İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İmran AYYILDIZ
  • personel@gebze.bel.tr

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Yapısı


AMAÇ

MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü’ nün  kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.


KAPSAM


MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Gebze Belediye Başkanlığında çalışan 657 sayılı D.M.K’na tabi memur   personel, 4857  sayılı İş Kanununa  Tabi  işçi   personel, 5393  sayılı   Belediye  Kanununun 49.maddesi gereğince çalıştırılacak sözleşmeli ve diğer personeli  kapsar.                


DAYANAK


MADDE 3 – Bu Yönetmelik 5393  sayılı  Belediye  Kanununun  15.maddesinin  (b)  fıkrası  

                      hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 


TANIMLAR


MADDE 4 - (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a)Başkanlık              : Gebze Belediye Başkanlığı’nı,

b)Meclis                   : Gebze Belediye Meclisini,   

c)Belediye                : Gebze  Belediyesi’ni,

d)Belediye Başkanı  : Gebze  Belediye Başkanı’nı,

e)Müdür                   : İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürü’nü,

f)Müdürlük              :  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nü,

g)Personel                : İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğünde görevli tüm  personeli ifade eder.

             

TEŞKİLAT YAPISI


MADDE 5 – İnsan Kaynakları ve Eğitim  Müdürlüğü, Belediye Başkanı’nın mevzuatla belirlenen  görev ve yetkilerinin kullanılması için gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalar, aşağıdaki     personel eliyle yürütülür;

a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

b) Birim Yetkilileri 

c) Memurlar

d) Gerekli görüldüğünde sözleşmeli personel,  işçi personel ve taşeron personelden de yararlanılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, yetki, çalışma usul ve esasları


MADDE 6 – İnsan Kaynakları ve Eğitim   Müdürlüğü’ nün görev, yetki, çalışma usul ve esasları aşağıda gösterilmiştir:


1- MÜDÜRLÜK: 


1) Müdürlüğün görev alanına giren konuların planlamasını, uygulamasını personeli eli ile     

     gerçekleştirmek, uygulama aşama ve sonuçlarını kontrol etmek.

2) Harcama yetkilisi olarak müdürlük giderlerinin tahakkukunu gerçekleştirmek; müdürlük ihtiyacının belirlenmesi ve karşılanması işlemlerini yürütmek.

3) Belediyenin tüm personel giderlerinin harcama yetkilisi olarak gerekli işlemleri yapmak.

4) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

5) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak biriminde görevli personele birinci disiplin amirliği   

    yapmak.

6) Müdürlük içi çalışmalar ile ilgili plan ve programları hazırlamak.

7) Müdürlük bütçesini ve faaliyet raporlarını hazırlamak.

8) Üstlerinden aldığı görevleri yerine getirmek.

9)  Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.


MADDE 7- MEMUR ÖZLÜK BİRİMİ :  


1) Memur personelin göreve başlama, görevden ayrılma ile ilgili yazışmaları yapmak.

2) Nakil gelen ve giden  memurların  yazışmalarını yapmak.

3) Memur  personelin  aylık derece ve kademe ilerlemelerini takip etmek.

4) Memur  personelin özlük dosyalarını tanzim ve takip etmek.

5) Memur personellerin görevlendirmelerini takip ve yazışmalarını yapmak.

6) Memur personelin Tahsil, S.G.K. Bağ-kur, Askerlik vs. hizmetlerinin intibak işlemlerini yapmak.

7) Memur  personelin Kadro İptal-İhdas işlemlerini takip etmek.

8) Memur ve sözleşmeli personellerin görevlendirmelerini takip ve yazışmalarını yapmak.

9) Aday memurlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

10)Aday memurların oryantasyon eğitimini yapmak,

11)İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.


MADDE 8- İŞÇİ ÖZLÜK BİRİMİ  :


1) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesine göre norm kadroya göre işçi personel sayısını ve  unvanlarını belirlemek.

2) Başkanlığımızda 506 sayılı SGK. kanunu ve 4857 sayılı iş yasası ile toplu iş sözleşmesinin    

     hükümlerine  göre işçi çalıştıran müdürlüklerin işçi ihtiyaçlarını karşılamak.

3) 4857 Sayılı İş Kanununun 30.Maddesi gereğince işe alınacak engelliler ile eski hükümlülerin işbaşı yapabilmesi için gerekli yasal işlemleri yapmak. Her ay personel sayısı, özürlüler ile eski hükümlülerin ve harp mağdurların sayısını İŞKUR’a bildirmek.

