlama ve Sicil Kayıt Görevlisi, Bilişim ve Ses Girişi Görevlisi ve Hizmetli kendisine bağlı bulunan kadrolardır.


III. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

a. Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına dair yönetmeliğinde gösterilen şartlara uygun olmak,


2-) Nikâh Memuru


I. Görev ve Sorumlulukları:

a. Belediye Başkanının kendisine verdiği yetki ile hafta içi, hafta sonu ve cezaevi nikâhlarını kıymak.

b. Uluslararası aile cüzdanlarının Mal Müdürlüğü’nde teslim almak, kontrolünü yapmak,

c. Alınan evrakın kontrolünü yapmak eksikse tamamlanmasını sağlatmak,

d. Nikâh defterlerinin ve aile cüzdanlarının kontrolünü yapmak,

e. Günlük ve hafta sonu nikâhlarının organizasyonunun yapılmasını sağlamak,

f. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

g. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek,


II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Evlendirme Servis Şefine bağlıdır. 

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Evlendirme Servis Şefine ve Müdür’e karşı sorumludur.


III. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

a. En az lise mezunu tercihen ön lisans mezunu olmak.

b. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak,

c. Belediye mevzuatına hâkim olmak.

d. Güncellenen Evlendirme Yönetmeliğinin takibini yapmak ve uygulamak.


3-) Cüzdan Hazırlama ve Sicil Kayıt Görevlisi

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. Uluslararası evlenme aile cüzdanını hazırlamak. 

b. Nikâh yoğunluğuna göre ilk nikâh müracaatını kabul ederek, gerekli evrakın tamamlanmasını sağlamak.

c. Evlenme Bildirimlerinin Nüfus Müdürlüğüne göndermek ve arşivlemek. 

d. Evlenme Kütük Takip Defterini işlemek.

e. Evlenme İzin Belgesi ile gelen nikâhlara cevap yazmak. 

f. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

g. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek,


II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Evlendirme Servis Şefine bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e ve Evlendirme Servis Şefine karşı sorumludur.


III. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

a. En az lise mezunu tercihen yüksekokul mezunu olmak.

b. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak,

c. Belediye mevzuatına hâkim olmak,

d. Güncellenen Evlendirme Yönetmeliğinin takibini yapmak ve uygulamak,


4-) Evlendirme Servisi Evrak Kontrol ve Veri Girişi Görevlisi

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. İlk Nikâh müracaatını kabul ederek, gerekli evrakın tamamlanmasını sağlamak

b. Evlenme Beyan imzalarını almak

c. Nikâh ve Salon Ücretlerinin tahakkukunu hazırlamak,

d. Gelen evrakın kontrolünü yaparak hafta içi nikâhların randevusunu vermek,

e. Nikâh için verilen randevu sırasında, aile danışmanı tarafından belli periyodlar ile yapılması planlanan evlilik seminerine, evlenecek çiftleri davet etmek. 

f. Evrakı tamam randevulu hafta içi ve hafta sonu nikâhların kıyılabilmesi için gerekli işlemleri yaparak nikâh memuruna sunmak. 

g. Evlenme İzin Belgesini hazırlamak.

h. Nikâh işlemleri ile ilgili gelen telefonlarda; vatandaşa bilgi vermek ve ilgili şahıslara yönlendirmek. 

i. Nikâh akdi defterinin sayfalarını numaralandırarak onayı için Nüfus Müdürlüğü’ne göndermek.

j. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

k. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek,


II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Evlendirme Servis Şefine bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Evlendirme Servis Şefine ve Müdür’e karşı sorumludur.


III. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

a. En az lise mezunu tercihen ön lisans mezunu olmak.

b. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak,

c. Belediye mevzuatına hâkim olmak.

d. Güncellenen Evlendirme Yönetmeliğinin takibini yapmak ve uygulamak.


5-) Mernis İşlemleri Memuru 

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. Uluslararası nikâh işlemleri evrakın kontrolünü yapmak, eksikse tamamlanmasını sağlatmak,

b. Mernis evlendirme bildirimlerinin hazırlanmasının sağlanması kontrolü yapmak.  

c. Mernis bildirimlerinin Nüfus Müdürlüğü’ne işlenmesi için göndermek.

d. Uluslararası aile cüzdanı, evlendirme kütüğü, evlendirme kütük takip defteri ve gerekli basılı evrakın takibi, bittiğinde talebini yapmak. 

e. Kıyılan nikâhların adedini Sağlık Grup Başkanlığı’na bildirmek,

f. Resmi yazışmalara cevap yazmak,

g. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

h. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek,


II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Evlendirme Servis Şefine bağlıdır. 

