Veteriner İşleri Müdürlüğü

Muhammet Zahit SARI
  • veteriner@gebze.bel.tr

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar


 Amaç 


Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Veteriner İşleri Mü0dürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48’nci maddesi, ISO 9001- 2015 kapsamında, Görev, Çalışma Usul ve Esaslarını belirler ve düzenler.


Kapsam 


Madde 2- Bu yönetmelik Gebze Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.


 Tanımlar

 

 Madde 3- Bu Yönetmelikte yer alan ;


a) Belediye    : Gebze Belediyesini,

b) Başkanlık : Gebze Belediye Başkanını,

c) Müdürlük : Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü

ç)Müdür : Veteriner İşleri Müdürünü ,

                     

d) SYT -KYS:  Strateji Yönetim ve KYS Temsilciliğini ifade eder. 

e) Yönetmelik: Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini


Yasal Dayanaklar


Madde 4-  (1) Bu Yönetmelik;


                      a) 5393 Sayılı Belediye Kanunu

b) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

c) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

ç) 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 

           d) ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Kalite El Kitabı

e) 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 

f) 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Dair Kanun

g) Yürürlükteki diğer Kanun, Kararname ve Yönetmelikler ‘e dayanılarak hazırlanmıştır.

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş Unvan ve Nitelikler


Madde  5 -  (1) Veteriner İşleri Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir. 


             a)  Müdür 

               b)  Veteriner Hekim 

               c)  Strateji Geliştirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi 

         ç)  Taşınır Kayıt Kontrol Sorumlusu

               d)  Büro Elemanı

                 e)  Sokak Hayvanlarını Toplama Ekibi (Yardımcı Personel) 

           f)  İlaçlama Görevlisi

                     g)  Şöför Madde 6-   Veteriner İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Görev, Yetki ve Sorumluluk

 Madde 7-  (1) Müdürlük Görevi

a) Salgın hastalıkların görülmesi durumunda, ilgilileri ve kurumları haberdar etmek, gerekli tedbirlerin alınmasında yardımcı olmak.

b) Belediye sınırları içindeki hayvan pazarı ve kurban satış yerlerinin, genel hijyenik ve teknik şartlar yönünden kontrolünü yapmak, yasa, yönetmelik ve talimatnamelerin hükümlerini uygulamak.

c) Salgın hastalıklara sebebiyet verecek, karasinek, sivrisinek, kemirici ve et oburlarla uygun yöntemlerle mücadele etmek.

ç) Başıboş sokak hayvanları rehabilite merkezi açmak, hayvanların sağlıklarını korumak ve üremelerini kontrol altına almak maksadıyla kısırlaştırmak, aşılamak, sahiplendirmek veya işaretlendirerek alındığı ortama bırakmak.

d) Isırık vakalarında hayvanları müşahede altına almak, gerekli takipleri yapmak.

e) Özel ve tüzel kişilere ait, barındırma merkezlerini çevre sağlığı ve genel sağlık açısından denetlemek.

f) Kümes ve ahır şikâyetlerini Zabıta Müdürlüğü ile beraber değerlendirmek.

g)Tüm hayvansal gıdaların, insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden arındırılması için  mevzuatın ön gördüğü çalışmaları yapmak.

ğ)Yasa ve yönetmeliklere uygun, kurban kesimleri yapmak veya yaptırmak.

h)Kaçak et kesim şikâyetlerini Zabıta Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte değerlendirmek.

ı)Okul ve benzeri kamu kurumlarında dezenfekte ilaçlama işlemlerini yapmak.

i)Mesleki konularda, birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapmak.

j)Belediye sınırları içindeki sahipli hayvanları kayıt altına almak.
Müdürlük Yetkisi

Madde 8- Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.    

Müdürlüğün Sorumluluğu

 Madde 9- Veteriner İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdür

Madde 10- (1) 657 sayılı kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda veteriner hekimler arasından atanır.  


 (2) Görev ve Sorumlulukları

 

 a)  Veteriner İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

b)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler. 

c)Veteriner İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.    

ç)Veteriner İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar. 

d)Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

 e)İdari olarak çalışan personelin görev ve sorumluluklarının takibini yapmak ve organizasyonunu sağlamak. 

f)Birim personeli ile üst idare arasındaki koordinasyonu sağlamak. 

g)Belediyenin genel işleyişi çerçevesinde birimi ile ilgili proje ve hizmet çalışmalarını yürütmek. 

ğ)Müdürlük hizmetlerini yürütürken diğer kamu kurumları ile koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak. 

h)Hayvan sağlığı ile ilgili hizmetler, hayvan hareketlerinin kontrolünü yapmak. 