4) 506 sayılı yasanın 60. maddesi gereğince yaşlılık aylığı almaya hak kazananların yazılı talepleri halinde  emeklilik işlemlerini yapmak.

5) İşçi personelin  işe başlama ve işten ayrılma ile ilgili yazışmaları yapmak.

6) Emeklisi gelen işçilerin kıdem tazminatları ile ilgili yazışmaları yapmak.

7) İşten ayrılan ve  işe  giren  işçilerin işlemlerini ilgili birimlere ve İş-Kura bildirmek.

8) İş-Kur Aylık İşçi Çizelge Raporunu internetten doldurarak bilgi vermek.

9) Engelli işçilerin giriş ve çıkışlarını ayrıca İş-Kura bildirmek.

10) İşçi personelin yazlık ve  kışlık giyim  yardımlarını  takip ve yazışmalarını  yapmak.

11) Sözleşmeli personelin işlemlerini takip etmek.

12) İşçi disiplin kurulunun oluşturulmasını sağlamak ve bu kurul tarafından alınan kararların ilgililere tebliğ edilmesini sağlamak.

13) İşçi personellerin görevlendirmelerini, takip ve yazışmalarını yapmak.

14) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.

   

MADDE 9- MAAŞ, TAHAKKUK BİRİMİ :

1) Memur  ve işçi izin ücretlerini hazırlamak.

2) Memur ve işçi doğum, ölüm vb. yardımlarını hazırlamak.

3) Memur ve işçi maaş işlemlerini hazırlamak ,puantaj girişleri yapmak ve gerekli işlemleri 

    tamamlamak.

4) Maaş Bordrolarını hazırlayıp ilgili personellere dağıtmak.

5) 1475 sayılı yasanın 14.maddesi ve 4857 sayılı Yasanın geçici 6.maddesi ve toplu iş sözleşmesinin ilgili maddesi gereğince kıdem tazminatı ödenmesi için gerekli işlemleri ve hesaplamaları yapmak.

6) Ayrılan işçilerin kayıt kapama işlemleri ile görevine gelmeyen işçilerin hakkında yasal

    işlemleri yapmak.

7) İşe alınan işçiler ile çeşitli nedenlerle iş akitleri fesh edilen işçiler için gerekli formlar düzenlemek, İlgili makamlara ve 15 gün içinde İŞKUR’a göndermek.

8) İşçilerin adli davaları ile ilgili hukuk işleri müdürlüğüne ve mahkemelere gerekli bilgilerin 

     verilmesini sağlamak.

9) Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

10) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.


MADDE 10-EĞİTİM, KYS BİRİMİ  :


1) Tüm memur, sözleşmeli statüde görev yapan personelin eğitim ihtiyaç analizini yaparak kurs, panel, konferans ve eğitim faaliyetlerini yürütmek.

2) Hizmet içi Eğitim programları hazırlamak ve programların uygulanmasını sağlamak,

3) İnsan Kaynakları ve  Eğitim  Müdürlüğü  ilgili  mevzuat hükümleri  çerçevesinde görevlerini yerine  getirmek, 

4) Kurum içinde veya kurum dışında eğitim düzenleyen kurumlara kanunlar çerçevesinde eğitime personel gönderilmesi için iş ve işlemleri yürütmek.

5) Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

6) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Esasları


MADDE 11- Müdürün Görev,Yetki ve Sorumlulukları :


a) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde 

    yürütülmesini sağlamak,

b) Personel arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan personelin  yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak,

c) Personelin disiplin işlemlerini sonuçlandırmak; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek;     

    müdürlüğün   çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak.

d) Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre yürütülmesini sağlamak. 

e) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak personelle belli aralıklarla toplantılar düzenlemek,  çalışmaları değerlendirmek,

f) Müdürlüğün kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük planlar hazırlayarak, hedefler    

    göstermek,

g) Harcama yetkilisi olarak, müdürlüğün bütçesini ve programlarını onaylamak,

h) Müdürlükle ilgili stratejik plan ve performans programındaki ilgili hedefleri takip etmek, Kalite Yönetim  Sistemi Çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

ı) Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumlu olup, Başkanlık   Makamınca;    mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri yapmak,

i) Görevleri ile ilgili yıllık faaliyet raporu hazırlamak,


MADDE 12- Memur ve Sözleşmeli Personel Özlük İşlemleri birim yetkilisinin Görev,Yetki ve Sorumlulukları


Memur ve Sözleşmeli Personele İlişkin Görevleri:

İşin İşleyişi hususunda;

1)  Norm kadro standartları çerçevesinde tüm müdürlük ve personelin görev yetki ve çalışmalarını  tanımlayarak belediyemiz meclisine sunmak üzere yazışmalar yapmak. 