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Evlendirme Servis Şefine ve Müdür’e karşı sorumludur.


III. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

a. En az lise mezunu tercihen ön lisans mezunu olmak.

b. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak,

c. Belediye mevzuatına hâkim olmak.

d. Güncellenen Evlendirme Yönetmeliğinin takibini yapmak ve uygulamak.


6-) Hizmetli

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. Evlendirme Servisi Çay Ocağının hizmetlerini yürütmek. 

b. Nikâh Salonu ve Evlendirme Servisinin rutin temizliğini yapmak.

c. Hafta içi ve hafta sonu nikâh salonlarını hazır bulundurmak,

d. Birim içi ve dışı evrakın taşınması, evrakın resmi kurumlara teslim edilmesi işlemlerini yürütmek.

e. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Evlendirme Servis Şefine bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e ve Evlendirme Servis Şefine karşı sorumludur.


III. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

a. En az ilköğretim mezunu olmak.

b. Temizlik işlerinde tecrübeli olmak,


MADDE 18: AİLE DANIŞMANLIK MERKEZİ

1-) Aile Danışmanlık Merkezi Sorumlusu

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. Birime ait kurum içi veya kurum dışı yazışmaları takip etmek ve yürütmek.

b. Psikologların, diyetisyenlerin ve birim içi çalışanların koordinasyonunu sağlamak.

c. Kurum içi veya kurum dışı seminer ve eğitim programları oluşturmak, ilgili personelleri bu programlarda görevlendirmek.

d. Amirinin verdiği işin yürütümü sebebiyle işyeri araçlarını ehliyetinin yetkisine göre kullanabilir.


II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Müdür’e bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür'e karşı sorumludur.


III. Bu kadro İçin Aranan Özellikler:

a. Lise ve dengi meslek lisesi mezunu olmak

b. Psikoloji ve beslenme ve diyetetik alanına dair bilgilere sahip olmak.

c. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak.

d. Toplam kalite anlayışına sahip olmak.


2-) Psikolog

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. Uluslararası Hastalık Sınıflandırma (ICD – 10) listesinde F00 ile F99 kodları arasında yer alan hastalıklarda ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak, hastalara eğitimini aldığı terapi ve psikolojik destek hizmetlerini verir.

b. Kurum çalışanlarına ve vatandaşlara talepleri doğrultusunda danışmanlık hizmeti vermek.

c. Danışmanlık hizmeti sonunda elde edilen verileri kayıt altına alarak, talep edildiğinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak gerekli mercilere iletmek.

d. İlçedeki kamu kurumları ile çeşitli çalışma ve projelerde koordineli bir şekilde çalışmak.

e. Gözlem ve görüşme teknikleri kullanır, eğitimini almış olmak kaydı ile zeka, kişilik, gelişim, nöropsikolojik testler, ilgi, tutum ve uyum envanterleri gibi araçları uygular ve yorumlar.

f. Kullandığı ölçme, değerlendirme yöntemlerinin psikometrik özelliklerine, verdiği psikolojik hizmetlerin ya da eğitim programlarının etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar/araştırmalar yapar.

g. Eğitimini almış olduğu alanlarda hastalara, hasta yakınlarına, ekipteki tüm elemanlara insan ve davranışları hakkında kuramsal ve uygulamalı eğitimler verir.

h. Toplum ruh sağlığını korumaya yönelik faaliyetlere katılır, katkı sağlar.

i. Psikolojik değerlendirme ile hastalık olarak tanımlanmayan ve Ek-1/A de yer alan durumlarda eğitimini aldığı psikoterapi uygulamalarını yapar.

j. Gerekli durumlarda bireyler ya da aileleri için krize müdahale, travma ve afetlerde bireysel/grup psikolojik yardım ya da eğitimini aldığı psikoterapi uygulamalarını yapar ve/veya yapılmasını önerir.


II. Organizasyondaki Yeri:

b. Direkt olarak Danışma Merkezi Sorumlusuna bağlıdır.

c. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Danışma Merkezi Sorumlusuna ve Müdür'e karşı sorumludur.


III. Bu kadro İçin Aranan Özellikler:

a. En az 4 yıllık psikoloji lisans programından mezun olmak.

b. Alanla ilgili staj deneyimine sahip olmak.

d. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak.

e. Toplam kalite anlayışına sahip olmak.


