Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Carullah Recai ER
  • kultur@gebze.bel.tr

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar


Amaç

MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.


Kapsam

MADDE 2: (1) Bu yönetmelik, Gebze Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esasları ile Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin özlük, sicil, maaş ve diğer hak ve yükümlülükleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3: (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

Tanımlar

MADDE 4 : (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye : Gebze Belediye Başkanlığını,

b) Başkan : Gebze Belediye Başkanını,

c) Meclis : Gebze Belediye Meclisini,

d) Başkan Yardımcısı : Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen 

  Belediye Başkan Yardımcısını

e) Birim : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,

f) Müdür : Kültür ve Sosyal İşler Müdürünü,

g) Personel : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm personeli

h) Şef : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde Şefi,

i) Uzman : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde uzman Memuru ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık

Kuruluş

MADDE 5 : (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 02.08.2010 tarih ve 2010/160 sayılı Gebze Belediye Meclis kararı ile Belediye ve bağlı kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuştur.


Teşkilat

MADDE 6 : (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Büro İşleri Birimi, Kültürel Etkinlikler Birimi, Meslek Edindirme ve Sanat Kursları Birimi, Eğitim Birimi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Birimi ile Kütüphane Birimi olarak 6 Birimden ve Müze Şefliği ve Evlendirme Servis Şefliği   olarak norm kadro esaslarına göre yeteri kadar personelden oluşur.

(2) Müdür, tüm birimlerden, merkez ve personel bakımından tam yetkili ve sorumludur.


Bağlılık

MADDE 7 : (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanına bağlıdır. Belediye Başkanı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü üzerindeki yetkilerini Belediye Başkan Yardımcısına devredebilir.

         (2) Belediye Başkanı organizasyon yapısını re’sen değiştirmeye yetkilidir.

          (3) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü hizmet gereklerine uygun olarak birimlerin yapısı, çalıştırılacak personelin dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yapar.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları


Personelin Unvan ve Nitelikleri

MADDE 8 : (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görev alacak müdür unvanı için 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

 (2) Şef, Birim Sorumlusu, Büro Personeli, Uzman ve görev yapan diğer memurlar  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.


(3) Müdürlükte uygun nitelik ve sayıda memur, kadrolu işçi, geçici işçi, sözleşmeli personel, Belediye Şirketi Personeli ve  hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personel görev yapar.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 9 : (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.

1. Kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesi ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlamak. Bu bağlamda;

a) Konferanslar

b) Paneller 

c) Açık oturumlar

d) Seminerler

e) Sergiler 

f) Multi vizyon ve dia gösterileri 

g) Çeşitli konser ve gösteriler 

h) Beceri kazandırma ve meslek edindirme kursları

i) Tiyatro, sinema, fotoğrafçılık kursları ve gösterileri

j) Halk oyunları kursları 

k) Türk sanat müziği ve Türk halk müziği kursları

l) Çeşitli kampanya ve törenler düzenlemek. Söz konusu organizasyonlara katılacak kişiler için gerektiğinde ulaşım, konaklama ve yemek giderlerini karşılamak,

2. Güzel sanatlar ve meslek edindirmeye yönelik kurslar açmak ve halkın hizmetine sunmak için uygun yerler kiralamak,

3. Çocuk bakımı ve ev yönetimi gibi konularda kadınları eğitmek, halkı okur-yazar durumuna getirmek için, gerektiğinde ilgili kurumlarla okur-yazar kursu düzenlemek,

4. Çocukların, gençlerin, kadınların, engelliler ile sosyal, kültürel ekonomik anlamda da dezavantajlı kesimlerin, yetişkinlerin boş zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak için eğitsel, sanatsal, sportif ve kültürel projeler hazırlar ve hayata geçirir.

5. Halkın kentlilik bilincini arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,

            6. İlçede kurulmuş vakıf ve derneklerle müşterek çalışmalar yapmak, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,

7. Diğer kurum ve kuruluşlarla aynı amaçlı programlar yapmak,

8. İlçenin tarihi kimliğini yaşatmak ve turizme katkı amacıyla bilgi, belge dokümantasyon oluşturmak ve yayınlamak,

9. Müdürlük faaliyetlerine yönelik duyuru amaçlı bildiri, afiş, davetiye ve pankart tasarımı yaparak dağıtılmasını sağlamak,

10. Sporun tabana yayılması ve sevdirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak ve bu amaçla amatör spor kulüplerine gerekli desteği sağlamak,

11. Ulusal ve Uluslararası spor organizasyonları düzenlemek,

12. Özel gün ve haftalarda veya üst yönetimin talebi üzerine beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışma ve turnuvalar düzenlemek,

13. Faaliyet alanıyla ilgili gerekli dokümanlar ve kültürel yayınların satın alınması veya bastırılması yoluyla teminini, gerektiğinde dağıtımını yapmak,

14. Kültür Merkezleri, Bilim Merkezleri, Bilgi Evleri, Atlı Eğitim Merkezi için gerekli hazırlıkları yapmak.

15. Belediye Başkanlığınca kendilerine verilen yetkiye istinaden birbirleri ile evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenmeye dair müracaatlarını kabul etmek, nikâh akdini gerçekleştirmek.