2)  Belediyemizde ilk defa 657 sayılı yasaya tabii olarak görev alacak personel için mevcut kadrolar  bildirilerek içişleri Bakanlığından açıktan atama izin talebi yapmak.

3)  Kurum merkezi sınav sonucuna göre atama yapacakları memur kadrolarının sayısını, unvanını,   sınıf ve  derecesini ve atanacaklarda aranan şartları Devlet Personel Başkanlığına bildirmek ve  bunların yazışmalarını yapmak.

4)  Devlet Personel Başkanlığınca atama yapılan personelle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

5) Kurumumuza bildirilen memur personelden ataması yapılacak olanların hazırlık evraklarını 

     tamamlatmak  ve atama işlemlerini sonuçlandırarak sicil numarası vermek.

6) Başarılı aday memurlarının asalet onaylarını, müdürlüklerin teklifi üzerine almak, başarısız   

    adayların kayıt kapama işlemlerini yapmak.

7) Memurların göreve başlayış, görevden ayrılış, vekâlet görev, 2. görev, yer değiştirme, silâhaltına alınma ve terhislerinde göreve dönmelerine ilişkin işlemleri yapmak.

8)  Memurlardan sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda Mal Bildirim Formu almak ve takibini yapmak.

8) Kurum tarafından ihtiyaç duyulduğu tespit edilen çeşitli unvanlar için görevde yükselme  

     yönetmeliğince işlem yapmak.

9)  Her yıl özel hizmet tazminatı ve yan ödeme alan personellerin kadro unvanları için valilikten vize almak.

10) Takdirname, teşekkür, ödül, görevden çekilme, disiplin cezaları, göreve son verme ve görevden uzaklaştırma işlemlerine yönelik yazışmalarını yapmak.

11) Üst yönetici ve birim müdürü kadrolarına atanan memurların 5393 sayılı belediye kanunun 49. Maddesi gereğince atamalarını belediye meclisine sunmak üzere yazışmaları yapmak.

12) Naklen atama onayları, terfi ve kademe ilerlemeleri, soyadı ve öğrenim değişikliği, borçlanma ve emeklilik tescil işlemlerini yapmak kayıt sistemine işlemek.

13) Memurlara kimlik kartı vermek ve emeklilik sicil numarası verilmesine ilişkin işlemleri yapmak.

14) 657 sayılı Devlet Memurlarının suç işleyenlerinin cezalandırılması için disiplin amirleri ve disiplin cezaları yönetmeliğinin hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak üzere yazışmaları yapmak.

15) Askerlik durumunu belgelemek, özlük dosyalarını devren almak ve başka kurumlara devretmek.

16)  İl idare kurullarının kararlarını ilgililere bildirmek.

17) Terfi edecek memurlar ile bu memurların kadro tekliflerini inceleyerek bu kadroların değişiklik ihdasını sağlamak ve maaş  için gerekli dokümanı vermek.

18) Kurum içinde görev yapan Memur personelin,  Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ve Zabıta Memurlarının Belediye Zabıta   Yönetmeliği  gereğince eğitim programlarının hazırlanması, tüm personele duyurulması ve eğitim   işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

19) Memur personelin  dijital ortamda kayıt, işlemlerini yapmak ve takip etmek.

20) Özlük dosyalarını korumak ve gerektiğinde yetkililere imza karşılığında vermek.


MADDE 13- İşçi Özlük İşlemleri birim yetkilisinin Görev,Yetki ve Sorumlulukları


İşçi Personele İlişkin Görevleri:  İşin İşleyişi hususunda;


1) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre norm kadroya göre işçi personel evrakların tamamlanmasını sağlamak ve yazışmaları yapmak.

2) Başkanlığımızda 506 sayılı S.G.K. kanunu ve 4857 sayılı iş yasası ile toplu iş sözleşmesinin  hükümlerine göre işçi çalıştıran müdürlüklerin işçi ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili yazışmaları  yapmak.