 ı)Kuduz ile ilgili mücadele çalışmaları, bulaşıcı ve salgın hastalıklar hususunda  personeli bilgilendirmek ve yapılan çalışmaları denetlemek. 

i)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 

j)Doğrudan, görevlendirilen Başkan Yardımcısına bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

k)Veteriner Hekim, İlaçlama Görevlisi, Şoför, Yardımcı Personel ve Büro Elemanı kendisine bağlı bulunan kadrolardır

l)Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

m)Stratejik Plan ve Performans Esaslı Müdürlük bütçesini hazırlamak.

n)Müdürlüğün faaliyet raporunu hazırlamak.

o)İş ve işlemlerin yürütülmesi amacı ile gerektiğinde araç kullanmak.


     Veteriner Hekim

Madde  11 – (1) Veteriner Hekim Görev ve Sorumlulukları,


   a) Barınağa getirilen hayvanların aşılama, kısırlaştırma işlemlerini yapmak. 

  b) Salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele doğrultusunda hayvanlara aşı, muayene ve tedavi işlemlerini yapmak. 

 c) Salgın hayvan hastalıklarının insanlara bulaşmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak.

  ç)Isırma vakalarında barınağa getirilen hayvanın kuduz tespitini yapmak, kuduz bulunan hayvanların ısırdığı kişileri konu hakkında bilgilendirmek. 

  d)Hayvansal kökenli gıda satan işyerlerinin denetimini yapmak 

  e)Ahır şikâyetlerinde şikâyetleri değerlendirerek gerekli işlemleri yapmak. 

  f)Kurban Bayramı zamanlarında biriminin veterinerlik hizmetlerini yapmak.

  g)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 

  ğ)Üstü; direkt olarak Müdür'e bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdüre karşı sorumludur.

  h)Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

  ı)İş ve işlemlerin yürütülmesi amacı ile gerektiğinde araç kullanmak.


     Strateji Geliştirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi

     Madde 12 –(1) Strateji Geliştirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi genel görev tanımları,

                

                a) Belediye Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarında birim temsilcisi olarak görev yapmak ve hazırlama çalışmalarında bulunmak. 

               b)Birimi ile ilgili dönemsel olarak performans ve kalite hedeflerini belirlemek, izlemek ve bu hedeflerine uygun faaliyetlerde bulunmak. 

               c)Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili birim aylık raporlarını düzenleyerek üst yönetime sunmak.

               ç)Belediye Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı uygulamalarına ve Kalite politikasının benimsenmesine yönelik olarak çalışmalarda bulunmak ve gereklerini yerine getirilmesini sağlamak.

               d)Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve Kalite El Kitabında birimi ile ilgili bölümü hazırlamak ve yılda bir kez gözden geçirmek, gerekirse revize etmek.

               e)İç denetim faaliyeti kapsamında denetçilere birimi ile ilgili konularda bilgi vermek ve Biriminde Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliği konusunda rapor hazırlamak ve Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısına sunmak üzere Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne iletmek.

              f)Sistemde birimi ile ilgili doğabilecek uygunsuzlukların belirlenmesi ve giderilmesi için düzeltici, önleyici faaliyetlerin planlanması ve takibi işlemlerini yapmak.

              g)Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve Kalite ile ilgili kurum içi ve kurum dışı toplantılara ve eğitimlere katılmak.

              ğ)Yönetim tarafından oluşturulmuş olan diğer kurallar çerçevesinde ve Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve Kalite Yönetim Sistemi içinde hazırlanmış dokümanlarda belirtilen diğer görevlerini yerine getirmek.
     Taşınır Kayıt Kontrol Sorumlusu

     Madde 13-(1) Taşınır Kayıt Kontrol Sorumlusu görev yetki ve sorumlulukları,


a)Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ait belge ve cetvelleri düzenlemek.

b)Giriş yapılan malzemelerin müdürlüklere devrini yapmak.

c)Tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen taşınır işlem fişlerini 3 aylık periyotlarla çıkararak, Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek.

ç)Demirbaş zimmet sayım ve güncellemeleri yapmak. 

d)Sayıştaya verilecek yılsonu taşınır yönetim hesabını hazırlamak.

e)Ambar sayımı yaparak, stok durumunu belirlemek.

f)Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.


      Büro Elamanı

 Madde 14- (1) Büro elamanı görev ve sorumlulukları,


  a)Müdürlüğün tüm yazışmalarını yapmak.

   b)Gelen giden evrak kaydı, dağıtımı ve takibini yapmak.

   c)Müdürlük telefonlarına bakmak.

   ç)Müdürlüğün gerek gördüğü işlerde yardımcı olmak.

   d)Direkt olarak Müdür’e bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur.

   e)Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.


