Sağlık İşleri Müdürlüğü

Dr. Burak AKKAŞ
  • saglik@gebze.bel.tr

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar


AMAÇ: 

MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Sağlık İşleri Müdürlüğünün görev alanını,

sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişini ve yetkilerin kullanımında

başvurulacak yöntemleri belirlemektir.


KAPSAM:

MADDE 2: (1) Bu yönetmelik Gebze Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün

Kuruluş, görev ve esasları ile görevli personelin yetki ve sorumluluklarını kapsar.

BAĞLILIK:

MADDE 3 :Sağlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkanı bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.HUKUKİ DAYANAK:

MADDE 4: 

1. Sağlık İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu, 

2. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 

3. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 

5. 4857 sayılı İş Kanunu,

6. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesi hükümleri,

7. 2872 sayılı Çevre Kanunu, 

8. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Kanunu,

9. 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu,

10. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

11. 5538 sayılı İşyeri Hekimliği Kanunu

12. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

13. 3584 sayılı Cenaze Nakline Mahsus Beynelmilel İtilafnameye İltihakımız Hakkında Kanunu,

14. 6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

15. 26369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği

16. 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 2nci maddesinin birinci fıkrasının (b) (h) ve (ı) bentleri ile 7nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi.


TANIMLAR:

MADDE 5: (1) Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye: Gebze Belediyesini,

b) Başkan: Gebze Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı: Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcısını,

d) Birim: Sağlık İşleri Müdürlüğünü,

e) Müdür: Sağlık İşleri Müdürünü,

f) Yönetmelik: Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

KURULUŞ:


MADDE 6: (1) Sağlık İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 nci ve

22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair

Yönetmelik” hükümlerine dayanarak kurulmuştur.


TEŞKİLAT:

MADDE 7: 

Sağlık İşleri Müdürlüğü İdari Teşkilatı aşağıda belirtilen şekildedir


a. Müdür

b. Belediye tabibi

c. Diş hekimi

d. Sağlık Memuru

e. Acil Tıp Teknisyeni

f. Hemşire

g. İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı

h. Diğer sağlık personeli

i. Laborant

j. Sağlık Teknikeri

k. Büro Memuru

l. Şoför

m. Psikolog

n. Diyetisyen

o. Çocuk Eğiticisi (Pedagog)

p. Sosyolog

q. Sekreterlik (Aile Danışmanlık Merkezi)

r. Temizlik personeli


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki, Sorumlulukları ve

Müdürlüğün Görevleri ve Çalışma ŞekliPersonelin Unvan ve Nitelikleri


MADDE 8: (1) Sağlık İşleri Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.


a. Sağlık İşleri Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b. Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

c. Sözleşmeli personel: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.

d. İşçiler: Kamu kurum ve kuruluşlarının daimi kadrolarına ilk defa işçi olarak alınacaklar hakkında uygulanacak sınav yönetmeliği hükümlerine göre atanır.
Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları


MADDE 9: Sağlık İşleri Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.


a) SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ


1. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3. Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4. Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

5. Personeli arasında yazılı ve sözlü görev dağılımı yapar.

6. Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.

7. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

8. Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinin mesai ve çalışmalarını denetler, görev yapan bütün personelin görev ve sorumluluklarının zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, belediyede çalışan personelin sağlık işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

9. Sağlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlayarak müdürlük ihtiyaçlarını temin eder, bilgi alışverişinde bulunur, hizmetin devamlılığı ve etkinliği için gerekli işbirliği sağlar.

10. Sağlıkla ilgili verilecek hizmetleri koordine eder, hizmetlerin üretimi ve sunulmasını kontrol eder.

11. Günlük ve hafta sonu görev listelerini hazırlar veya hazırlatır.

12. Sağlıkla ilgili tüm giderlerin kontrol ve denetimlerini yapar, kayıt altına alır, tahakkuklarını hazırlatır.

13. Cenaze hizmetleri ile ilgili tüm faaliyetlerin yürütülmesinde görev yapar. Bu hizmetleri yürütmekte görevli memurları denetler, işlerin düzenli olarak yürütülmesi için gerekli tüm tedbirleri alır, emrindeki personeli bilgilendirir ve eğitir.

14. Arşiv ve muamelat işlerini denetler, kontrol ve takibini yapar.

15. Müdürlükte görevlendirilen işçi personelin işlerini takip ve kontrol eder, işlerin aksatılmadan yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.

16. Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

17. Harcama Yetkilisi olarak, tahsis edilen kaynakların planlanmış amaçlara ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanılmasını, uygulanan iç kontrol sisteminin işlemlerinin yasallık ve düzenliliği konusunda yeterli güvenceyi sağlamasını, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayarak, verilerin bilgilerin doğruluğunu içeren iç kontrol güvence beyanını düzenlemek ve birim faaliyet raporuna eklemek. Yılda en az bir kez iç kontrol düzenlemelerini ve iç kontrol sisteminin işleyişinin değerlendirmeye tabi tutmak


b) SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN YETKİLERİ


1. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

2. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

3. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.

4. Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

5. Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

6. Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenleme yetkisi.

7. Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

8. Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.

9. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi.

10. Müdürlüğün bütçesini yapma yetkisi.


c) SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN SORUMLULUKLARI


1. Sağlık İşleri Müdürü Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

2. Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirlere göre halkın sağlığını korumaya yönelik bütün önlemlerin zamanında alınmasını sağlamakla sorumludur.

3. Harcama yetkilisi olarak, harcama talimatlarının bütçe ve ilke esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludur.Sağlık İşleri Müdürlüğünün Görevleri ve Çalışma Şekli

MADDE 10:

a) Hasta Muayenesi:

1. Memurlarımızın ve işçilerimizin kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin muayenelerini yapmak, tedavileri için reçete düzenlemek tanzim edilmesi, gerekli görülenlerin bir üst sağlık kurumuna sevk işlemlerini yapmak.

2. Başvuruda bulunan ve bölgemizde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç hastaların ücretsiz muayenelerini yapmak/yaptırmak


b) Koruyucu Halk Sağlığı Hizmetleri:

1. İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden yatalak hastalarımızın ilgili sağlık kurumlarına naklinin yapmak.

2. Halk sağlığı ile ilgili her türlü sağlık sorununda danışmanlık ve eğitmenlik hizmetleri sunmak.

3. Sağlıkla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, kanun, yönetmelik ve tamimler çerçevesinde ortak faaliyetlerde bulunmak ve destek sağlamak.

4. Afet zamanlarında gerekli malzemelerin kontrolünü yapmak.

5. Salgın hastalıkların görülmesi durumunda ilgilileri haberdar etmek. Gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak.

6. Çevre kirliliğinden insanların etkilenmemesi için gerekli tedbirleri almak.

7. Belediye sınırları içerisinde gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ambulans ve sağlık ekibi desteği sağlamak.


c) Cenaze Hizmetleri:

1. İlçemiz sınırları dâhilinde ikamet etmekte iken evinde vefat eden kişilerin muayenelerini yapmak ve belgelerini tanzim etmek.

2. Şüpheli görülen ölümleri İlçemiz Cumhuriyet Savcılığına bildirmek, otopsi yaptırılmasını sağlamak.

3. Savcılıkça kimliği alınanlar hariç, gömme izin belgesi düzenlenen cenazelerin ölüm kayıtlarının nüfusa işletilmesi için mernis ölüm tutanağı tanzim etmek ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne göndermek.

4. Cenazelerle ilgili olarak bilgi ve gereğinin talep eden bütün resmi makamların taleplerini yanıtlamak, vatandaşların ilgili dilekçelerini yasal süresi içerisinde cevaplandırmak.


d) Ambulans Hizmetleri:

1. Hasta nakil ambulansı hasta nakil araçları ile verilen hizmetlerden oluşmaktadır.

2. Alt birim yetkilisi, mesul müdür eliyle iş ve işlemler yürütülür.

3. İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden yatalak hastalarımızın evlerinden ilgili sağlık kurumlarına ve sağlık kurumlarından evlerine naklini hasta nakil ambulansı ile yapmak.


e) Aile Danışmanlık Merkezi:


1) Belediye, Aile Danışma Merkezlerini ihtiyaca göre açar. Aile Danışma merkezi öncelikle Gebze’de yaşayan her sosyal kesimden ailelerin ve kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, desteklenmeleri, güçlendirilmeli amacıyla fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddete uğrayan ve uğrama riski taşıyan kadınların, şahsen veya telefon ile başvurmaları halinde, ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirilme ve psikolojik danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir birimdir. Ayrıca belediyenin kadın politikalarını oluşturmak amacıyla, kadınların yerel yönetim hizmetlerinden faydalanabilmeleri için gerekli araştırmaları yapmak veya yapılmasını sağlamak, merkezdeki başvurulara dair ve diğer alanlarda istatistiki çalışmalar yapılmasını sağlamak, kişi ve kurumlara yönelik seminerler, ücretsiz eğitim vermek, kadınlara yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek ve kadınlara yönelik projeler geliştirmek, uygulamak, mevcut projelerde çalışmalar yapmak ve kadın sorunlarını görünür hale getirmek konusunda görevli birimdir.