3) 4857 Sayılı İş Kanununun 30.Maddesi gereğince işe alınacak engelliler ile eski hükümlülerin işbaşı yapabilmesi için gerekli yasal işlemleri yapmak ve her ay personel sayısı ve engelliler ile eski hükümlülerin ve harp mağdurların sayısını İŞKUR’a bildirmek ve yazışmaları yapmak.

4) 506 sayılı yasanın 60. maddesi gereğince yaşlılık aylığı almaya hak kazananların yazılı talepleri halinde emeklilik işlemlerini yazışmalarını yapmak.

5) 4857 sayılı Yasanın geçici 6. maddesi ve toplu iş sözleşmesinin ilgili maddesi gereğince kıdem    tazminatı ödenmesi için gerekli işlemleri ve yazışmaları yapmak.

6) Görevinden istifa eden işçilerin kayıt kapama işlemleri ile görevine gelmeyen işçilerin hakkında yasal işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak.

7) İşe alınan işçiler ile çeşitli nedenlerle iş akitleri fesh edilen işçiler için gerekli formlar düzenlenerek İlgili makamlara ve 15 gün içinde İŞKUR’a göndermek üzere yazışmaları yapmak.

8) İşçilerin adli davaları ile ilgili hukuk işleri müdürlüğüne ve mahkemelere gerekli yazışmaları yapmak.

9) İşçi disiplin kurulunun oluşturulmasını sağlamak ve bu kurul tarafından alınan kararların ilgililere   tebliğ  edilmesini sağlamak için gerekli yazışmaları yapmak.


 MADDE 14- Maaş tahakkuk birim yetkilisinin Görev,Yetki ve Sorumlulukları


1)  Yeni alınan memur ve işçi personele yönelik giriş işlemlerini yapmak ve SGK’ya bildirmek.

2)  İşten çıkan, emekli olan, askere giden veya ücretsiz izinli personelin çıkış bildirgesi ve diğer  işlemlerini  yapmak ve SGK’ya bildirmek.

3)  Memur  ve işçi izin ücretlerini hazırlamak.

4)  Memur ve işçi doğum vb. yardımlarını hazırlamak.

5)  Memur ve işçi maaş işlemleri hazırlayıp ,puantaj girişlerini yapmak. Gerekli işlemler tamamlamak.

6)  Memur Yemek kesinti girişlerini yapmak.

7)  Memur terfilerine yönelik kesinti girişlerini yapmak.

8)  Memur rapor kesintisi ve zabıta maktu mesai işlemlerine ilişkin girişleri yapmak.

9)  Maaş Bordrolarını hazırlamak personellere dağıtmak.

10) Stajyer öğrenci girişlerinin sisteme işlenmesi ve maaşlarının hazırlanmasını yapmak.

11) Sözleşmeli personele yönelik maaş işlemleri, sosyal ödemeleri, işe giriş ve çıkış bildirgelerinin sisteme işlemek.

12) Maaş Tahakkuk evrakları Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek.

13) Memur ve işçi maaş dosyasının online sistemden bankaya göndermek.

14) İşçi özendirme primlerini hazırlamak.

15) Maaş sonrası kesinti listelerini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek.

16) İşçilerin SGK prim aylık bildirgesi her ay online olarak SGK. ‘ya göndermek.

17) T.İ.S. gereği İşçi personeli için her türlü tahakkuk hesaplamalarını yapmak.

18) Personelin asgari geçim indiriminin 2 nüshasını hazırlayıp Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne  

      göndermek.

19) Memur maaş sonrası Emekli Sandığı keseneklerini hazırlayıp online olarak Emekli Sandığı kurumuna  göndermek.

20) Memur Sosyal Yardımını hesaplamak ve ödeme için Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek ve bankaya e-mail olarak iletmek. 

21) Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek


MADDE 15- Eğitim, Kys birim yetkilisinin   Görev,Yetki ve Sorumlulukları


Eğitimin yapılması hususunda; 


1- Belediye birimlerinden gelen talepler ve Başkanlık makamının emirleri doğrultusunda "Hizmet içi Eğitim  Programları " hazırlamak ve bu programların uygulanmasını sağlamak.

2- Gerektiğinde mevzuata uygun hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulanmasını  

     sağlamak.

3- Yıllık hazırlanan eğitim programında bulunan bu eğitimleri kurum içinde ve kurum dışında hizmet  alımı yoluyla personele verilmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak.

4- Eğitime girecek personelin birimlerdeki işi aksatmadan isim listeleri hazırlanarak eğitim gruplarının oluşturulması ve personelin eğitime  katılımını sağlamak.

5- Eğitime katılan personele anket yapmak.

6- Göreve yeni başlayan personele kurum içi eğitimi olarak fiilen çalıştığı birim müdürü tarafından oryantasyon eğitimi verilmesini sağlamak.

7- Kurum içinde ve kurum dışında eğitim düzenleyen kurumlara kanunlar çerçevesinde eğitime   gönderilmesi için iş ve işlemleri yürütmek.


Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları hususunda;


a) Kalite Yönetim Sistemini İSO 9001 çerçevesinde uygulamak ve sürdürmek.

b) Sistemin işleyişinin kontrolü, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla oluşturulan “Kalite Yürütme  Ekibi”ni koordine etmek, bu ekip çalışmalarında gerekli işlemleri yapmak.

c) Kalite Yönetim Sistemi faaliyetlerinden beklenen sonuçların elde edilip edilmediğini kontrol etmek  ve  gerekli iyileştirme-geliştirme önlemleri konusunda üst yönetime rapor vermek.

d) Belediye Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarında birim temsilcisi olarak görev yapmak ve   hazırlama çalışmalarında bulunmak. 

e) Birimi ile ilgili dönemsel olarak performans ve kalite hedeflerini belirlemek, izlemek ve bu  

    hedeflere uygun faaliyetlerde bulunmak. 

f) Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili birim aylık raporlarını düzenleyerek üst yönetime sunmak.

g) Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve Kalite El Kitabında birimi ile ilgili bölümü hazırlamak ve yılda bir kez gözden geçirmek, gerekirse revize  etmek.

h) ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi  gereği iç ve dış tetkik’in yapılmasını sağlamak. 

i) Sistemde birimi ile ilgili doğabilecek uygunsuzlukların belirlenmesi ve giderilmesi için düzeltici, önleyici  faaliyetlerin planlanması ve takibi işlemlerini yapmak.

j) Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve Kalite ile ilgili  kurum içi ve kurum dışı toplantılara ve eğitimlere katılmak.

k) ISO 9001 kuralları çerçevesinde; Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve Kalite Yönetim Sistemi içinde hazırlanmış dokümanlarda belirtilen diğer görevlerini yerine getirmek.

l) Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

m) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünce verilen diğer görevleri yapmak.


MADDE 16: İsg Uzmanının birim yetkilisinin   Görev,Yetki ve Sorumlulukları


1) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılan veya yapılacak olan çalışmalarda işverene rehberlik yapar.

2) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri yazılı olarak bildirir.

3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırır ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler hususunda işverene önerilerde bulunur.

4) Çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışmalar yapar ve işverene önerilerde bulunur.

5) İşyerinde İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılır. Sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunur ve takibini yapar.

6) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlar, uygulamalarını kontrol eder.

7) İşyerinde doğal afet, kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi hususunda; acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılır, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izler, kontrol eder ve işverene önerilerde bulunur.

8) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirme ve eğitimleri mevzuata uygun olarak planlar, uygulamalarını yapar veya kontrol eder.

9) Yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile mevzuata uygun olarak hazırlar.

10) İş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlar ve uygulamasını kontrol eder.

11) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirir.

12) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme ve olayın tekrarlanmaması için inceleme, araştırma yapar. Gerekli tedbir faaliyet planlarını hazırlar ve uygulamaların takibini yapar.

13) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimi ile birlikte hazırlar.

14) İş sağlığı ve güvenliği kurulu ile işbirliği içinde çalışır.

15) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarını destekler ve bu kişilerle işbirliği yapar.


MADDE 17- Diğer Personelin  Görev,Yetki ve Sorumlulukları


a) Mevcut birimlerde görevlendirilmek üzere memur personel için yapılacak işlemlerin 657 sayılı DMK’ na   göre sınav ile memur almak, adaylık sürelerinin programlamak, asaletlerinin tasdik  etmek, her personel için özlük ve sicil dosyalarını tutmak, görev dağılımlarını yapmak, emekli sandığı ile  ilişkilendirilerek  emekli sicil numarasını almak,

b) Memur personelin her yıl kademe ilerlemesi ve 3 yılda bir derece terfilerini yapma. Kadro derecesi yönünden mağduriyeti olanların kadro değişiklik tekliflerini yapmak.

c) Memur personelin disiplin işlemlerini takip etmek ve siciline işlemek, bir üst öğrenimi bitirenlerin intibaklarını yapmak,