16.  Bütün vatandaşların bilgi edinmek, kendilerini yetiştirmek, araştırmalarına kaynak ve belge sağlamak için müdürlüğe bağlı tüm kütüphanelerde bulunan kitap, dergi, gazete, nadir eser, belge gibi tüm matbu ve el yapımı yazılı ve görsel materyal ile müzelerdeki tüm tarihi ve sanatsal eserlerden faydalanmalarını sağlamak, yeni kütüphaneler açmak, tarihi, kültürel ve sanatsal değeri olan yazılı, görsel malzemeleri satın alma, bağış, mübadele vb. yollarla temin ederek kullanıcıların hizmetine sunmak.

17. Belediyenin kültürel faaliyetleri ile alakalı her türlü kayıt numunelerini arşivlemek,

18. Mesleki konularda birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapmak,

19. Müdürlüğü ilgilendiren tüm resmi yazışmaları yürütmek,

20. Evrakların takibi yapılması ve raporlar tutulmasını sağlamak,

21. Müdürlüğe ait ihale ve ayniyat işlemlerini yapmak,

22. Müdürlük yıllık bütçesini hazırlamak,

23. Stratejik plana, yıllık performans programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek

24. İç Kontrol Eylem Planındaki görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

25. Kalite yönetim sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları


MADDE 10 : (a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Görevleri

1. Belediyenin stratejik planının ve stratejik planda yer alan performans hedef ve göstergelerinin hazırlanmasına katkıda bulunmak.

2. Müdürlüğün çalışmalarının stratejik plan ve performans programındaki hedeflerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

3. Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.

4. Müdürlüğün yıllık bütçe tekliflerini ve varsa yıllık ücret tarifelerini hazırlamak.

5.  Müdürlüğün çalışma programlarını (günlük, haftalık, aylık ve yıllık) hazırlamak ve sürekli güncel halde bulundurmak.

6. Disiplin amiri sıfatıyla müdürlük personelinin disiplinle ilgili işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

7. Müdürlük personelinin çalışma performanslarını değerlendirmek

8.Belediyenin onaylanan eğitim, kültür, sosyal işler, sportif faaliyetler politikaları çerçevesinde yönetimce belirlenen uygulamaların fiilen yürütülmesini sağlamak.

9.Gebze halkına yönelik olarak düzenlenecek aktivitelerin organize edilmesini sağlamak.

10.Gebze halkı için aktif kültürel sanatsal sportif ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamak.

11.    Çeşitli kültür, spor ve sanat grupları oluşturulması için gerekli çalışmaları yürütmek.

12.Birimine bağlı kültür merkezlerinin kiralanarak başkasına kullandırılması ile ilgili işlemlerini takip etmek.

13..Birim ile diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

14.Çeşitli Kültür faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için kullanılan her türlü elektronik elektrik ve mekanik aksamlı araç ve gerecin binaların periyodik koruyucu bakımlarının ve gereğinde onarımlarının faaliyetleri aksatmayacak biçimde programlanıp ilgili müdürlükler ile iş birliği halinde uygulanmasını sağlamak.

15.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı birimlere ait taşınır taşınmaz varlıkların tespitini yapmak, güvence altına almak ve uygulamayı sürekli kontrol etmek.

16.Kendi faaliyet alanındaki resmi ve özel kuruluşlar, şahıslar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde ilçe halkının eğitimine katkıda bulunmak.

17.Periyodik olarak düzenleyeceği departman yöneticileri toplantılarıyla etkili bir haberleşme ve koordinasyonun oluşmasını sağlamak.

18.İlçenin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar ve konferans, panel, sempozyum vb. etkinlikler hazırlamak.

19.Düzenlenecek organizasyon, kurs, eğitim programlarında dışarıdan görev alacak kişilerle görüşmek ve olumlu bulunanlarla anlaşarak programın gerçekleştirilmesini sağlamak.

20.Meslek edindirme kurslarının yılsonu ve genel yerel sergilerinin planlanmasının hazırlıklarıyla ilgili programlarının organizasyonunu sağlamak.

21.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı birim sorumluları ve çalışanları ile periyodik toplantı yapma sevk ve idare etmek.

22.Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.


I. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Başkan Yardımcısı'na bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Başkan Yardımcısı'na karşı sorumludur.

c. Büro İşleri Birimi, Kültürel Etkinlikler Birimi, Meslek Edindirme ve Sanat Kursları Birimi, Eğitim Birimi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Birimi ile Kütüphane Birimi  ile  Evlendirme Servisi Şefliği, Müze Şefliği ve  alt kadrolar kendisine bağlı birimlerdir.


II. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

a. Üniversite mezunu olmak,

b. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak,

c. Yöneticilik bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

d. Belediye mevzuatına hakim olmak,

e. Toplam kalite anlayışına sahip olmak.


b) Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Yetkileri: 

1) Müdürlüğü; 

a) Başkanlık makamına, belediyenin diğer müdürlüklerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline karşı doğrudan; 

b) Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı ise başkanlık makamının izni ve onayıyla, şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmeye,

 2) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye, 

3) Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve harcama talimatı vermeye, 

4) Gerçekleştirme görevlilerini belirlemeye ve görevlendirmeye, 

5) İhalelerde ihale yetkilisi tarafından onaylanan ihale kararına istinaden sözleşmeyi imzalamaya, 

6) Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almaya, 

7) Başkanlık makamına; yeni alt birimler kurma, alt birimleri ayırma ya da birleştirme, alt birimlerin adlarını ve fonksiyonlarını değiştirme konusunu teklif etmeye,

 8) İdari ve teknik konularda talimatlar vermeye, araştırma ve inceleme yapmaya ve yaptırmaya, 

9) Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmaya ve yaptırmaya, 

10)İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye, 

11)Çalışma grupları oluşturmaya, görevlendirmeler yapmaya, 

12)Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve görevlendirmeye, 

13)Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmaya, 

14)Toplantı düzenlemeye ve toplantıyı yönetmeye, 

15)Bütçe Kanununda belirtilen sınırlarda olmak kaydıyla; gerekli durumlarda üst yönetici onayıyla personele fazla mesai yaptırmaya, 

16)Gerekli gördüğü konularda Hukuk İşleri Birimi’nden başkan yardımcısı ve başkan onayıyla görüş sormaya,

17)İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya yetkilidir. 

18)Yasal ve diğer şartlara bağlı olarak müdürlüğün görev alanına giren çalışmalarda hizmeti durdurmaya yetkilidir.


c) Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Sorumlulukları: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.
MÜDÜRLÜĞE BAĞLI  BİRİMLERİN GÖREVLERİ

MADDE 11: Büro İşleri Birimi 

 1-) Büro İşleri Birim Sorumlusu

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. Birime ait Kurum içi ve Kurum dışı yazışmaları takip etmek ve yürütmek

b. Birime ait ödeme ve harcamalara ilişkin işlemleri yapmak

c. Sekretaryadaki sekreterlerin koordinasyonunu sağlamak

d. Müdürlük arşivinin oluşturulması ve muhafazasını temin etmek.

e. Müdürlüğüne ait taşınırlarla ilgili olarak taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin yürütülmesini sağlamak

f. Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak.

g. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek

II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Müdür'e bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür'e karşı sorumludur.

c. Üstlerinden aldığı görevleri alt birimlere dağıtarak iş ve işlemlerin  yapılmasını sağlamak.


III. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

a. En az Lise mezunu olmak.

b. Belediye mevzuatına hakim olmak.

c. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak,

d. Kalite anlayışına sahip olmak,


2-) Büro Personeli

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. Birime ait kurum içi ve kurum dışı yazışmaları takip etmek ve yürütmek.

b. Birime ait ödeme ve harcamalara ilişkin işlemleri yapmak.

c. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.


II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Şefe bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür'e karşı sorumludur.


III. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

a. En az Lise mezunu olmak.

b. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak.

c. Toplam kalite anlayışına sahip olmak.


MADDE 12: Kültürel Etkinlikler Birim Sorumlusu

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. İlçenin Kültürel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunmak üzere, kültürel, sanatsal  alanlarda çeşitli organizasyonlar ile konferans, seminer, panel, konser, Türk Müziği, halk müziği günleri ve koro çalışmaları vb. organizasyonların düzenlenmesini planlamak ve gerekli çalışmaları yapmak ve takip etmek.

b. Birime bağlı bulunan Kültür ve Sanat Merkezlerinin kiralanarak başkalarına kullandırılması ile ilgili işlemleri takip etmek.

c. Salon rezervasyon işlemlerini takip etmek ve yürütmek

d. Müdürlüğün faaliyet alanındaki resmi ve özel kuruluşlar, şahıslar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde ilçe halkının kültürel eğitimine katkıda bulunmak.

e. Gebze ilçesinin tarihi, sosyal, kültürel yapısı ile ilgili olarak ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yayınlar hazırlamak ve yine ilgili birimlerle işbirliği içerisinde basılmasını sağlamak.

f. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

g. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.


II- Organizasyondaki yeri:

a. Direkt olarak Müdür'e bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür'e karşı sorumludur.

c. Üstlerinden aldığı görevleri alt birimlere dağıtarak iş ve işlemlerin  yapılmasını sağlamak.


III- Bu Kadro için aranan özellikler:

a. En az lise mezunu olmak.

b. Belediye mevzuatına hakim olmak.

c. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak.

d. Toplam kalite anlayışına sahip olmak.