Aile Danışma Merkezinin bu amaçları doğrultusunda;

a) Evlilik Öncesi Eğitim Programı ve Danışmanlık Hizmeti verilir,

b) Çift-Aile Terapisi Danışmanlığı Hizmeti verilir,

c) Kadınların Aile yapısı, ana, baba, eş, çocuklar ile akraba ilişkilerinden kaynaklı sorunlar saptanır,

d) Aile geçimsizliği, Aile içi şiddet, suça yönelim ve Kötü alışkanlıkları doğuran nedenler ve bu etmenlerin kadına etkileri tespit edilir,

e) Kadınları olumsuz etkileyen toplumsal davranışlar, Uygulamalar ve yasa düzenlemeler saptanır,

f) Yapılan araştırma ve düzenlemelerde belirlenen kadın sorunlarının çözümüne ve gereksinimlerinin giderilmesine yönelik hizmetler verilir,

g) Ailelere psikolojik, hukuki, sosyal, ekonomik danışmanlık ve rehberlik yapılır,

h) Şiddete maruz kalmış kadınlara yasal hakları ile ilgili danışmanlık yapılır,

i) Aile sağlığını olumsuz etkileyen etmenlerin ortadan kaldırılması ve engellenmesine yönelik çalışmalar yapılır,

j) Eğitim Çalışmaları yapılır,

k) Kadın Haklarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapılır,

l) Korunmaya ihtiyaç duyan, yerinden edilmiş kadınlara rehberlik ve danışmanlık yapılır,

m) Kadın konuları ve sorunları ile ilgili kamuoyu oluşturulur, duyarlılık geliştirilir,

n) Kadınlara yönelik şiddet ile ilgili çalışmalar yapılır,

o) Kadına yönelik şiddeti önlemek için kampanya ve eğitim programları düzenlenir,

p) Aile sorunlarının araştırılıp incelenmesi ile belirlenen sorunların çözümü ve gereksinimlerini karşılanmasına yönelik yapılacak her çalışma ile ilgili olarak projeler geliştirip uygulanabilir,

q) Aile konularında sosyal politika ve planlarla hukuki hükümlere ilişkin öneriler geliştirilir ve sunulur,

(2) Aile Danışmanlık Merkezi birimi bünyesinde yönetici olarak görev yapan birim personeli bağlı bulunduğu Müdür’e karşı sorumludur.


Gizlilik

(1) Belediyenin açtığı ya da açacağı aile danışma merkezi kuruluşa başvuranların kimlik bilgileri ile kişisel ve özel bilgilerini gizli tutmak zorundadır.


Aile Danışma Merkezinde Görev Alacak Personelin Nitelik ve Sorumlulukları

(1) Aile Danışma Merkezinde ihtiyaca göre; Sosyal hizmetler alanında yüksek öğrenim görmüş sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog, çocuk gelişim uzmanı (pedagog) , büro çalışanı, temizlik hizmetlisi, güvenlik elemanları çalıştırılabilir.


Gönüllü Çalışmak İsteyenler

(1) Merkezde gönüllü çalışmak isteyenler, Aile Danışmanlık Merkezinin bağlı olduğu müdürlük onayı ile görev alırlar. Gönüllü çalışanlar, meslek elemanlarının yapacakları çalışmalarına yardımcı olmakla görevli ve sorumludurlar. Gönüllü çalışanlar merkez hizmetlerinin yürütmesinde görev alabilmek için kimlik bilgilerini bildirmek ile yükümlüdürler.


Hizmet ve İşleyiş, Başvuruların Alınması

(1) Görevliler mesai saatleri içerisinde kuruluşa telefonla veya şahsen başvuran Ailelerin sorunlarını gerekli özen ve dikkat içinde dinlemek, çözüm bulunması konusunda kolaylaştırıcı rol oynamak, kadınların ihtiyaçlarına göre yönlendirme yapmakla yükümlüdür. Sorunların çözümü konusunda yönlendirilecek kurumların kanun ve yönetmelikleri doğrultusunda davranmak zorundadırlar. Aile Danışma Merkezine başvuran aileler için bir dosya hazırlanır. 


Eğitim Çalışmaları

(1) Aile çalışmalarının özelliği göz önünde tutularak öncelikle bu alanda eğitim programları oluşturulur, eğitimlerden önce kuruluş görevlilerinin hizmet içi eğitimi ile bu eğitimlerden yararlanmak isteyen veya yararlandırılması gerekli olan kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak ücretsiz eğitim verilir. Bunlar için konularında uzman olan kişi ve kurumlardan yararlanılır. Yapılan çalışmalar dosyalanıp rapor haline getirilir.


