Plan ve Proje Müdürlüğü

Asker ÇOBAN
  • planproje@gebze.bel.tr

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Bağlılık

Amaç

MADDE 1-

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 48. ve 49. Maddeleri gereği “Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasları”na göre düzenleme yapılması amacıyla, 10.04.2007 tarih ve 61 sayılı Belediye Meclis kararı ile yeniden adlandırılan Plan ve Proje Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin, usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam: 

MADDE 2-

 (1) Bu yönetmelik, Gebze Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün; görev, yetki ve çalışma usulü ile birlikte işleyişini kapsar.

Yasal Dayanak:

MADDE 3-

(1) 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin Norm Kadro ilke ve Standartlarına ilişkin Esaslar” hakkındaki kararı gereğince, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. Maddelerine istinaden yeniden adlandırılması nedeniyle, 5393 sayılı Kanununun 18. Maddesinin (m) bendi gereğince Müdürlüğün; Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma yönetmeliğinin hazırlanması zorunlu hale gelmiştir. 

Bağlılık:

MADDE 4 – 

(1) Plan ve Proje Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

Bu yönetmeliğin hazırlanmasında, aşağıdaki kanun ve yönetmelikler esas alınmıştır:

a) 5393 Sayılı Belediye Kanunu.

b) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu.

c) 3194 Sayılı İmar Kanunu.

d) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu.

e) 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu.

f) 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu.

g) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.

h) 2981 Sayılı İmar Affı Kanunu.

i) 775 Sayılı Gecekondu Kanunu.

j) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

k) 6292 Sayılı Kanun.

l) 6306 Sayılı Kanun.

m) Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği.

n) Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği.

o) 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma KanunuİKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar, Kuruluş ve Yönetim Planı, Müdürlük Görev ve Yetkileri


Tanımlar 

MADDE 5-

     Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye : Gebze Belediyesini,

b) Başkanlık : Gebze Belediye Başkanlığını,

c) Başkan Yardımcılığı : Gebze Belediye Başkan Yardımcılığını,

d) Müdürlük : Gebze Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nü,

e) Bakanlık                                     : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı,

f) Müdür : Gebze Belediyesi Plan ve Proje Müdürünü,

g) Meclis : Gebze Belediye Meclisini,

h) Personel : Müdürlük bünyesinde çalışan tüm kişileri,

i) Büyük Şehir Belediyesi : Kocaeli Büyükşehir Belediyesini,

j) TOKİ : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nı,

k) Teknik personel : Plan ve Proje Müdürlüğü teknik personellerini,

l) Evrak Kayıt Sorumlusu : Plan ve Proje Müdürlüğü Müdürlük kalemi ve arşiv  

personelini,

m) Taşınır Kayıt Kontrol Sorumlusu : Plan ve Proje Müdürlüğü taşınır kayıt kontrol 

sorumlusunu,

n) Strateji Geliştirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi : Plan ve Proje Müdürlüğü Strateji Geliştirme 

ve Kalite Yönetim Temsilciliğini

n) Planlama Servisi : Plan ve Proje Müdürlüğü, Planlama Servisi

  Organizasyon yapısını

o)EEtüd Proje Servisi :Plan ve Proje Müdürlüğü, Etüd Proje Servisi

  Organizasyon yapısını

p) Kentsel Tasarım Servisi : Plan ve Proje Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Servisi

  Organizasyon yapısını

ifade eder.
Plan ve Proje Müdürlüğünün Teşkilat Yapısı


a) Müdür,

b) Şehir ve Bölge Plancısı,

c) Mimar,

d) Peyzaj Mimarı,

e) İnşaat Mühendisi,

f) Makine Mühendisi,

g) Elektrik Elektronik Mühendisi,

h) Harita ve Kadastro Teknikeri,

i) İnşaat Teknikeri,

j) Evrak Kayıt Sorumlusu,

k) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi,

l) Strateji Geliştirme ve Kalite Yönetim Sorumlusu.


Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

MADDE 6

 (1) Plan ve Proje Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir

 a) Plan ve Proje Müdürü: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen hükümleri ile "İl Özel İdareleri Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları Birlik, Müessese ve İşlemler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik" doğrultusunda atanır.

b) Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler veya mevzuat doğrultusunda atanır, 

c) Sözleşmeli Personel: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/b maddesi ile 5393 sayılı yasanın 49'uncu maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır. 

d) İşçiler: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği Hükümlerine göre atanır


MADDE  7- 

Genel Görev Tanımları:

a) İmar durumu hazırlamak.

b) İmar plan tadilat talepleri işlemlerini yapmak.

c) Belediye sınırları içerisindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması için her türlü işlemi yapmak.

d) Üst ölçekli imar planlarının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile irtibat sağlanarak planların takibini sağlamak.

e) İmar Planları ile ilgili vatandaş, Resmi Kurum, Mahkemelerle ilgili yazışmaları yapmak.

f) Belediyenin yapacağı her türlü yapının projelerini hazırlamak.

g) Kent Estetiği projelerini hazırlamak.

h) Müdürlüğün Stratejik Planını hazırlamak.

i) Müdürlüğün Performans Hedeflerini belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmalar yapmak.

j) Stratejik Plan ve Performans Esaslı Müdürlük bütçesini hazırlamak.

k) Müdürlüğün faaliyet raporunu hazırlamak.

l) Mesleki konularda birim içi ve birim dışı eğitim çalışmaları yapmak.

m) Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

n) Kültür ve Tabiat Varlıklarının projelerini hazırlamak.(1) Plan ve Proje Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 

a) Müdürlükten gelen dilekçelerin servisteki çalışanlara havale etmek.

b) Meclise sunulan plan tadilat tekliflerini incelemek ve komisyona bilgi vermek.

c) İmar durumlarını onaylamak.

d) Sayısal ortamdaki planların üzerindeki değişiklikleri kontrol etmek.

e) Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

f) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişi olarak her türlü çalışmayı düzenlemek; üst yönetimi müdürlükteki personele, personeli de üst yönetime karşı temsil etmek.

g) Başkanlık ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcılığı makamlarının verdiği görevleri, yürürlükte olan yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapmak veya yaptırmak.

h) Müdürlük ile ilgili tüm hizmetleri Belediye adına takip ve kontrol ederek sonuçlandırmak; Müdürlükte yürütülen çalışmaların zamanında sonuçlanması için personel ile düzenli iletişim sağlamak, resmi yazışma ve çalışmalara onay vermek, diğer müdürlükler arasındaki iletişimi sağlamak.

i) Müdürlüğün görev alanına giren tüm konularda, personel ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, Müdürlük bünyesindeki  büro ve büro sorumlularını tespit ve tayin etmek, uygulamalarını takip etmek, faaliyetlerini denetlemek ve aksaklıklarını gidermek.

j) Aylık ve Yıllık çalışma programlarını hazırlamak, hazırlatmak ve bu programlara göre personelin sevk ve idarelerini oluşturmak; bu konularla ilgili üst makama gerekli raporları sunmak.

k) Müdürlüğün performans durumunu izlemek ve değerlendirme yapmak.

l) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

m) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlamak.

n) Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılması, Müdürlük personelinin uyum içinde çalışmasını sağlamak.

o) Müdürlük faaliyetleri ile ilgili ihaleleri yürütmek.

p) Plan ve Proje  Müdürlüğünün Tahakkuk Amiridir.

q) Plan ve Proje  Müdürlüğünün Harcama Yetkilisidir.

r) Müdürlük personelinin 1. Disiplin Amiridir.


A – Organizasyondaki Yeri,

1) Başkan Yardımcısı’na bağlıdır.

2) Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Başkan Yardımcısı’na karşı sorumludur.

3) Strateji Geliştirme ve Kalite Yönetim temsilcisi, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, Evrak Kayıt Sorumlusu, Şehir ve Bölge Plancısı, Mimar, Peyzaj Mimarı, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik Elektronik Mühendisi, Harita Kadastro Teknikeri ve İnşaat Teknikeri kendisine bağlı bulunan kadrolardır.