MADDE 13: Meslek Edindirme ve Sanat Kursları Birim Sorumlusu 

I. Görev Ve Sorumlulukları:

a. GESMEK (Gebze Belediyesi Güzel Sanatlar ve Meslek Eğitimi Kursları) bünyesine bağlı kurs merkezlerinde mesleki kurslar,  sanat kursları, kişisel gelişim kursları, dil kursları, hobi kursları alanlarında eğitim planlaması yapmak 

b. Kurs kayıtlarını yapmak, yıllık müfredat ve ders programlarını hazırlamak, sertifika ve katılım belgelerini düzenlemek ve hak sahiplerine ulaştırmak.

c. Sezon sonunda kurslarda üretilen ürünlerin, vatandaşların beğenisine sunulması amacıyla yıl sonu sergisi ve  ara sergiler düzenlemek.

d. Sahne sanatları ve enstrüman kurslarında eğitim alan kursiyerlerin yeteneklerini sergileyecekleri sezon sonu etkinlikleri planlamak ve gerçekleştirmek

e. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen program ve organizasyonlarda görev almak,

f. Çocuklara ve Gençlere yönelik sanat, dil , hobi ve sahne sanatları alanlarında kurslar açmak, katılımlarını teşvik için ilgili kurum ve ailelerle koordinasyon içinde olmak

g. Sanatsal ve sosyal projelerde görev almak,

h. Eğitim personelinin görevlendirilmesi, personel işlerinin takibinin sağlanması ile eğitmenlerin her türlü sorumluluğu,

i. Kalite yönetim sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.


II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Müdür'e bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür'e karşı sorumludur.

c. Üstlerinden aldığı görevleri alt birimlere dağıtarak iş ve işlemlerin  yapılmasını sağlamak.


III. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

a. En az ön lisans mezunu olmak.

b. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak.

c. Toplam kalite anlayışına sahip olmak.


MADDE 14: Eğitim Birim Sorumlusu


I- Görev ve Sorumlulukları:

a. Eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmalarında bulunmak ve ilgili müdür ile sürekli iş birliği yapmak.

b. İlgili müdür ile birlikte uygulanmakta olan programları yerinde takip etmek, ölçme ve değerlendirme yapmak.

c. Eğitimlerle ilgili Merkezlerin bulunduğu/hizmet sunduğu toplum kesimini bilgilendirme, yöneltme ve motivasyon çalışmalarını düzenlemek. Halk eğitimi etkinliklerine katılanlara test uygulama, verilen eğitim ve kurum başarısını ölçme değerlendirmesini yapmak.

d. Kreş ve gündüz bakımevi ve Bilim Sanat Merkezleri ile ilgili eğitim hizmetlerini yürütmek.

e. Görevli öğretmenlerden sorumludur.

f. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.


II- Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Müdür’e bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür'e karşı sorumludur.

c. Üstlerinden aldığı görevleri alt birimlere dağıtarak iş ve işlemlerin  yapılmasını sağlamak.


III- Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

a. En az Ön lisans mezunu olmak.

b. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak.

c. Toplam kalite anlayışına ve bu konuda tecrübeye sahip olmak.


MADDE 15: Gençlik ve Spor Hizmetleri Birim Sorumlusu

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. Spor ve gençlik projeleri hazırlamak ve yürütmek.

b. Sporun tabana yayılması ve sevdirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak, spor kursları açmak ve bu amaçla amatör spor kulüplerine gerekli desteği sağlamak.

c. Özel gün ve haftalarda veya üst yönetimin talebi üzerine beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışma ve turnuvalar düzenlemek.

d. Bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak, gençler için sportif etkinlikler düzenlemek, yayınlar yapmak.

e. Gerekli olan durumlarda spor yardımlarında bulunmak, spor amaçlı kampanyalar düzenlemek, düzenlenen kampanyalara katılmak.

f. Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri ile ilgili organizasyon planlamasını yapmak ve organizasyonun gerçekleşmesi için gerekli iş ve işlemleri takip ederek sonuçlandırmak

g. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

h. Kalite yönetim sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.


II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Müdür'e bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür'e karşı sorumludur.

c. Üstlerinden aldığı görevleri alt birimlere dağıtarak iş ve işlemlerin  yapılmasını sağlamak


I. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

a. En az lise mezunu olmak.

b. Belediye mevzuatına hakim olmak.

c. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak.

d. Toplam kalite anlayışına sahip olmak.