3-) Diyetisyen 

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. Yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşı gruplarına göre, sağlıklı bireyler için enerji ve besin öğeleri gereksinmeleri ile sağlıklı beslenme programlarını belirler. Özel grupların beslenme ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yürütülmesinde görev alır.

b. Besin analizleri yapar, sağlıklı beslenmeye ve özel amaçlara yönelik besin grupları geliştirir ve bunların doğru kullanımını sağlar.

c. Toplumda beslenme sorunlarına ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapar. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde besin ve beslenme politikalarının oluşturulmasında, eylem planlarının yapılmasında ve uygulanmasında görev alır.

d. Hekimin yönlendirmesi ile hastalar için gerekli beslenme programlarını düzenler. Bireylerin hastalığına antropometrik ölçümlerine, laboratuvar bulgularına ve tedavisine uygun olarak besin öğesi gereksinmelerini belirler, diyet tedavilerini ve beslenme eğitimi hizmetlerini planlar, uygular ve izler.

e. Hastaların sağlık kuruluşlarında hastane malnütrisyonuna maruz kalmamaları için gerekli önlemleri alır. Hastaların diyet ve normal yemekleri ile ilgili istek ve eğilimlerini tespit ederek, yemek listelerini tabibin tespit ettiği esaslar içinde kalmak suretiyle hazırlar. Hastayı yemek rejimi hususunda eğitir. Hastaların yemeklerini yiyip yemediklerini kontrol eder, tüketmiş olduğu besinler hakkında gerekirse tabibe bilgi verir.

f. Hastalara verilecek olan oral, enteral ve parenteral beslenme ürünlerinin seçiminde, hazırlanmasında, uygulamalarında, eğitim ve izleme süreçlerinde görev alır.

g. Satın alınacak gıda maddelerinin miktarının belirlenmesinde ve değerlendirme çalışmalarında görev alır.

h. Beslenme hizmetinde çalışan personelin denetimini yapar, hizmet içi eğitimlerini planlar, uygular/uygulatır. Hizmetin her aşamasında besin, personel, fiziksel alan ve araç-gereçlerin temizlik ve hijyeni için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

i. Menü planlaması yapar ve uygulanan menüleri denetler. Standart yemek tarifelerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlar, gerektiğinde günün ve kuruluşun şartlarına uygun düzenlemeleri yapar.

j. Yiyecek-içeceklerin uygun yöntemlerle depolanmasını ve depodan yiyecek-içecek çıkışını denetler.

k. Toplu beslenme alanlarının ve araç/gereçlerin günün şartlarına uygun ve ihtiyaca cevap verebilecek standartlara ulaşmasını sağlar. Yemek hazırlama, pişirme ve servis alanlarında oluşabilecek kazaları önleyici tedbirlerin alınmasını ve ilk yardım araçlarının bulunmasını sağlar.

l. Yiyeceklerin hazırlama, pişirme ve servisi ilkeleri doğrultusunda tüketime sunulmasını denetler.

m. Besin güvenliğinin sağlanmasında ve kalite sistemlerinin kurulmasında görev alır.


II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Danışma Merkezi Sorumlusuna bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Danışma Merkezi Sorumlusuna ve Müdür'e karşı sorumludur.


III. Bu kadro İçin Aranan Özellikler:

a. Beslenme ve diyetetik lisans mezunu olmak.

b. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak.

c. Toplam kalite anlayışına sahip olmak.


4-) Pedagog 

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. Çocukların sağlık, gelişim ve eğitim düzeylerini izlemek, tespit etmek ve sorunlarının çözümü için mesleki çalışmalar ve rehberlik yapmak.

b. Çocukların gelişim ve eğitimleri ile anne-çocuk ilişkisi konusunda konukevindeki annelere yönelik bilgilendirici çalışmalar organize etmek ve uygulamak

c. Çocuklara yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve programlar organize etmek.

d. Travma yaşamış çocuklara uygun eğitim ve gelişim programları, oyunlar, hikâyeler ve etkinlikler hazırlamak ve uygulamak.

II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Danışma Merkezi Sorumlusuna bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Danışma Merkezi Sorumlusuna ve Müdür'e karşı sorumludur.


III. Bu kadro İçin Aranan Özellikler:

a. En az 4 yıllık psikoloji lisans programından mezun olmak.

b. Alanla ilgili staj deneyimine sahip olmak.

c. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak.

d. Toplam kalite anlayışına sahip olmak.Madde 19:  BİLİM SANAT MERKEZLERİ 

1-) Bilim Sanat Merkezi Sorumlusu  

I. Görev ve Sorumlulukları: 

a. El beceri kurs dönemleri sonrasında düzenlenen genel ve yerel sergilerin planlanmasını, hazırlıklarla ilgili programlar yapılmasını sağlamak.

b. İlçede kurulmuş vakıf ve derneklerle müşterek çalışmalar yapmak.

c. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

d. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

e. Amirinin verdiği işin yürütümü sebebiyle işyeri araçlarını ehliyetinin yetkisine göre kullanabilir.


II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Müdür’e bağlıdır. 

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür'e karşı sorumludur.


III. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

a. Tercihen Yüksekokul mezunu olmak.

b. Belediye mevzuatına hakim olmak.

c. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak.

d. Toplam kalite anlayışına sahip olmak.


Madde 20:  ENDERUN ANAOKULLARI

1-) Enderun Anaokulları Sorumlusu  

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. Enderun Anaokulları projelerini ve faaliyetlerini koordine etmek

b. Enderun Anaokulu binasının sevk ve idaresini sağlamak 

c. Gençlik projeleri tasarlamak uygulamak ve sunmak

d. Gençlerin daha faydalı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak.

e. İşyeri araçlarını ehliyetinin yetkisine göre kullanabilir.


II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Müdür’e bağlıdır. 

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür'e karşı sorumludur.


III. Bu kadro İçin Aranan Özellikler:

a. Lise ve dengi meslek lisesi mezunu olmak.

b. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak.

c. Toplam kalite anlayışına sahip olmak.


Madde 21:  GÜZİDE 7/24 KREŞ BEBEK VE ÇOCUK BAKIM EVİ

1-) Kreş Sorumlusu  

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. Kreş projelerini ve faaliyetlerini koordine etmek

b. Güzide 7/24 Kreş binasının sevk ve idaresini sağlamak 

c. Okul öncesi projeleri tasarlamak uygulamak ve sunmak

d. Çocukların daha faydalı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak.

e. İşyeri araçlarını ehliyetinin yetkisine göre kullanabilir.


ÜCRETLER

1- Kreş hizmetleri ücretlidir.

2- Kreş ücretleri her mali yılda Belediye Meclisince belirlenir ve Belediye başkanının onayı ile uygulanır.

3- Kreş ücretleri tespit edilirken ilçenin nüfusu, sosyal ve ekonomik yapısı, kreşin bina, yakıt, şehre uzaklık, kira, personel ve kapasite özelliklerine dikkat edilerek aylık ücretler belirlenir. Belediye meclisi yıl içinde aylık bakım ücretini günün şartlarına göre her zaman düzenlemeye yetkilidir.

4- Belirlenen ücret her ayın 18’ine kadar belirlenen ve veliye bildirilen banka hesabına sicil numarası ile çocuk adına yatırılır. Alınan banka dekontunun bir sureti her ay kreş idaresine teslim edilir.


SÜRELİ ÜCRETSİZ BAKIM UYGULAMASI

Evde ebeveyni dışında bakıcısı olmaması nedeniyle zorunlu olarak (hastalık, cenaze vb.) kısa süreli kreş bakımına ihtiyacı olan ailelerin çocukları sabah 09.30-11.30, öğleden sonra 13.00-15.00 saatleri arasında kreşlerden kreş idaresince belirlenecek haftada bir (1) gün ücretsiz faydalanabilir.

KOORDİNASYON DEĞERLENDİRME KURULU

1- Koordinasyon Değerlendirme Kurulunun Oluşumu

a. Koordinasyon Değerlendirme Kurulu bir başkan ve dört üyeden oluşur.

b. Koordinasyon Değerlendirme Kurulu görevlendirmesi Belediye Başkanının onayı ile olur.

c. Koordinasyon Değerlendirme Kurulu her yıl Eğitim Dönemi içerisinde uygun olduğu tarihlerde Belediye başkanının onayı ile toplanır.

2- Koordinasyon Değerlendirme Kurulunun Görev ve Yetkileri

a. Ücretsiz veya indirimli bakılacak çocukların tespiti Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulunca belirlenir.

b. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde indirimlerden yararlanacak kişilerde aranacak şartları tespit etmek, uygulamanın ne yönde yapılması gerektiği hakkında harcama yetkilisinin kararına esas olmak üzere uygunluk görüşü vermek.

c. İndirim Ölçüm Kriterlerini ve kriterlerin karşılığı ağırlık puanlarını belirlemek.

d. İndirim talebinde bulunan kişilerden istenecek belgeleri belirlemek.

e. Belediye Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.