Proje ve Sosyal Etkinlik Çalışmaları

(1) Aileye yönelik her alanda proje araştırılır hazırlanır uygulanır ve bunun için gerektiğinde konularında uzman kişi ve kurumlarla işbirliği yapılır. Belediyenin başkaca birimlerinde kadınlara yönelik olarak yapılan projelere görüş sunulur, gerektiğinde görev alınır,

(2) Aileye yönelik her alanda sosyal etkinliklerin düzenlenmesi sağlanır.Müdürlüğe bağlı memurların görev ve sorumlulukları

MADDE 11: (1) Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. 


Memurların Görev Yetki ve Sorumlulukları


A. HEKİMLERİN GÖREVLERİ:


1. Hastaların muayenelerini yapmak, tetkik ve tedavilerini düzenlemek

2. Gerek görülen hastaların sevkini yapmak

3. İşçilerin işe giriş ve yıllık periyodik muayenelerini yapmak

4. İş sağlığı gözetimi ve denetlenmesi

5. İş sağlığı ile ilgili gözlemlediği olumsuzlukları onaylı deftere yazıp takibini yapmak

6. İşyerindeki risk değerlendirmesi çalışmalarında görev almaktadır

7. Yardıma muhtaç kişilerin muayenesini yapmak ve ilaçlarını temin etmek

8. Cenaze defin ruhsatı düzenlemek

9. Gayrisıhhî müesseselerin ruhsatlandırma işlemlerinde ruhsat ekibi ile çalışmak

10. İşyerlerinin denetlenmesinde ruhsat ekibi ile birlikte çalışmak

11. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle uygun olarak birim Müdürü tarafından kendisine verilen görev ve talimatları yerine getirmek.
B. DİŞ HEKİMİNİN GÖREVLERİ:


1) Gelen Hastaların ağız ve diş sağlığı muayenelerini yapmak

2) Gerekli diş tedavilerini uygulamak

3) Gerekli görülen hastaların ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirerek sevkini yapmak

4) Personele ve personelin bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının koruyucu diş hekimliği uygulamalarını yapmak

5) Ağız ve diş sağlığı için gerekli eğitimi vermek

6) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek C. HEMŞİRELERİN GÖREVLERİ :


1) Birime gelen hastaların kayıt işlemlerini yapmak

2) Aşı, enjeksiyon, tıbbi işlemlerde kendisine verilen görevleri yerine getirmek, yaptığı işlerin kaydını tutmak.

3) Personelin ve diğer hastaların laboratuar hizmetlerini yapmak

4) Amiri tarafından tespit edilen bakıma muhtaç kişilerin evleri ziyaret edilip ihtiyaçları belirlemek ve temini için amiri bilgilendirmek. Bu kişiler için ayrı dosyalar oluşturup belirli aralıklarla takip etmek

5) Takip edilen periyodik muayenelerin kapsamında olan laboratuar tetkiklerini ve aşılarını yapar ve kayıtlarını alır

6) İşlerini verimli bir şekilde yerine getirmek için kendi sorumluluğunda olan bütün laboratuar makinelerini kullanmayı öğrenir

7) Birime alınan ilaçların girişlerini ve çıkışlarını yapmak, miatlarını kontrol ederek, biten ilaçların yerine talepte bulunmak.

8) Mernis ölüm tutanaklarını yazmak, dosyalayıp arşivlemek.

9) Ölüm tutanakları ile ölüm kayıt defterlerini düzenli ve titizlikle tutmak. Cenaze yakınlarına talep ettikleri bilgileri vermek ve yapacağı işlemleri anlatmak.

10) Mesleki olarak Müdür tarafından verilecek olan diğer görevleri kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmek.
D. LABORANTIN GÖREVLERİ:


1) Alınan numunelerin ve numunelere ait çıkış rapor kayıtlarını laboratuvar defterine işlemek.

2) Doktor tarafından usulüne uygun olarak doldurulan laboratuvar istek formundaki tahlillerin analizini yapmak

3) Laboratuvarda kullanılan cam eşya ve aletleri temizler ve sterilize eder

4) Malzeme ve cihazların devamlı kontrol ve sayımını yaparak ihtiyaçları zamanında amirlerine bildirir, defter kayıtlarını tutar.

5) Laboratuvar temizliğini yaptırır, devamlı temiz ve düzenli olmasını sağlar.

6) Laboratuvar çalışma şartlarını gözetmek, araç – gereç ve tıbbi malzemenin kalibrasyonunu sağlamak.