MADDE 16 : Kütüphane Birim Sorumlusu

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. Kütüphaneden faydalanacak öğrencilerin ve diğer okuyucuların ihtiyaç duydukları konularda, bilgi edinmelerini sağlamak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan, kitap, ansiklopedi, dergi vb. süreli ve süresiz yayınların temin edilmesini sağlamak.

b. Tüm yayınların düzenli olarak, zamanında kütüphaneye gelmesini sağlamak, katalog ve tasnifleme çalışmalarını yürütmek.

c. Derleme, bağış, devir ve resmi kurumlardan gelen kitap ve diğer yayınların gerekli işlemlerini yürütmek,

d. Okuyucuların belli bir konuya yönelik çalışmalarında veya kütüphanedeki çalışmaları sırasında karşılaştıkları problemleri kütüphane kaynaklarından yararlanmak suretiyle cevaplamak ya da onlara kaynak göstererek çözüm getirmek,

e. Okuyucuların aradıkları konularda bulunmayan kitapların diğer kütüphanelerden temini konusunda idareye gerekli bilgiyi vermek.

f. Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin kütüphaneye girmesi için çalışmalar yapmak.

g. Teknik ve okuyucu hizmetlerinin standardizasyonunu sağlamak ve denetimini yapmak,

h. Merkez ve birim kütüphaneleri ile eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak ve bu amaçla eğitim programları düzenlemek.

i. Bu yönetmelik uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.


TEKNİK HİZMETLER

Bütün kütüphane materyalinin (kitap, süreli yayın, tez, broşür, görsel-işitsel araç ve gereçler, vb.) seçiminden okuyucuya sunulacak duruma getirilişine kadar geçirdiği işlerin tamamıdır.


Teknik hizmetleri oluşturan servisler:

Tedarik Servisi: Eğitim ve öğretimi destekleyecek, araştırmalarda yardımcı olacak kitap ve benzeri koleksiyonu oluşturmak ve geliştirmek için seçmek, satın almak, bağış ve değişim yoluyla temin etmek,

a) Kataloglama ve Sınıflandırma Servisi: Kütüphaneye sağlanan kitap ve diğer materyali en uygun sisteme göre tasnif etmek, okuyucuların yararlanmasına sunmak,

Okuyucu Hizmetleri

Bilgi kaynaklarından ve kütüphanelerden okuyucuların en verimli şekilde yararlanmalarını sağlayan hizmetlerdir.


Okuyucu hizmetlerini oluşturan servisler:

a) Müracaat Servisi: Kütüphane koleksiyonunun ve kullanımının, kütüphane içinde ve dışında okuyucuya tanıtımını sağlayan servistir. Bu servis, kütüphane materyallerinin kullanımına yardımcı olmak,

b) Ödünç Verme Servisi: Kütüphane koleksiyonunun, kütüphane içi ve dışı dolaşımını sağlamak-denetlemek, kütüphaneler arası (gerekirse yurt dışından) kaynak alış-verişinde bulunmak ve kütüphane materyali ile ilgili fotokopi işlerini yapmakla görevli servistir.

c) Görsel-İşitsel Hizmetler Servisi: Eğitimi destekleyecek görsel-işitsel araç ve gereçleri seçmek, üretmek, çoğaltmak, temin etmek, belli bir düzen içinde hizmete sunmak ve bakımını yapmakla görevli servistir.


ÖDÜNÇ VERME ESASLARI

1. İlçe halkı, öğrenci, öğretmen, okuyucular ve belediye personeli üye olmak koşuluyla ödünç verme servisinden yararlanırlar.

2. Okuyucular 15 gün süreyle 2 kitap ödünç alabilir.

3. Ödünç alınan metaryalin süresi, başka istekli yok ise 1 kez daha uzatılır,

4. Okuyucular ödünç aldıkları materyali ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap ve diğer materyali ödünç alamazlar,

5. Gerektiğinde Kütüphane Servisi, ödünç verme süresi dolmadan okuyuculardan materyalleri geri isteyebilir.

ÖDÜNÇ ALANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ


1. Kütüphaneden herhangi bir materyali ödünç alan kişi, bunları özenle kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda geri vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında bu Yönetmelik ve ilgili hükümleri uygulanır.


ÖDÜNÇ VERİLMEYECEK KİTAP VE DİĞER MATERYALLER

1. Müracaat Eserleri, (sözlük, ansiklopedi, index vb.)

2. Süreli Yayınlar,

3. Tezler,

4. Atlas, harita ve slaytlar,

5. Müzik Notaları,

6. Bağlı kütüphane birimlerinin önerileri üzerine, Kütüphane Servisi tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller,

Okuyucular bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin nezaretinde yararlanabilir.


GÜNÜNDEN İADE EDİLMEYEN KİTAP VE MATERYAL

Ödünç aldığı kitap ve diğer materyali en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen ve süre uzatma işlemi yaptırmayan kişiden, başka hiçbir işleme gerek bulunmaksızın, süre sonunu izleyen günden itibaren, hiçbir şekilde başka bir kitap veya materyal ödünç verilmez.


YIPRATILAN VE KAYBEDİLEN MATERYALLER

Ödünç alınan materyalin yıpratılması veya kaybedilmesi durumunda:

Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali öncelikle piyasadan aynen temin ettirilir,


II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Müdür’e bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür'e karşı sorumludur.

c. Üstlerinden aldığı görevleri alt birimlere dağıtarak iş ve işlemlerin  yapılmasını sağlamak


III. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

1. En az Lise mezunu olmak.

2. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak.

