Parsel Satışı


İLAN

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

İlçemiz Pelitli mahallesinde bulunan aşağıdaki listede mahalle, pafta, ada, parsel numarası, alanı, imar durumu, taşınmaz durumu, muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli yazılı 1 adet parsel satışa çıkarılmıştır.

İhale, Taşınmaz Satış Şartnamesinde belirtilen hususlar doğrultusunda 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Hacı Halil Mah. Şehit Numan Dede Cad. No:5 Gebze/KOCAELİ adresindeki Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen gün ve saatte Gebze Belediyesi Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 51/e Maddesi gereği pazarlık usulü ile yapılacaktır.

 

MÜSTAKİL PARSEL SATIŞ LİSTESİ

Sıra No 

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Alan (m²)

İmar Durumu

Taşınmaz Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli

İhale Günü

Saat

1

Pelitli

G22B15C3C

148

4

19530,52

Fuar Alanı Emsal:0.50 Kısmen Yol, Park ve Enerji Nakil Hattı

Kısmen İşgalli, Kadastral Parsel

102,535,230.00 TL

3,076,056.90 TL

05.10.2023

11:30

 

İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI:

1.        İsteklilerde aranacak belgeler

a)        GERÇEK KİŞİLERDEN

1.        Teklif Mektubu (İmzalı)

2.        Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)

3.        İhale dosya bedeli makbuzu

4.        İkametgâh Belgesi

5.        Nüfus cüzdan sureti

6.        Noter tasdikli imza beyannamesi

7.        Gebze Belediyesinden borcu yoktur veya vadesi geçmiş borcu yoktur belgesi

8.        Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

9.        Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi

b)       TÜZEL KİŞİLERDEN

1.        Teklif Mektubu (İmzalı ve kaşeli)

2.        Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)

3.        İhale dosya bedeli makbuzu

4.        Tebligat için adres beyanı

5.        İhale yılına ait Mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğü, Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Ticaret Sicil Müdürlüğü veya ilgili makamdan) tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

6.        Noter tasdikli şirket yetki belgesi ve imza sirküleri

7.        Gebze Belediyesinden borcu yoktur veya vadesi geçmiş borcu yoktur belgesi

8.        Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

9.        Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi

10.     Ticaret Sicil Gazetesi

 

2.        İhaleye ait dosya 1000,00 TL bedelle Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

3.        Muhammen bedel üzerinden %3 oranında geçici teminat alınacaktır.

4.        İstekliler, taşınmaz satış şartnamesinin tüm sayfalarını ayrı ayrı imzalayarak yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri ile birlikte eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat 16:00’a kadar, Gebze Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ulaşması şarttır).

5.        İhale bedelinin tamamı peşin olarak ödenecek ve bu bedel üzerinden binde 5,69 oranında ihale karar pulu alınacaktır.

6.        İhale Komisyonu mahiyetinde olan encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7.        İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 

 

İLAN OLUNUR  

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI