321 ada, 71 parsel üzerindeki Metruk Yapı İlanı


321 ada, 71 parsel üzerindeki Metruk Yapı İlanı

İLAN

İlgi yazıya istinaden; Yavuz Selim Mah. Ankara Cad. No:190 (321 ada, 71 parsel) adresinde bulunan taşınmaz, Belediyemiz teknik elemanlarınca mahallinde yapılan incelemede; yapının metruk olduğu, can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz ettiği tespit edilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanunu`nun Madde 39 – (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) ‘‘Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.’’ denilmektedir. Gebze ilçesi, Yavuz Selim Mah. Ankara Cad. No:190 (321 ada, 71 parsel) adresindeki taşınmaz üzerinde bulunan metruk yapının maliki olan; Mehmet BALTA tarafından 15 gün içerisinde metruk yapı tamir edilerek güvenli duruma getirilmesi veya gerekli güvenlik tedbirleri alınarak yıkılması ve yıkım molozlarının kaldırılması gerekmektedir. 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 39. maddesi gereği, söz konusu metruk yapının 15 gün içerisinde güvenli duruma getirilmemesi veya yıkılarak kaldırılmaması halinde, Belediyemiz veya Kocaeli Valiliği tarafından yıkılarak yıkım masraflarının %20 fazlası ile 321 ada, 71 parselin sahibi tarafından tahsil edilecektir. Söz konusu 321 ada, 71 parsel için düzenlenen metruk yapı ilanı, 3194 Sayılı İmar Kanunu`nun 39. Maddesine istinaden, Gebze Belediyesi internet sayfasında 30 gün boyunca yayınlanarak ilan edilmiştir.