3. Toplam kalite anlayışına ve bu konuda tecrübeye sahip olmak.


MADDE 17: Müze Şefliği

I. Görev ve Sorumlulukları:

1. İlçe sınırları içerisinde bulunan Kültür varlıklarını tespit etmek, ilmi metotlarla açığa çıkarmak, incelemek, değerlendirmek, korumak, tanıtmak, sürekli ve geçici olarak sergilemek, halkın kültür ve tabiat varlıkları konusundaki eğitimini sağlamak,

2. İlgili kurum veya kuruluşlarla yürütülecek faaliyetlerde Belediye ve Müdürlük adına temsilci olmak,

3. İlçe halkı tarafından bağışlanan eserleri kayıt altına almak ve muhafaza etmek,

4. Mevcut eserlerle, mümkün olduğu ölçüde kronolojik bir sistem içinde ilmi teşhir etmek.

5. Depolardaki eserler sağlıklı bir şekilde korumak, depolar ilmi çalışmalara imkân verecek şekilde düzenle¬mek.

6. Kadrosunda bulunan uzman elemanları ile taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları üzerinde ilmi araştırmalar yap¬mak, tanıtılması sağlamak.

7. Müzede ve müze dışında eğitici kurslar, konferanslar, geziler düzenlemek. Çevrenin kültür hayatının geliştiril¬mesine, kültürel ve turistik değerlerimizin halka tanıtılmasına, eski eser sevgisinin uyandırılmasına, eski eser kaçakçılığı, tahrip ve gizli kazılarla yurdun milli değerlerini yok edici faaliyetlerin önlenmesini sağlamak.

8. 2863 sayılı Kanun kapsamına giren korunması gerekli taşınır kültür varlıklarının müzelere kazandırılması için gerekli tedbirler almak.

9. 2863 sayılı Kanun kapsamına giren taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi sağ¬lamak.

10. Müzecilik faaliyetlerini, birim içi ve dışı imkânlardan azami derecede yararlanarak gerçekleştirmek.

11. Yıllık istatistik bilgilerin sağlıklı tespitini sağlamak,

12. Bölüm sorumluları ile birlikte salonları, depoları ve bağlı birimleri incelemek ve kontrol etmek, görülen nok¬sanlıkların giderilmesini sağlamak,

13. Çevredeki gizli kazılara ve eski eser kaçakçılığına karşı, amirleri ile de işbirliği yaparak, mümkün olan önlemlerin alınmasını ve kontrol edilmesini sağlamak,

14. Müze bağlı birimlerde hırsızlığa, yangına sabotajlara karşı gerekli önlemleri alır ve aldırılmasını sağlamak.

15. Müze ile ilgili Yazışma, evrak kayıt dosyalama ve arşiv işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,

16. Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasını, tanıtılmasını, yayınlanmasını, kontrolünü sağlar; kazı ve araştırma¬larda heyet üyeliği veya temsilciliği yapmak,

17. Taşınır kültür varlıklarının müzelere kazandırılması, tasnifi, tescili, envanteri, katalog fişlerinin düzenlenmesi, sergilenmesi, depolanması, korunması, mekanik temizliği, tanıtımı, yayımı, güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak,

18. Müdürün görevlendirilmesi ile ilmi araştırma yapanlara, Devlet misafirlerine, gruplara, özel ziyaretçilere mü¬zede ve bağlı birimlerde rehberlik, özel izne tabi film ve fotoğraf çekenlere refakat etmek,

19. Müzenin sergi, kurs, seminer, konferans gibi kültürel ve eğitim faaliyetleri düzenlemek,

20. Mesleki, ilmi yayınları izler, müzeye kazandırılmasına ve inceledikleri yayınların diğer uzman personele tanıtıl¬masını sağlamak,

21. Eserlerin sağlık durumunu sürekli izlemek ve laboratuvarda müdahale edilmesi gerekenleri idareye rapor et¬mek,

22. Müzenin kütüphanecisi ve fotoğrafçısı yoksa, müdürün görevlendirmesi halinde bu görevleri yürütmek,

23. İmkanlar dahilinde, ilmi çalışmalar yapmak ve kentlilik bilincini artırmak üzere süreli veya süresiz yayınlar çıkarmak, projeler üretmek,

24. Müzede imkan dahilinde ihtisas kütüphanesi veya kent belleği kurmak. Kütüphaneci kadrosu bulunmayan müzede, bu görev müdürün görevlendireceği bir uzman tarafından yürütülür.