4) Proje geliştirme ve uygulama bürosu, İhale bürosu, İdari ve mali işler bürosu

B – Bu Kadro İçin Aranan Özellikler,

1) Üniversitelerin Lisans bölümünden mezun olmak,

2) Belediye mevzuatı ve Belediyeciliği ilgilendiren diğer Mer’i Mevzuata hakim olmak,

3) Yöneticilik bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

4) Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak,

(2) Teknik Personel Görev yetki ve sorumlulukları:

A) Şehir ve Bölge Plancısı Görev, Yetki ve Sorumlulukları:


a) Servise havalesi yapılan evraklarla ilgili işlemleri yapmak.

b) Vatandaşların şikayet ve taleplerini değerlendirmek.

c) İmar Durumu ile ilgili şifahi ve resmi talepleri değerlendirmek; sözlü veya yazılı bilgi/belge vermek.

d) 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması ile ilgili işlemleri yürütmek.

e) İmar planı değişiklikleri, revizyonu ve mevzi imar planı talepleriyle ilgili işlemleri yapmak.

f) İmar planlarındaki sorunları ve plan arası tutarsızlıkları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek.

g) Belediye meclisine havale edilecek evraklarla ilgili çalışmaların yapılması ve meclisçe değerlendirilen imar planları değişikliklerinin imzaya hazır hale getirilmesi, imzası tamamlananların askıya çıkarılması, varsa itirazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerin yapılması ve kesinleşen planların yürürlüğe konulması ile ilgili çalışmaları yürütmek.

h) İhale evrakları ve dosyalarını hazırlamak.

i) İmar planları ve imar durumlarının sayısallaştırılması ile ilgili çalışmalar yapmak.

k) İmar planları ile ilgili ihale çalışmaları yapmak.

l) Planlama çalışmaları doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapılması ve kurum görüşlerini toplamak.

m) Arazi inceleme, tespit ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

n) Belediyenin dışında yürütülen planlama ile ilgili çalışma, toplantı ve komisyonlara katılmak.

o) 2981 ve 3194 sayılı yasalara göre imar düzenlemeleri yapmak ve talep durumunda imar durumları düzenlemek. 

p) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

r) Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.


A1 – Organizasyondaki Yeri,

1) Müdür’e bağlıdır.

2) Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur.


A2 – Bu Kadro İçin Aranan Özellikler,


1) Üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezunu olmak,

2) Belediye mevzuatına hakim olmak,

3) Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak,B) Mimar Görev, Yetki ve Sorumlulukları:


a) Mimari proje başlamadan önce fizibilite çalışması yaparak ihtiyaç programı hazırlamak,

b) Belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda güncel yönetmeliklere uygun olarak projeleri tasarlamak ve bu projeleri dijital ortama aktarmak,

c) Mevcut yapı ve projelerde, ihtiyaçlar doğrultusunda tadilat projelerini çizmek ve hazırlamak,

d) Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak,

e) Yapılan imalatları sahada kontrol etmek,

f) İhale evrakları ve dosyalarını hazırlamak,

g) Arazi inceleme, tespit ve değerlendirme çalışmaları yapmak,

h) Servise havalesi yapılan evraklarla ilgili işlemleri yapmak,

i) Vatandaşların şikâyet ve taleplerini değerlendirmek

j) Belediyenin dışında yürütülen planlama ile ilgili çalışma, toplantı ve komisyonlara katılmak

k) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri ilgili yönetmeliklere uygun şekilde yerine getirmek.


B1 – Organizasyondaki Yeri,

1) Müdür’e bağlıdır. 

2) Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur.


B2 – Bu Kadro İçin Aranan Özellikler,

1) Üniversitelerin Mimarlık bölümünden mezun olmak,

2) Belediye mevzuatı ve Belediyeciliği ilgilendiren diğer Mer’i Mevzuata hakim olmak,

3) Yöneticilik bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

4) Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak,C) Peyzaj Mimarı Görev, Yetki ve Sorumlulukları:


a) Mimari proje başlamadan önce fizibilite çalışması yaparak ihtiyaç programı hazırlamak,

b) Belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda güncel yönetmeliklere uygun olarak peyzaj projelerini tasarlamak ve bu projeleri dijital ortama aktarmak,

c) Mevcut projelerde, ihtiyaçlar doğrultusunda tadilat projelerini çizmek ve hazırlamak,

d) Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak,

e) Yapılan imalatları sahada kontrol etmek,

f) İhale evrakları ve dosyalarını hazırlamak,

g) Arazi inceleme, tespit ve değerlendirme çalışmaları yapmak,

h) Servise havalesi yapılan evraklarla ilgili işlemleri yapmak,

i) Vatandaşların şikâyet ve taleplerini değerlendirmek,

j) Belediyenin dışında yürütülen çalışma, toplantı ve komisyonlara katılmak,

k) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri ilgili yönetmeliklere uygun şekilde yerine getirmek.