7) Laboratuvar çalışmaları için gerekli olan araç – gereç ve tıbbi malzemelerin temini için günün koşullarına uygun çalışmaları yapmak ve üst makama teklifte bulunmak.

8) Laboratuvarda kullanılan atık maddelerin imhası için tıbbi atıklar yönetmeliğine uygun olarak gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.

9) İstatistik bilgileri kontrol ederek hazırlamak, üst makama sunmak

10) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmekE. SAĞLIK MEMURUNUN GÖREVLERİ  :


1) Birime gelen hastaların kayıt işlemlerini yapmak

2) Aşı, enjeksiyon, tıbbi işlemlerde kendisine verilen görevleri yerine getirmek, yaptığı işlerin kaydını tutmak.

3) Personelin ve diğer hastaların laboratuar hizmetlerini yapmak

4) Amiri tarafından tespit edilen bakıma muhtaç kişilerin evleri ziyaret edilip ihtiyaçları belirlemek ve temini için amiri bilgilendirmek. Bu kişiler için ayrı dosyalar oluşturup belirli aralıklarla takip etmek

5) Takip edilen periyodik muayenelerin kapsamında olan laboratuar tetkiklerini ve aşılarını yapar ve kayıtlarını alır

6) İşlerini verimli bir şekilde yerine getirmek için kendi sorumluluğunda olan bütün laboratuar makinelerini kullanmayı öğrenir

7) Birime alınan ilaçların girişlerini ve çıkışlarını yapmak, miatlarını kontrol ederek, biten ilaçların yerine talepte bulunmak.

8) Mernis ölüm tutanaklarını yazmak, dosyalayıp arşivlemek.

9) Ölüm tutanakları ile ölüm kayıt defterlerini düzenli ve titizlikle tutmak. Cenaze yakınlarına talep ettikleri bilgileri vermek ve yapacağı işlemleri anlatmak.

10) Mesleki olarak Müdür tarafından verilecek olan diğer görevleri kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmek.F. BÜRO MEMURUNUN GÖREVLERİ


1) Gelen ve giden evrak kayıt defterlerini tutmak.

2) Talep halinde arşiv kayıtlarını inceleyerek ilgililerine bilgi vermek ve yardımcı olmak.

3) Birime alınacak olan her türlü malzemenin isteklerini yaparak alınmasını sağlamak  ve bununla ilgili ödeme evraklarını hazırlamak.

4) Birimin strateji ve performans programlarını hazırlamak, Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak birimde çalışan personele bilgi vererek KYS ye uygun çalışma şartlarının belirlenmesine yardımcı olmak 

5) Daire içi günlük yazışmaları ve işçi puantajlarını hazırlamak 

6) Sağlık İşleri Müdürünce kendilerine verilen diğer görevleri yapmak.

7) Taşınır kayıt kontrol giriş ve çıkışlarını yapmak,demirbaş kayıtlarını tutmak.G. HASTA NAKİL AMBULANSI PERSONELİNİN GÖREVLERİ


1) Müdürlüğe müracaat eden hastaların aciliyet sırasını yapıp nakillerini yapmak.

2) Ambulansların sevk ve idaresini yapar, nöbet çizelgesini hazırlar. 

3) Ambulans sürücülerinin mesailerini düzenler. Araçların bakımını yaptırır. 

4) Belediyenin yaptığı organizasyonlarda ilk yardım hizmeti verir. 

5) Afet durumlarında İl Sağlık Müdürlüğü ile ortak hareket eder.

6) Üstlerinden aldığı emir ve kanunlardan kaynaklanan görevleri yerine getirir. 


H. ACİL TIP TEKNİSYENİ GÖREVLERİ


1) İntravenöz ve intraossöz girişim yapar.

2) Temel hava yolu uygulamaları, endotrakealentübasyon ve oksijen uygulaması yapar.

3) Uygun taşıma tekniklerini uygular.

4) Temel yaşam desteği protokollerini uygular. Bu uygulama sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternaldefibrilatörleri kullanır.

5) Travma stabilizasyonu ile kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlar.

6) Hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlar.

7) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapar.

8) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur.

9) Monitörizasyon ve defibrilasyona yardımcı olur.

10) Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanır.

11) Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurur, gerektiğinde ambulansta sürücülük görevi yapar.İ. DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREVLERİ


1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

2) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

3) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

4) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

5) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

6) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

7) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

8) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

9) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.J. İSG UZMANININ GÖREVLERİ


1) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılan veya yapılacak olan çalışmalarda işverene rehberlik yapar.

2) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri yazılı olarak bildirir.

3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırır ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler hususunda işverene önerilerde bulunur.

4) Çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışmalar yapar ve işverene önerilerde bulunur.

5) İşyerinde İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılır. Sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunur ve takibini yapar.

6) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlar, uygulamalarını kontrol eder.

7) İşyerinde doğal afet, kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi hususunda; acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılır, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izler, kontrol eder ve işverene önerilerde bulunur.

8) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirme ve eğitimleri mevzuata uygun olarak planlar, uygulamalarını yapar veya kontrol eder.

9) Yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile mevzuata uygun olarak hazırlar.

10) İş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlar ve uygulamasını kontrol eder.

11) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirir.

12) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme ve olayın tekrarlanmaması için inceleme, araştırma yapar. Gerekli tedbir faaliyet planlarını hazırlar ve uygulamaların takibini yapar.

13) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimi ile birlikte hazırlar.

14) İş sağlığı ve güvenliği kurulu ile işbirliği içinde çalışır.

15) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarını destekler ve bu kişilerle işbirliği yapar.K. PSİKOLOĞ’UN GÖREVLERİ

1) Uluslararası Hastalık Sınıflandırma (ICD – 10) listesinde F00 ile F99 kodları arasında yer alan hastalıklarda ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak, hastalara eğitimini aldığı terapi ve psikolojik destek hizmetlerini verir.,

2) Kurum çalışanlarına ve vatandaşa talepleri doğrultusunda danışmanlık hizmeti vermek.

3) Danışmanlık hizmeti sonunda elde edilen verileri kayıt altına alarak, talep edildiğinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak gerekli mercilere iletmek.

4) İlçedeki kamu kurumları ile çeşitli çalışma ve projelerde koordineli bir şekilde çalışmak.

5) Gözlem ve görüşme teknikleri kullanır; eğitimini almış olmak kaydı ile zeka, kişilik, gelişim, nöropsikolojiktestler, ilgi, tutum ve uyum envanterleri gibi araçları uygular ve yorumlar.

6) Kullandığı ölçme, değerlendirme yöntemlerinin psikometrik özelliklerine, verdiği psikolojik hizmetlerin ya da eğitim programlarının etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar/araştırmalar yapar.

7) Eğitimini almış olduğu alanlarda hastalara, hasta yakınlarına, ekipteki tüm elemanlara insan ve davranışları hakkında kuramsal ve uygulamalı eğitimler verir.

8) Toplum ruh sağlığını korumaya yönelik faaliyetlere katılır, katkı sağlar.

9) Psikolojik değerlendirme ile hastalık olarak tanımlanmayan ve Ek-1/A de yer alan durumlarda eğitimini aldığı psikoterapi uygulamalarını yapar.

10) Gerekli durumlarda bireyler ya da aileleri için krize müdahale, travma ve afetlerde bireysel/grup psikolojik yardım ya da eğitimini aldığı psikoterapi uygulamalarını yapar ve/veya yapılmasını önerir.L. DİYETİSYENİN GÖREVLERİ

1) Yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşı gruplarına göre, sağlıklı bireyler için enerji ve besin öğeleri gereksinmeleri ile sağlıklı beslenme programlarını belirler. Özel grupların beslenme ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yürütülmesinde görev alır.

2) Besin analizleri yapar, sağlıklı beslenmeye ve özel amaçlara yönelik besin grupları geliştirir ve bunların doğru kullanımını sağlar.

3) Toplumda beslenme sorunlarına ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapar. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde besin ve beslenme politikalarının oluşturulmasında, eylem planlarının yapılmasında ve uygulanmasında görev alır.

4) Hekimin yönlendirmesi ile hastalar için gerekli beslenme programlarını düzenler. Bireylerin hastalığına,antropometrik ölçümlerine, laboratuar bulgularına ve tedavisine uygun olarak besin öğesi gereksinmelerini belirler, diyet tedavilerini ve beslenme eğitimi hizmetlerini planlar, uygular ve izler.

5) Hastaların sağlık kuruluşlarında hastane malnütrisyonuna maruz kalmamaları için gerekli önlemleri alır. Hastaların diyet ve normal yemekleri ile ilgili istek ve eğilimlerini tespit ederek, yemek listelerini tabibin tespit ettiği esaslar içinde kalmak suretiyle hazırlar. Hastayı yemek rejimi hususunda eğitir. Hastaların yemeklerini yiyip yemediklerini kontrol eder, tüketmiş olduğu besinler hakkında gerekirse tabibe bilgi verir.

