449 ADA 13 PARSEL METRUK YAPI İLANI


İLAN 

İlgi yazıya istinaden; Osman Yılmaz Mah., Yeni Bağdat Caddesi No:342 (449 ada, 13 parsel) adresinde bulunan taşınmaz, Belediyemiz teknik elemanlarınca mahallinde yapılan incelemede; yapının metruk olduğu, can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz ettiği tespit edilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanunun Madde 39 – (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) ‘‘Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.’’ denilmektedir. Gebze ilçesi, Osman Yılmaz Mah. Yeni Bağdat Caddesi No:342 (449 ada, 13 parsel) adresindeki taşınmaz üzerinde bulunan metruk yapının malikleri olan; İbrahim Aygur, İsmail Yıldırım, Vesile Yaşar, Mübeyyen Tunalı, Hüsnü Aytekin, Mustafa Can, Şener Fındık, İhsan Aş, Yasin Söğüt, Zeki Karataş, Zühal Yılmaz, Sinan Perveli, İrfan Perveli, Nurhan Perveli, Birsen Akdeniz, İrfam Türkcan, Hüsnü Aytekin, Nihat Gerez, Cemal Tüner, Ahmet Perverli, Zekiye Suna Aytekin, Mehmet Gerez ve Nihat Gerez tarafından 20 gün içerisinde metruk yapı tamir edilerek güvenli duruma getirilmesi veya gerekli güvenlik tedbirleri alınarak yıkılması ve yıkım molozlarının kaldırılması gerekmektedir. 3194 sayılı İmar Kanunun 39. maddesi gereği, söz konusu metruk yapının 20 gün içerisinde güvenli duruma getirilmemesi veya yıkılarak kaldırılmaması halinde, Belediyemiz veya Kocaeli Valiliği tarafından yıkılarak yıkım masraflarının %20 fazlası ile 449 ada 13 parselin hissedarlarından tahsil edilecektir. Söz konusu 449 ada 13 parsel için düzenlenen tebligatın, 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. Maddesine istinaden, Gebze Belediyesi internet sayfasında 30 gün boyunca yayınlanarak ilan edilmiştir.