C1 – Organizasyondaki Yeri,

1) Müdür’e bağlıdır. 

2) Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur.


C2 – Bu Kadro İçin Aranan Özellikler,

1) Üniversitelerin Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun olmak,

2) Belediye mevzuatı ve Belediyeciliği ilgilendiren diğer Mer’i Mevzuata hakim olmak,

3) Yöneticilik bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

4) Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak.D) İnşaat Mühendisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları:


a) Belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan mimari projeye göre, ilgili yasa ve yönetmeliklere göre statik projelerinin tasarlanması, çizilmesi, hesaplarının yapılması, şartnamelerin oluşturulması ve maliyetlerinin çıkarılması,

b) Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak,

c) Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak,

d) Yapılan imalatları sahada kontrol etmek,

e) İhale evrakları ve dosyalarını hazırlamak,

f) Arazi inceleme, tespit ve değerlendirme çalışmaları yapmak,

g) Servise havalesi yapılan evraklarla ilgili işlemleri yapmak,

h) Vatandaşların şikâyet ve taleplerini değerlendirmek,

i) Belediyenin dışında yürütülen planlama ile ilgili çalışma, toplantı ve komisyonlara katılmak

j) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri ilgili yönetmeliklere uygun şekilde yerine getirmek.
D1 – Organizasyondaki Yeri,

1) Müdür’e bağlıdır.

2) Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur.

D2 – Bu Kadro İçin Aranan Özellikler,

1) Üniversitelerin ilgili Mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

2) Belediye mevzuatı ve Belediyeciliği ilgilendiren diğer Mer’i Mevzuata hakim olmak,

3) Yöneticilik bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

4) Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak,
E) Makine Mühendisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları:


a) Belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan mimari projeye göre, ilgili yasa ve yönetmeliklere göre mekanik projelerinin tasarlanması, çizilmesi, hesaplarının yapılması, şartnamelerin oluşturulması ve maliyetlerinin çıkarılması,

b) Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak,

c) Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak,

d) Yapılan imalatları sahada kontrol etmek,

e) İhale evrakları ve dosyalarını hazırlamak,

f) Arazi inceleme, tespit ve değerlendirme çalışmaları yapmak,

g) Servise havalesi yapılan evraklarla ilgili işlemleri yapmak,

h) Vatandaşların şikâyet ve taleplerini değerlendirmek,

i) Belediyenin dışında yürütülen planlama ile ilgili çalışma, toplantı ve komisyonlara katılmak

j) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri ilgili yönetmeliklere uygun şekilde yerine getirmek.


E1 – Organizasyondaki Yeri,

1) Müdür’e bağlıdır.

2) Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur.

E2 – Bu Kadro İçin Aranan Özellikler,

1) Üniversitelerin ilgili  Mühendislik  bölümlerinden mezun olmak,

2) Belediye mevzuatı ve Belediyeciliği ilgilendiren diğer Mer’i Mevzuata hakim olmak,

3) Yöneticilik bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

4) Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak,


F) Elektrik Elektronik Mühendisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları:


a) Belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanan mimari projeye göre, ilgili yasa ve yönetmeliklere göre elektrik projelerinin tasarlanması, çizilmesi, hesaplarının yapılması, şartnamelerin oluşturulması ve maliyetlerinin çıkarılması,

b) Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak,

c) Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak,

d) Yapılan imalatları sahada kontrol etmek,

e) İhale evrakları ve dosyalarını hazırlamak,

f) Arazi inceleme, tespit ve değerlendirme çalışmaları yapmak,

g) Servise havalesi yapılan evraklarla ilgili işlemleri yapmak,

h) Vatandaşların şikâyet ve taleplerini değerlendirmek,

i) Belediyenin dışında yürütülen planlama ile ilgili çalışma, toplantı ve komisyonlara katılmak

j) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri ilgili yönetmeliklere uygun şekilde yerine getirmek.


F1 – Organizasyondaki Yeri,

1) Müdür’e bağlıdır.

2) Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur.


F2 – Bu Kadro İçin Aranan Özellikler,

1) Üniversitelerin ilgili  Mühendislik  bölümlerinden mezun olmak,

2) Belediye mevzuatı ve Belediyeciliği ilgilendiren diğer Mer’i Mevzuata hakim olmak,

3) Yöneticilik bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

4) Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak,


G) Harita ve Kadastro Teknikeri Görev Yetki ve Sorumlulukları:


a) Resmi ve bilgi amaçlı imar durumu hazırlamak.

b) Vatandaşların kısıtlılık taleplerini arazide kontrol etmek ve hazırlamak.

c) İmar durumlarının arazide kontrolünü yapmak.

d) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

e) Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.


G1 – Organizasyondaki Yeri,

1) Müdür’e bağlıdır.

2) Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur.

G2 – Bu Kadro İçin Aranan Özellikler,

1) Yüksekokul mezunu olmak,

2) Belediye mevzuatına hakim olmak,

3) Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak,


H) İnşaat Teknikeri Görev Yetki ve Sorumlulukları:


a) Resmi ve bilgi amaçlı imar durumu hazırlamak.

b) Vatandaşların kısıtlılık taleplerini arazide kontrol etmek ve hazırlamak.

c) İmar durumlarının arazide kontrolünü yapmak.

d) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

e) Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.

f) Kentsel Dönüşüm çalışmaları için arazide gerekli kontrolleri yapmak.

g) Kamulaştırılacak yapılarla ilgili olarak maliyet ve analiz çalışmaları yapmak.


H1 – Organizasyondaki Yeri,

1) Müdür’e bağlıdır.

2) Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur.

H2 – Bu Kadro İçin Aranan Özellikler,

1) Yüksekokul mezunu olmak,

2) Belediye mevzuatına hakim olmak,

3) Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak,


(3) Evrak Kayıt Sorumlusu Görev Yetki ve Sorumlulukları:


a) Vatandaşların talepleri hakkında önbilgi ile bilgilendirmek.

b) Resmi kurum ve vatandaştan gelen talepleri kayıt altına almak.

c) Evrak kayıt ve çıkışlarını yapmak.

d) Kayıt yapılan evrakları havalesinin yapılması için Müdür’e sunmak.

e) Müdür tarafından havalesi yapılan evrakları ilgili çalışana teslim etmek.

f) Resmi evrakların onaylanması için bağlı Başkan Yardımcısına sunmak.

g) Çıkışı yapılan evraklar için dosya oluşturmak.

h) Dosya arşivleme çalışmalarını yapmak.

i) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

k) Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.A) Organizasyondaki Yeri, 


1) Müdür’e bağlıdır.

2) Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur.


B) Bu Kadro İçin Aranan Özellikler,


1) En az lise ve dengi meslek lisesi mezunu olmak,

2) Belediye mevzuatına hakim olmak,

3) Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak,


(4) Taşınır Kayıt Kontrol Sorumlusu Görev Yetki ve Sorumlulukları:


a) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek. 

b) Girişi yapılan malzemelerin müdürlüklere devrini yapmak.

c) Tüketim malzemelerinin çıkışları için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerini üç aylık periyotlarla çıkararak Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek.

d) Demirbaş zimmetlerini yapmak, barkotlamak ve demirbaş  listelerinin  müdürlüklere astırmak.

e) Yıl sonunda demirbaş sayımı yapmak. Listeleri güncellemek. 

f) Sayıştaya verilecek yıl sonu Taşınır Yönetim Hesabını  hazırlamak.

g) Ambar sayımı yapıp yılsonu stok durumunu belirlemek.

h) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

i) Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını uygulamak ve geliştirmek.A) Organizasyondaki Yeri,


1) Müdür’e bağlıdır.

2) Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur.


B) Bu Kadro İçin Aranan Özellikler,


1) Tercihen üniversite mezunu olmak.