6) Hastalara verilecek olan oral, enteral ve parenteral beslenme ürünlerinin seçiminde, hazırlanmasında, uygulamalarında, eğitim ve izleme süreçlerinde görev alır.

7) Satın alınacak gıda maddelerinin miktarının belirlenmesinde ve değerlendirme çalışmalarında görev alır.

8) Beslenme hizmetinde çalışan personelin denetimini yapar, hizmet içi eğitimlerini planlar, uygular/uygulatır. Hizmetin her aşamasında besin, personel, fiziksel alan ve araç-gereçlerin temizlik ve hijyeni için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

9) Menü planlaması yapar ve uygulanan menüleri denetler. Standart yemek tarifelerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlar, gerektiğinde günün ve kuruluşun şartlarına uygun düzenlemeleri yapar.

10) Yiyecek-içeceklerin uygun yöntemlerle depolanmasını ve depodan yiyecek-içecek çıkışını denetler.

11) Toplu beslenme alanlarının ve araç/gereçlerin günün şartlarına uygun ve ihtiyaca cevap verebilecek standartlara ulaşmasını sağlar. Yemek hazırlama, pişirme ve servis alanlarında oluşabilecek kazaları önleyici tedbirlerin alınmasını ve ilk yardım araçlarının bulunmasını sağlar.

12) Yiyeceklerin hazırlama, pişirme ve servisi ilkeleri doğrultusunda tüketime sunulmasını denetler.

13) Besin güvenliğinin sağlanmasında ve kalite sistemlerinin kurulmasında görev alır.

M. ÇOCUK EĞİTİCİSİ – PEDAGOG

1) Çocukların sağlık, gelişim ve eğitim düzeylerini izlemek, tespit etmek ve sorunlarının çözümü için mesleki çalışmalar ve rehberlik yapmak.

2) Çocukların gelişim ve eğitimleri ile anne-çocuk ilişkisi konusunda konukevindeki annelere yönelik bilgilendirici çalışmalar organize etmek ve uygulamak

3) Çocuklara yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve programlar organize etmek.

4) Travma yaşamış çocuklara uygun eğitim ve gelişim programları, oyunlar, hikâyeler ve etkinlikler hazırlamak ve uygulamak.

N. SOSYOLOG

İnsan toplulukları ve toplumsal kurumların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları konularında araştırmalar yapan, araştırma sonucunda edinilen bulguları yorumlayan ve önerilerde bulunan kişidir.

1) İnsan topluluklarının kökenini, gelişmesini, yaşayış tarzını ve sosyal ilişkileri araştırmak,

2) Çevreye, sosyal geleneklere aile ve diğer sosyal olaylara ilişkin bilimsel bilgiler toplayıp düzenleyerek, değerlendirmek,

3) Yurtdışı göç, gidilen ülkeye uyum,  yurtdışındaki ikinci ve üçüncü kuşak gençlerin sorunları, farklı bir ülkede yerleşik hayata geçen yabancıların sorunları üzerinde araştırma  yapmak ve saptanan sorunlar için projeler üretmek,

4) Doğum, ölüm, iç ve dış göç, toplumun nüfus yapısını tespit etmek gibi demografik verilerin toplanması, toplanan bilgilerden hareketle geleceğe ait projeksiyonlar yapmak

5) Eğitim programlarının toplumun gereksinimlerine göre düzenlenmesine, istihdam alanları ile beşeri kaynaklar arasındaki dengeyi sağlamaya yönelik araştırmalar yapmak

6) Kültürel değerlerin analizini yapmak, kültürel mirası korumak, gelecek kuşaklara geliştirerek iletmek için tedbirler önermek,

7) Çevre ve toplumsal yaşamın uyumlu gelişmesi için, çevre sorunlarının tespiti ve çevre korumasının halka benimsetilmesi için çalışmalar yapmak,

8) Ailenin temel fonksiyonlarını geliştirebilmesi, aile kurumunun korunması, kadının statüsünün yükseltilmesi için alınacak önlemleri  saptamak, çözüm önermek

9) Kitle iletişim araçlarının etkilerini araştırmak,

10) Kamuoyu araştırmaları yapmak, hizmetlerin kimlere, niçin, nasıl götürülmesi gerektiğini araştırmak,

11) Politik, ekonomik, hukuki alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların alacakları kararların sosyal bünyeye uyarlana bilinirliğini tespit edici araştırmalar yapmak, öneriler geliştirmek,

12) Bilgileri yöneticilere kanuni yetki sahibi elemanlara, eğitimcilere ve sosyal problemlerinin çözümü ile uğraşan diğer fertlere ve kuruluşlara ulaştırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.