25. Müzeye bağışlanan görsel veya basılı her türlü materleyeli arşivlemek,

26. Müze ile ilgili genel fotoğraf arşivi oluşturmak,

27. Müzenin evrak arşivi dosyalama sistemine göre düzenli ve bakımlı bulundurmak.

II. Organizasyondaki Yeri:


a. Direkt olarak Müdüre bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür'e karşı sorumludur.

c. Üstlerinden aldığı görevleri alt birimlere dağıtarak iş ve işlemlerin  yapılmasını sağlamak


III. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:


a. En az Lise mezunu olmak.

b. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak.

c. Toplam kalite anlayışına sahip olmak.MADDE 18 : EVLENDİRME MEMURLUĞU


1-) Evlendirme Servis Şefi

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. Yasa gereği Belediye Başkanına görev olarak verilen resmi nikâh işlemlerinin Başkanın onayı ile görevlendireceği Nikâh Memuru aracılığı ile yapılmasını sağlamak.

b. Gerektiğinde Nikâh Memurunun bulunmadığı zamanlarda Belediye Başkanının kendisine verdiği yetki ile hafta içi, hafta sonu ve cezaevi nikâhlarını kıymak.

c. Ücretlerin ödenmesinin takibini yapmak,

d. Resmi yazışmalara cevap yazılmasını sağlamak,

e. Günlük ve hafta sonu nikâhlarının organizasyonunun yapılmasını sağlamak,

f. Büronun sevk ve idaresini yapmak,

g. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,

h. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını yürütmek ve geliştirmek,


II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Müdür’e bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur.

c. Nikâh Memuru, Mernis İşlemleri Memuru, Evrak Kontrol ve Veri Girişi Görevlisi, Cüzdan Hazırlama ve Sicil Kayıt Görevlisi, Bilişim ve Ses Girişi Görevlisi ve Hizmetli kendisine bağlı bulunan kadrolardır.


III. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

a. Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına dair yönetmeliğinde gösterilen şartlara uygun olmak,


2-) Nikah Memuru


I. Görev ve Sorumlulukları:

a. Belediye Başkanının kendisine verdiği yetki ile hafta içi, hafta sonu ve cezaevi nikâhlarını kıymak.

b. Uluslararası aile cüzdanlarının Mal Müdürlüğü’nde teslim almak, kontrolünü yapmak,

c. Alınan evrakın kontrolünü yapmak eksikse tamamlanmasını sağlatmak,

d. Nikâh defterlerinin ve aile cüzdanlarının kontrolünü yapmak,

e. Günlük ve hafta sonu nikâhlarının organizasyonunun yapılmasını sağlamak,

f. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

g. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek,


II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Evlendirme Servis Şefine bağlıdır. 

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Evlendirme Servis Şefine ve Müdür’e karşı sorumludur.


III. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

a. En az lise mezunu tercihen ön lisans mezunu olmak.

b. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak,

c. Belediye mevzuatına hâkim olmak.

d. Güncellenen Evlendirme Yönetmeliğinin takibini yapmak ve uygulamak.


3-) Cüzdan Hazırlama ve Sicil Kayıt Görevlisi

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. Uluslararası evlenme aile cüzdanını hazırlamak. 

b. Nikâh yoğunluğuna göre ilk nikâh müracaatını kabul ederek, gerekli evrakın tamamlanmasını sağlamak.

c. Evlenme Bildirimlerinin Nüfus Müdürlüğüne göndermek ve arşivlemek. 

d. Evlenme Kütük Takip Defterini işlemek.

e. Evlenme İzin Belgesi ile gelen nikâhlara cevap yazmak. 

f. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

g. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek,

II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Evlendirme Servis Şefine bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e ve Evlendirme Servis Şefine karşı sorumludur.


III. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

a. En az lise mezunu tercihen yüksekokul mezunu olmak.

b. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak,

c. Belediye mevzuatına hâkim olmak,

d. Güncellenen Evlendirme Yönetmeliğinin takibini yapmak ve uygulamak,


4-) Evlendirme Servisi Evrak Kontrol ve Veri Girişi Görevlisi

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. İlk Nikâh müracaatını kabul ederek, gerekli evrakın tamamlanmasını sağlamak

b. Evlenme Beyan imzalarını almak

c. Nikâh ve Salon Ücretlerinin tahakkukunu hazırlamak,

d. Gelen evrakın kontrolünü yaparak hafta içi nikâhların randevusunu vermek,

e. Nikâh için verilen randevu sırasında, aile danışmanı tarafından belli periyodlar ile yapılması planlanan evlilik seminerine, evlenecek çiftleri davet etmek. 

f. Evrakı tamam randevulu hafta içi ve hafta sonu nikâhların kıyılabilmesi için gerekli işlemleri yaparak nikâh memuruna sunmak. 

g. Evlenme İzin Belgesini hazırlamak.

h. Nikâh işlemleri ile ilgili gelen telefonlarda; vatandaşa bilgi vermek ve ilgili şahıslara yönlendirmek. 

i. Nikâh akdi defterinin sayfalarını numaralandırarak onayı için Nüfus Müdürlüğü’ne göndermek.

j. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

k. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek,


II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Evlendirme Servis Şefine bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Evlendirme Servis Şefine ve Müdür’e karşı sorumludur.


III. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

a. En az lise mezunu tercihen ön lisans mezunu olmak.

b. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak,

c. Belediye mevzuatına hâkim olmak.

d. Güncellenen Evlendirme Yönetmeliğinin takibini yapmak ve uygulamak.