2) Belediye mevzuatına hakim olmak,

3) Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak,


(5) Strateji Geliştirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi Görev, Yetki ve Sorumlulukları:


a) Belediye Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarında birim temsilcisi olarak görev yapar ve hazırlama çalışmalarında bulunmak. 

b) Birimi ile ilgili dönemsel olarak performans ve kalite hedeflerini belirler, izler ve bu hedeflerine uygun faaliyetlerde bulunmak. 

c) Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili birim aylık raporlarını düzenleyerek üst yönetime sunmak.

d) Belediye Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı uygulamalarına ve Kalite politikasının benimsenmesine yönelik olarak çalışmalarda bulunur ve gereklerini yerine getirilmesini sağlamak.

e) Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve Kalite El Kitabında birimi ile ilgili bölümü hazırlar ve yılda bir kez gözden geçirmek, gerekirse revize etmek.

f) İç denetim faaliyeti kapsamında denetçilere birimi ile ilgili konularda bilgi verir ve Biriminde Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliği konusunda rapor hazırlar ve Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısına sunmak üzere Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne iletmek.

g) Sistemde birimi ile ilgili doğabilecek uygunsuzlukların belirlenmesi ve giderilmesi için gerekli çalışmaları ayrıca iş takibi işlemlerini yapmak.

h) Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve Kalite ile ilgili kurum içi ve kurum dışı toplantılara ve eğitimlere katılmak.

i) Yönetim tarafından oluşturulmuş olan diğer kurallar çerçevesinde ve Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme, Faaliyet Raporu, İç Kontrol Eylem Planı ve Kalite Yönetim Sistemi içinde hazırlanmış dokümanlarda belirtilen diğer görevlerini yerine getirmek.


A) Organizasyondaki Yeri,


1) Müdür’e bağlıdır.

2) Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur.


B) Bu Kadro İçin Aranan Özellikler,

1) Tercihen üniversite mezunu olmak.

2) Belediye mevzuatına hakim olmak,

3) Yeterli bilgisayar bilgisine sahip olmak

Kuruluş ve Müdürlük Servislerinin Oluşumu, Görev Yetki ve Sorumlulukları :

MADDE 7

Plan ve Proje Müdürlüğü, 10.04.2007 tarihine kadar İmar Müdürlüğü’ne bağlı servis olarak faaliyetlerini sürdürmekte iken, Belediye Meclisi’nin 10.04.2007 tarih ve 61 sayılı Belediye Meclisi kararı ile Müdürlük olarak faaliyetlerine devam etmiştir.

Plan ve Proje Müdürlüğü 2 servisten oluşmaktadır.


a) Etüd Proje Servisi: Etüd Proje Müdürlüğü, 03.07.2019 tarih ve 121 sayılı Belediye Meclisi kararı ile Servis olarak Müdürlüğümüze bağlanmıştır. 

b) Kentsel Tasarım Servisi: Etüd Proje Müdürlüğü, 03.07.2019 tarih ve 121 sayılı Belediye Meclisi kararı ile Servis olarak Müdürlüğümüze bağlanmıştır. 


(1) Plan ve Proje Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları: 


a) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatlarının Hazırlanması;

1. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı talebi alınması ya da başkanlık emri alınması,

2. Tadilata ilişkin olarak gerekli kurumlardan kurum görüşlerinin alınması, 

3. 1/1000 ölçekli teklif tadilat paftalarının hazırlanıp, kurum görüşleriyle beraber ilçe Belediye meclisine sunulması,

4. Tadilat talebinin ilgilisine meclis kararıyla uygun görülüp, görülmediğinin tebliğ edilmesi,

5. İlçe Belediye meclisince uygun görülen tadilat talebinin Büyükşehir Belediye Başkanlığına onaylanması için gönderilmesi,

6. Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanarak gelen tadilatın basın ilan kurumuna yayınlanmak üzere gönderilmesi,

7. Yayınlanan planların Belediye panosunda askıya çıkartılması ve planlara yapılan itirazların değerlendirilmesi,

8. Tadilata konu parsel için Belediye İmar Komisyonunca belirlenen tadilat harç tarifesi üzerinden tadilat harcı kesilmesi,

9. Plan Tadilatının teknik müdürlüklere dağıtımının yapılması,b) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatlarının Hazırlanması;1. Başkanlık emriyle tadilat sürecinin başlatılması,

2. 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatına ilişkin olarak gerekli kurumlardan kurum görüşlerinin alınması,

3. 1/5000 ölçekli teklif tadilat paftalarının hazırlanıp, kurum görüşleriyle beraber Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmesi,

4. Büyükşehir Belediyesinde onaylanıp gelen tadilata uygun olarak 1/1000 ölçekli tadilat paftalarının hazırlanması,

5. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatına ilişkin olarak gerekli kurumlardan kurum görüşlerinin alınması,

6. Hazırlanan 1/1000 ölçekli tadilat paftaları ve kurum görüşlerinin İlçe Belediye Meclisine sunulması,

7. İlçe Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/1000 ölçekli tadilatın Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi,

8. Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanarak gelen tadilatın Basın İlan Kurumuna yayınlanmak üzere gönderilmesi,

9. Yayınlanan planların Belediye panosunda yasal süresi doğrultusunda askıya çıkartılması,

10. Plan tadilatının teknik müdürlüklere dağıtımının yapılması,


c) Yazılı İmar Durumu Verilmesi;

1. Dilekçeyle ve kurumlardan gelen yazılı imar durumu talebinin alınması,

2. Yazılı imar durumunun tanzim edilerek ilgilisine tebliğ edilmesi,


d) Hukuki Faaliyetler;

1. Keşif yapılması,

2. Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından talep edilen savunma yazılarının hazırlanması,

3. Satış işlemlerinde Tapu Müdürlüğüne görüş verilmesi,

4. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne hazine adına tahsislerle ilgili görüş bildirilmesi,


e) E-Postalara Cevap Verilmesi;

1. Müdürlük sorumluluğunda yer alan ve elektronik ortamında kurumumuza iletilen taleplere yine e-posta ile cevap verilmesi,


f) Faaliyet Raporları;

1. Müdürlük faaliyetlerinin hazırlanması,
(2) Kalem ve Arşiv Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

a) Evrak Girişi İşlemlerinin Yapılması;

1. Müdürlüğümüze gelen evrakların arşiv dosyalarının çıkarılması,

2. Gelen evrakların defter kayıt yazılıma girişi yapılarak havaleye götürülmesi,

3. Havaleden sonra dosyaların ilgilisine zimmetle dağıtımının yapılması,


b) Evrak Çıkışı İşlemlerinin Yapılması;

1. Raportörlerin yazdıkları yazıların müdürlük imzalarını tamamladıktan sonra başkan yardımcısı ve başkana çıkarılması,

2. İmzaları tamamlanan yazıların çıkışının yapılması,

3. Çıkışları tamamlanan yazıların ilgili birimlere zimmetle dağıtımının yapılması,

4. Çıkışı yapılan vatandaş dilekçesi cevaplarının posta ile gönderilmesi,

5. Çıkışı yapılan elden takipli evrakların ilgilisine elden verilmesi,


c) Personel Özlük İşlemlerinin Yapılması;

1. Personelin yıllık izne ayrılış ve başlama yazılarının yazılması,

2. Personelin görevlendirilme yazılarının tebliği,

3. Personelin doğum, ölüm iznine ayrılış ve başlayış yazılarının yazılması,

4. Personelin rapor yazılarının yazılması,

5. Üniversite ve lise öğrencilerinin staja başlama işlemleri ve puantajlarının hazırlanması,


d) Beyaz Masa Başvuru Sistemi;

1. Gelen başvuru ve şikâyetlerin havaleye götürülmesi,

2. Havale işleminden sonra ilgilisine verilmesi,

3. Yazılan cevapların beyaz masa başvuru sistemi ile gönderilmesi,

4. İşlemi tamamlanan başvuruların arşivinin oluşturulması,


e) Arşiv İşlemlerinin Yapılması;

1. Planlama bürosu arşivinin düzenlenmesi,

2. Müdürlüğümüz yazışma dosyalarının arşiv düzenlemesi,

3. Personel dosyalarının arşiv düzenlenmesi,

4. İşlemi biten dosyaların sırasına göre arşive yerleştirilmesi,

5. Saklama süreli dosya planı işlemi,

6. Standart Dosya Planına göre kodlama işlemlerinin yapılması,

7. Standart Dosya Planına göre dosya sırtlıklarının düzenlenmesi,


f) Demirbaş Malzeme Alımları iş ve işlemlerinin Yapılması;