O. TEMİZLİK PERSONELİ

1) Danışma merkezinde meydana gelen arızaları ve onarım gerektiren durumları müdüre bildirmek.

2) Temizlik hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak.

3) Çalışma alanları ve ortak kullanım alanlarının temizliğini yapmak.

4) Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

P. AİLE DANIŞMANLIK MERKEZİ SEKRETERİ

1) Aile Danışmanlık Merkezi’ne  gelen konukları karşılamak.

2) Büro makinelerini kullanarak büro içi ve dışı iletişimi sağlamak.

3) Günlük işleri organize etmek

4) Belge akışını takip etmek. 

R. STRATEJİ GELİŞTİRME VE KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ 


a) Belediye Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarında birim temsilcisi olarak görev yapar ve hazırlama çalışmalarında bulunmak. 

b) Birimi ile ilgili dönemsel olarak performans ve kalite hedeflerini belirler, izler ve bu hedeflerine uygun faaliyetlerde bulunmak. 

c) Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili birim aylık raporlarını düzenleyerek üst yönetime sunmak.

d) Belediye Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı uygulamalarına ve Kalite politikasının benimsenmesine yönelik olarak çalışmalarda bulunur ve gereklerini yerine getirilmesini sağlamak.

e) Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve Kalite El Kitabında birimi ile ilgili bölümü hazırlar ve yılda bir kez gözden geçirmek, gerekirse revize etmek.

f) İç denetim faaliyeti kapsamında denetçilere birimi ile ilgili konularda bilgi verir ve Biriminde Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliği konusunda rapor hazırlar ve Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısına sunmak üzere Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne iletmek.

g) Sistemde birimi ile ilgili doğabilecek uygunsuzlukların belirlenmesi ve giderilmesi için gerekli çalışmaları ayrıca iş takibi işlemlerini yapmak.

h) Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve Kalite ile ilgili kurum içi ve kurum dışı toplantılara ve eğitimlere katılmak.

i) Yönetim tarafından oluşturulmuş olan diğer kurallar çerçevesinde ve Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve Kalite Yönetim Sistemi içinde hazırlanmış dokümanlarda belirtilen diğer görevlerini yerine getirmek.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin icrası


MADDE 12: (1) Sağlık işleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.


a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.


b) Görevin planlanması: Sağlık işleri Müdürlüğündeki çalışmalar Müdür tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.


c) Görevin İcrası: Sağlık İşleri Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.
İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 13:

1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

a) Sağlık İşleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

b) Sağlık İşleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

c) Sağlık İşleri Müdürü dosyadaki evrakları gerekli memura havale eder.

d) Görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.


2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon : Sağlık İşleri Müdürlüğü, Kaymakamlık, Valilik, ve

diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını,

sorumlu personel ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı

imzası ile yürütülür.BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

Müdürlük içi denetim


MADDE 14:

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

b) Sağlık İşleri Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.


PERSONEL SİCİLİ

MADDE 15: (1) Sağlık İşleri Müdürü her yıl sene sonu memur personel için birinci sicil

Amiri olarak puan verir, kapalı zarfa konan sicil raporları mühürlü bir şekilde İnsan

Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir.


PERSONEL ÖZLÜK DOSYALARI


MADDE 16: Kurumda çalışan tüm personel için sağlık dosyası düzenlenir.


DİSİPLİN CEZALARI


MADDE 17: (1) Sağlık İşleri Müdürlüğünde çalışan personelle ilgili disiplin işlemlerini 657

sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun

olarak yürütür.


ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan HususlarMADDE 18: (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili Genel

Hükümler çerçevesinde hareket edilir.


YÜRÜRLÜK    :

MADDE 19: (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben ilan edildiği tarihinde yürürlüğe girer.


YÜRÜTME       :

MADDE 20: (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.


1973 yılında Tokat ilinin Turhal ilçesinde doğdum.

İlkokulu Nurettin Teksan İlkokulunda başlayıp, Kartal Ergenekon İlkokulundan mezun oldum. 1990 yılında Ortaöğretim ve Lise Öğrenimini Pendik lisesinde tamamladım, 1999 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum. Askerlik görevini Erzurum/Pasinlerde tamamladıktan sonra Gebze Sümeyye Hatun Hastanesinde 2002 yılında göreve başladım.

05.08.2002 Yılından itibaren Gebze Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde Hekim olarak görev yapmaktayım.

17.02.2021 tarihinden itibaren Gebze Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde Müdür Vekili Olarak görev yapmaktayım

Evli ve 1 çocuk babasıyım.