İNDİRİMLİ VEYA ÜCRETSİZ EĞİTİM

a. Başvuru

Bu yönetmelik kapsamındaki indirimden yararlanabilecek durumda olan kreş başvurusu kabul edilmiş öğrencilerin velileri devam etmekte olduğu kreşin yöneticisine başvurur.

b. Başvuruda İstenecek Belgeler

1- İndirim talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:

c. Dilekçe,

d. Başvuru Formu,

e. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

f. Mernis veri tabanında yer alan ve T:C kimlik numarası ile ilişkilendirilmiş bulunan Kimlik Paylaşım Sisteminden (KPS) ve kent Bilgi Sisteminden (KBS) temin edilecek yerleşim yeri belgesi ve / veya Muhtarlıktan konutta Kalanlara Ait Kimlik Bilgilendirme Belgesi

g. İdarece lüzum duyulan sağlık kurulu raporu, gelir durumu, boşanma kararı, öğrenci belgesi, ihtiyacı ispat ve benzeri muhtaç durumda olduğunu gösterir bilgi ve belgeler.

2- İdarece durum tespiti için Tapu müdürlüğü, Vergi Dairesi, Cumhuriyet Baş Savcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl müdürlükleri ve benzeri kamu kurum ve kuruluşlarında da inceleme yapılır/yaptırılır.

c. Başvuruların İncelenmesi

1- İdarece başvuru belgeleri incelenerek, bu Yönetmeliğe uygun bulunan kişilerin ekonomik ve sosyal durumunu tespite yönelik rapor düzenlenir. Raporda indirim kriterlerini içeren bilgiler yer alır.

2- Başvuru evrakları ıslak imzalı olacaktır.

3- Başvuru evrakları Kreş sorumluları tarafından, karara bağlanmak üzere dosya halinde Koordinasyon Değerlendirme Kurulu’na gönderilir.

d. Başvuruların Değerlendirilmesi

1- Bu yönetmelik kapsamında yapılacak olan indirimler Koordinasyon Değerlendirme Kurulu tarafından yürütülür.

2- Koordinasyon Değerlendirme Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

3- Koordinasyon Değerlendirme Kurulu kararları Belediye Başkanının onayına sunulur.

e. İndirim Miktarı

1- Koordinasyon Değerlendirme Kurulu, Yönetmeliğin ilgili Maddesi doğrultusunda müracaatta bulunan vatandaşlar hakkında düzenlenen rapor ile birlikte, aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak indirim yapılıp yapılmamasına karar verir.

a. Aile bireylerinin iş durumu,

b. Ailenin kayıtlı net geliri yada beyanlar doğrultusunda kayıt dışı net geliri,

c. Barınma ve eşya durumu, ısınma yöntemi,

d. Ailede yaşayan kişilerin sayısı ve kimlik bilgileri,

e. Ailede öğrenim gören kişi sayısı, çalışabilir durumdaki kişi sayısı,

f. Medeni hali,

g. Engelli durumu,

h. Ağır hastalık durumu,

i. Afet geçirme durumu,

j. Başka kurumlardan alınan yardımlar,

k. Taşınır ve taşınmaz mal durumu,

l. İşyeri sahibi olup olmadığı,

2- Belediye tarafından yapılacak indirimlere ilişkin olarak oluşturulacak ve Koordinasyon Değerlendirme Kurulu tarafından kabul edilen ekonomik derece puan kriterleri doğrultusunda, yapılacak değerlendirme sonucu başvuranlar için verilen puanlar değerlendirilerek, bulunduğu dereceye göre belirlenen miktarda indirim uygulanır.

3- İndirim değerlendirme kriterleri neticesinde 100 puan üzerinden;

a. 0-50 puan arası, indirim için uygun değil,

b. 51-80 puan arası, ücretin yüzde ellisi oranında (%50) indirim,

c. 81-100 puan arası, ücretin yüzde yüzü oranında (%100) indirim uygulanır.

d. Belediye bünyesinde çalışan tüm personelin (memur, sözleşmeli memur, işçi ve belediye şirketlerinde çalışan personel) çocukları için, Yetkili Sendikaların İdare ile imzaladığı sözleşmelere göre indirim yapılır.

e. Kardeş çocuklar var ise alınacak bu ücret; birinci çocuk için tam, ikinci çocuk için ise %50 olarak tahsil edilir.

4- İş bu yönetmelik kapsamında indirim alan veliler her yıl başvurularını yenilemek zorundadır.

5- Kreşlerde öğrenim gören çocuklardan

a. Ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin,

b. Anne ve babası ölü olup, bir yakını tarafından bakılan çocuklar,

c. Anne veya babası ölü olup, diğer ebeveyni çalışan çocuklar,

d. Çalışmak zorunda olan ve boşanmış kişilerin çocukları,

e. Kadın sığınma evinde bulunan kadınların çocukları,

f. Cezaevlerinde bulunan kadın mahkûmların çocukları kreşlerde indirimli veya ücretsiz eğitime devam edebilirler.

g. Yetki ve sorumluluklarda yeni bir yönerge ve görev ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından değiştirilebilir.


II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Müdür’e bağlıdır. 

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür'e karşı sorumludur.


III. Bu kadro İçin Aranan Özellikler:

a. Lise ve dengi meslek lisesi mezunu olmak

b. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak

c. Toplam kalite anlayışına sahip olmakMadde 22:  STRATEJİ GELİŞTİRME VE KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ 

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. Belediye Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarında birim temsilcisi olarak görev yapar ve hazırlama çalışmalarında bulunmak. 

b. Birimi ile ilgili dönemsel olarak performans ve kalite hedeflerini belirler, izler ve bu hedeflerine uygun faaliyetlerde bulunmak. 

c. Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili birim aylık raporlarını düzenleyerek üst yönetime sunmak.

d. Belediye Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı uygulamalarına ve Kalite politikasının benimsenmesine yönelik olarak çalışmalarda bulunur ve gereklerini yerine getirilmesini sağlamak.

e. Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve Kalite El Kitabında birimi ile ilgili bölümü hazırlar ve yılda bir kez gözden geçirmek, gerekirse revize etmek.

f. İç denetim faaliyeti kapsamında denetçilere birimi ile ilgili konularda bilgi verir ve Biriminde Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliği konusunda rapor hazırlar ve Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısına sunmak üzere Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne iletmek.

g. Sistemde birimi ile ilgili doğabilecek uygunsuzlukların belirlenmesi ve giderilmesi için gerekli çalışmaları ayrıca iş takibi işlemlerini yapmak.

h. Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve Kalite ile ilgili kurum içi ve kurum dışı toplantılara ve eğitimlere katılmak.

i. Yönetim tarafından oluşturulmuş olan diğer kurallar çerçevesinde ve Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve Kalite Yönetim Sistemi içinde hazırlanmış dokümanlarda belirtilen diğer görevlerini yerine getirmek.


II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Müdüre bağlı olarak çalışmak,

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur.


III. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

a. Tercihen üniversite mezunu olmak.

b. Bilgisayar bilgisi yeterli olmak.

c. Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme mevzuatına hâkim olmak.

d. Toplam kalite anlayışına sahip olmak.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin icrası

MADDE 23 : (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a. Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

b. Görevin planlanması: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c. Görevin İcrası: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. 


İşbirliği ve koordinasyon 

MADDE 24:

1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

a. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

b. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, 

konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür'e verilir.

c. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve iletir.

d. Görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.


2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

Müdürlük içi denetim 

MADDE 25:

Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Personel özlük dosyaları

MADDE 26: Müdürlüğün tüm personelinin liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe

İlerlemelerinde, derece yükselmelerinde emekliye ayrılmaları ya da kamu hizmeti ile ilişiklerinin kesilmesinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.


Disiplin cezaları

MADDE 27: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün tüm personeli ile ilgili disiplin işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata tabidir.


ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 28: İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili Umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.


Yürürlük

MADDE 29: Bu Yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30: Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.


06.11.1987 Tarihinde Gebze de doğdu

İlkokul ve Ortaokul eğitiminin ardından Lise eğitimini de Gebze Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümünde tamamladı.

2013 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

2015 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yerel Yönetimler ve Şehircilik bölümünden mezun olarak Yüksek Lisans Eğitimini Tamamladı.

2011-2017 yılları arasında Gebze Adliyesinde İdari İşler Memuru olarak görev yaptı.

2017 yılında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Kadro Şube Müdür olarak görev yaptı.

2018 yılında Ankara batı Adliyesine İdari İşler Müdürü olarak ataması gerçekleşti.

2019 Nisan ayından itibaren Gebze Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.