5-) Mernis İşlemleri Memuru 

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. Uluslararası nikâh işlemleri evrakın kontrolünü yapmak, eksikse tamamlanmasını sağlatmak,

b. Mernis evlendirme bildirimlerinin hazırlanmasının sağlanması kontrolü yapmak.  

c. Mernis bildirimlerinin Nüfus Müdürlüğü’ne işlenmesi için göndermek.

d. Uluslararası aile cüzdanı, evlendirme kütüğü, evlendirme kütük takip defteri ve gerekli basılı evrakın takibi, bittiğinde talebini yapmak. 

e. Kıyılan nikâhların adedini Sağlık Grup Başkanlığı’na bildirmek,

f. Resmi yazışmalara cevap yazmak,

g. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

h. Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek,


II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Evlendirme Servis Şefine bağlıdır. 

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Evlendirme Servis Şefine ve Müdür’e karşı sorumludur.


III. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

a. En az lise mezunu tercihen ön lisans mezunu olmak.

b. Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak,

c. Belediye mevzuatına hâkim olmak.

d. Güncellenen Evlendirme Yönetmeliğinin takibini yapmak ve uygulamak.


6-)Hizmetli

I. Görev ve Sorumlulukları:

a. Evlendirme Servisi Çay Ocağının hizmetlerini yürütmek. 

b. Nikâh Salonu ve Evlendirme Servisinin rutin temizliğini yapmak.

c. Hafta içi ve hafta sonu nikâh salonlarını hazır bulundurmak,

d. Birim içi ve dışı evrakın taşınması, evrakın resmi kurumlara teslim edilmesi işlemlerini yürütmek.

e. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

II. Organizasyondaki Yeri:

a. Direkt olarak Evlendirme Servis Şefine bağlıdır.

b. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e ve Evlendirme Servis Şefine karşı sorumludur.


III. Bu Kadro İçin Aranan Özellikler:

a. En az ilköğretim mezunu olmak.

b. Temizlik işlerinde tecrübeli olmak,Madde 19:  STRATEJİ GELİŞTİRME VE KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ 


a) Belediye Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarında birim temsilcisi olarak görev yapar ve hazırlama çalışmalarında bulunmak. 

b) Birimi ile ilgili dönemsel olarak performans ve kalite hedeflerini belirler, izler ve bu hedeflerine uygun faaliyetlerde bulunmak. 

c) Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili birim aylık raporlarını düzenleyerek üst yönetime sunmak.

d) Belediye Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı uygulamalarına ve Kalite politikasının benimsenmesine yönelik olarak çalışmalarda bulunur ve gereklerini yerine getirilmesini sağlamak.

e) Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve Kalite El Kitabında birimi ile ilgili bölümü hazırlar ve yılda bir kez gözden geçirmek, gerekirse revize etmek.

f) İç denetim faaliyeti kapsamında denetçilere birimi ile ilgili konularda bilgi verir ve Biriminde Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliği konusunda rapor hazırlar ve Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısına sunmak üzere Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne iletmek.

g) Sistemde birimi ile ilgili doğabilecek uygunsuzlukların belirlenmesi ve giderilmesi için gerekli çalışmaları ayrıca iş takibi işlemlerini yapmak.

h) Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve Kalite ile ilgili kurum içi ve kurum dışı toplantılara ve eğitimlere katılmak.

i) Yönetim tarafından oluşturulmuş olan diğer kurallar çerçevesinde ve Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve Kalite Yönetim Sistemi içinde hazırlanmış dokümanlarda belirtilen diğer görevlerini yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 Hizmetlerin icrası

MADDE 20 : (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

b) Görevin planlanması: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin İcrası: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. 

İşbirliği ve koordinasyon 

MADDE 21 :

1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

b) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür'e verilir.

c) Kültür ve Sosyal İşler Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve iletir.

d) Görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.


2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

Müdürlük içi denetim 

MADDE 22 :

Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Personel özlük dosyaları

MADDE 23: Müdürlüğün tüm personelinin liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe

ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde emekliye ayrılmaları yada kamu hizmeti ile ilişiklerinin

kesilmesinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.


Disiplin cezaları

MADDE 24: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün tüm personeli ile ilgili disiplin işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata tabidir.


ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 25 : İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili Umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.


Yürürlük

MADDE 26 : Bu Yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 : Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.


06.11.1987 Tarihinde Gebze de doğdu

İlkokul ve Ortaokul eğitiminin ardından Lise eğitimini de Gebze Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümünde tamamladı.

2013 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

2015 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yerel Yönetimler ve Şehircilik bölümünden mezun olarak Yüksek Lisans Eğitimini Tamamladı.

2011-2017 yılları arasında Gebze Adliyesinde İdari İşler Memuru olarak görev yaptı.

2017 yılında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Kadro Şube Müdür olarak görev yaptı.

2018 yılında Ankara batı Adliyesine İdari İşler Müdürü olarak ataması gerçekleşti.

2019 Nisan ayından itibaren Gebze Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.