     Sokak Hayvanları Toplama Ekibi ( Yardımcı Personel )          

Madde 15- (1) Sokak Hayvanları Toplama Ekibi ( Yardımcı Personel ) görev ve  sorumlukları,


a)Şikâyete konu olan başıboş köpekleri barınağa toplamak.

b)Isırma olaylarında ısıran köpeği canlı yakalayıp müşahedeye almak.

 c)Müşahede altındaki köpek ölürse kuduz yönünden incelenmek üzere Pendik Kuduz Araştırma Laboratuvarına götürmek.

 ç)Rehabilitasyon Merkezinde hayvanların bakım, beslenme ve temizlik işlerini yapmak. 

d)Mücavir alanda gerekli çalışmaları yapmak.

e)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

f)Direkt olarak Müdür’e bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur.

g)Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

ğ)İş ve işlemlerin yürütülmesi amacı ile gerektiğinde araç kullanmak.


    İlaçlama Görevlisi

    Madde 16-(1) İlaçlama Görevlisi Görev ve Sorumlulukları,


a)Halk sağlığını tehdit eden her türlü haşere ve kemiricilere karşı kapalı ve açık alanlarda ilaçlama hizmeti yapmak.

b)Okul, cami, kuran kursları devlet dairelerini gerekli durumlarda ilaçlamak.

c)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

ç)Direkt olarak Müdür’e bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur.

d)Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

e)İş ve işlemlerin yürütülmesi amacı ile gerektiğinde araç kullanmak.


     Şöför

   Madde 17 – (1) Şöför Görev ve Sorumlulukları,


                  a)Araçlarını göreve hazır halde bulundurmak.

b)Araçların bakımlı, su ve akaryakıt ikmali durumunda tutulmasını sağlamak.

c)Görev dönüşü bakımlarının yapılmasını sağlamak.

ç)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

             d)Direkt olarak Müdür’e bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur.

                 e)Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası


     Görevin Planlaması

     Madde 18- Veteriner İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür. 

      Görevin Yürütülmesi

Madde 19-  Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve    yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM


Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

     Madde 20- (1)Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivlemede Uyulacak Esaslar,

                a) Her türlü ve giden evrak usulüne uygun olarak hem defterde hem elektronik ortamda (OMİS –EBYS) kayıt edilir. Başkanlıkça müdürlüğe havale edilen evraklar ivedilikle sonuçlandırılıp cevaplandırılır. İlgili yerlere yazı ile bildirilir. Gelen ve giden evrağın Standart Dosya Planına göre arşivlenmesi yapılır.

                 b)Müdürlüğün personel giderleri, yolluklar, tüketim malzemeleri, alımlar, haberleşme giderleri, enerji giderleri, demirbaş alımları, bakım onarım gibi giderleri bütçe kanuna göre hazırlanan ve Meclise onaylayan müdürlük bütçesinin ilgili harcama kaleminden yapılır.

               c)6331 Sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu 657 sayılı devlet memurları kanunu 4857 sayılı iş kanunu yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin disiplin cezaları ile ilgili hükümler uygulanır.

                ( 2)  Gelen Giden Evraklarla İlgili Yapılacak İşlemler,

                  a)Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır. 

                  b) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

                  c)Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder. 

                  ç)Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz. 

                  d) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir. Madde 21- (1)Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon


       a)Müdürlükler arası yazışmalar Müdür' ün imzası ile yürütülür. 

       b) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme


Yürürlük

Madde 22- Gebze Belediye Meclisinin kabulüne müteakip, ilan ve yayımını müteakiben yürürlüğe girer. 


Yürütme

Madde 23- İş bu yönetmelik 23 maddeden oluşmaktadır. Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 


 1990 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gebze de tamamladı.2013 yılında Veteriner Fakültesinden Bilim uzmanı olarak mezun oldu. 1 yıl Kadıköy modada hayvan hastanesinde veteriner hekimlik yaptı. Askerlik görevi için Bursa Gemlik Askeri Veteriner Okulundaki eğiminin ardından Kara kuvvetleri Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına Muayene Kabul Komisyon Üyesi ve Gıda Kontrol Subayı olarak atandı. Askerlik sonrası kısa süreli Kadıköy modada bulunan bir poliklinikte çalıştıktan sonra Maltepe de bir veteriner kliniğinde 1 yıl çalıştı. Aralık 2015’te Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğün de veteriner hekim olarak göreve başladı. Gebze Teknik Üniversitesinde MBA yüksek lisansı yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Sokak Hayvanları Rehabilitasyon merkezinde 5 yıl görev yaptı. Sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile birçok projede yürütücülük ve koordinatörlük yaptı.

Ekim 2021 de Veteriner İşleri Müdürü olarak atandı.

Evli ve 2 çocuk babasıdır. Fotoğrafçılık, İzcilik, Amatör telsizcilik, Scuba diving, serbest dalış ve bisiklet hobileri arasındadır.