ç) Memur personelin günlük devam-devamsızlığını takip etmek, senelik izin onaylarının alınmasını sağlamak, mazeret izinleri, ücretsiz izin, sağlık raporlarının sağlık iznine çevrilmesi için gerekli onayı   almak, yurt dışına çıkacak personelin izinleri için Valilikle gerekli yazışmaları yapmak,

d) Emeklilik talebinde bulunan personelin emeklilik işlemlerini yapmak ve evraklarını Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne göndermek,

e) Memur personelin pasaport işlemleri için gerekli yazışmaları yapmak.

f) 657 sayılı DMK' un 86. maddesi gereğince belirlenen kurum içi ve kurum dışı görevlere personelin görevlendirilmesi iş ve işlemlerini yapmak, 

g) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince sözleşmeli personel çalıştırılması ile ilgili işlemleri hazırlamak ve hizmet sözleşmesi  hazırlayıp, sözleşmeli personele imzalatarak İçişleri Bakanlığına göndermek,

h) İşçilerin adli davaları ile ilgili hukuk işleri müdürlüğüne ve mahkemelere gerekli yazışmaları  yapmak.

ı) İşe yeni başlayan ve ayrılan işçi ve memurların SGK giriş ve çıkış işlemlerini yapmak,

i) Kadro cetveli tutmak, kadro değişiklik işlemlerini güncellemek,

j) Kanunlar ve üst makamlarca verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,

k) Belediye personel kartlarını hazırlamak.

l) Müdürlüklere personelin devam edip etmediği konusunda bilgi vermek ve müdürlüklerden gelen yazışmaların cevaplarını kontrol etmek. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürütülen işlerin süreci ve evrakların arşivlenmesi


MADDE 18-  Müdürlükteki Yürütülen İşlerin Süreci :  

  

a) Görevin alınması


Belediye Başkanı veya Başkan Yardımcısı tarafından kurum dışından gelen evraka işlem yapılarak cevap verilmesi için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havale edilmesi suretiyle görevin intikali sağlanmış olur. Kurum içinden ve kurum dışından gelen evraklar kayıt edilerek Birim Müdürüne verilir. Birim Müdürü evrakları inceledikten sonra işlem yapılmak üzere ilgililerine (sorumlu kişilere) havale eder. Evraktan sorumlu ilgili kişi zamanında evrakı sonuçlandırarak bir üstü olan bağlı bulunduğu sorumlu kişinin imzasına sunar üst sorumlu kişi yapılan işlemleri kontrol eder ve paraf edip müdürünün imzasına verir. Evrakların imza işlemleri tamamlandıktan sonra sorumlular bu evrakları; kaydedilmesi varsa eklerinin konulması; zimmet defteri ile kurum içi yazılar için Müdürlüklere; kurum dışı yazıları Yazı İşleri Müdürlüğü kanalı ile gönderir. Kalan evraklar personele ait ise özlük dosyasına; genel evrak ise ; muhtelif dosyalarda evrakın içeriğine göre muhafaza edilir.


b) Müdürlük Birimleri arasında İşbirliği:


Müdürlükte yürütülen iş ve işlemlerde İnsan Kaynakları Memur Personel Birim Yetkili, İşçi Personel Birim Yetkilisi, Tahakkuk Birim Yetkilisi ve Eğitim Birim Yetkilisi ile diğer  personel arasındaki  işbirliğini  İnsan  Kaynakları  ve   Eğitim Müdürü sağlar ve yürütür.

 

MADDE 19- Hüküm Bulunmayan  Haller:


            Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan hallerde, 657 sayılı DMK’ nu ile 4857 sayılı İş kanunu ve bunlara dayanılarak çıkarılmış bulunan mevzuat hükümleri uygulanır


MADDE 20- Evrakların Arşivlenmesi ve  Korunması:


           Personele ait özlük ve  diğer evraklar ilgililerin özlük dosyasına konulur. Belediyemiz     emrinde görev yapan memur ve işçi personelin (Emeklilik, İstifa, Ölüm v.b.) görevinden ayrılanların dosyaları arşive kaldırılır ve saklanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME


MADDE 21- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte daha önce yürürlükte olan İnsan                       

 Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 22- Bu Yönetmelik hükümleri; Belediye Meclisince kabulü ve ilanı ile yürürlüğe girer.

MADDE 23- Bu Yönetmelik hükümlerini, Gebze Belediye Başkanı yürütür.