1. Demirbaş listesinin hazırlanması,

2. Yıllık demirbaş sayımının yapılması,

3. Malzeme talep işlemlerinin yapılması,

4. Malzemelerin kayıttan düşülmesi işlemlerinin yapılması,g) Diğer İş ve İşlemlerin Yapılması;

1. Müdürlüğümüz işlerinde kullanılmak üzere avans çekimi,

2. Müdürlüğümüz işlerinde kullanılan avansın kapatılması,

3. İlanı yapılacak işlerin Basın İlan Kurumu Müdürlüğüne gönderilmesi,

4. Haftalık faaliyetinin hazırlanması,

5. Yıllık faaliyetin hazırlanması,

6. Müdürlüğümüzden talep edilen ozalit, plan, imar durumu gibi belgelerin, harç makbuzu hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesince tahakkukunun yapılmasını sağlamak,


h) İhale Hazırlık İş ve İşlemlerinin Yapılması;

1. Planlama servisi kapsamında ihtiyaç duyulan mal/hizmet alımlarının tespit edilmesi ve ihaleye çıkılmak üzere onay alınması,

2. İhtiyaç duyulan mal/hizmet alımına dair fiyat araştırması yapılması,

3. İhale için gerekli evrak ve belgelerin hazırlanması, sürecin takip edilmesi,

4. Sözleşmeye istinaden hak ediş düzenlenmesi, keşif artışı ve süre uzatımı verilmesi sözleşmenin feshedilmesi işlemlerinin yapılması,

5. İş deniyim belgesi verilmesi,


i) E-postaları Cevap Verilmesi;

1. Müdürlük sorumluluğunda yer alan ve elektronik ortamda kurumumuza iletilen taleplere yine e-posta ile cevap verilmesi,

2. Etüd Proje Servisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları :


1) Kültürel ve tarihi değerlerle ilgili araştırma ve tespitler yapmak ve projelendirmek,

2) Kent envanteri oluşturmak için çalışmalar yapmak,

3) Farklı ölçekte ve içerikte projeler hazırlamak veya hazırlatmak,

4) Projelerin yönetimi ve uygulaması için gerekli koordinasyonu sağlamak,

5) Sağlıklı kent ilke ve politikalarının mekana yansıtılmasını hedefleyen projeler geliştirmek,

6) Kentte yaşayan ve çalışanların yaşam kalitelerini ve sağlık düzeylerini yükseltmek amacıyla program ve projeler geliştirmek,

7) AB’nin yerel yönetimler alanındaki mevzuatını ve uygulamalarını takip etmek ve araştırmak,

8) Türkiye-AB uyum sürecinde yerel yönetimlerle ilgili gelişmeleri, projeleri ve fonları takip etmek,

9) Mevcut fonksiyonların işlerliğinin, kullanıcıya yönelik fiziki ve sosyal sorunların giderilmesine yönelik projeler ( yeşil alanlar, hizmet binaları, kültür merkezleri, yaya alanları, meydanlar vb. ) geliştirmek ve uygulama projelerini hazırlamak, veya hazırlatmak.

10) Yapı teknolojisindeki son gelişmeleri ve yenilikleri yakından izlemek ve projelendirme aşamasında bu gelişme ve yeniliklerden yararlanmak, 

11) Çağdaş yerleşim ve toplum hedeflerine ulaşmak amacıyla, değişik ölçekte ve içerikte projeler üretmek, bu projelerin yönetimi ve uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlamak, 

12) Hazırlanan projeleri uygulanması için ilgili birime teslim etmek, ihtiyaç olduğu takdirde uygulama aşamasında teknik destek vermek, 

13) Müdürlük kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama adımlarını belirlemek ve fizibilitelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve projeleştirmek,

14) Tespit edilmiş strateji, hedef ve stratejiler doğrultusunda müdürlüğün yapacağı araştırma, fizibilite, proje gibi tüm faaliyetlerin planlamasını yapmak, uygulamasına ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek,

15) Yürütülecek tüm faaliyetleri sırasında Belediyenin diğer birimleri ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek, gerektiğinde proje konusuna göre ilgili birimlerden görevlendirilecek personeli çalışmalara dahil etmek,

16) Mesleki alanlarda Ulusal ve Uluslararası kuruluşlarla, yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerimizle, yurtdışı ve Yurtiçi Mesleki örgütlerimizle Mesleki ve proje teknolojileri gelişmeleri tetkiki için diyaloglar kurmak, haberleşme ağı kurmak, teknoloji ve bilgi alışverişini sağlamak,

17) Proje uygulama süreci kapsamında gerekli görüldüğü takdirde hizmet alımı yapmak,

18) Yapılacak her türlü kentsel tasarım çalışması analitik etütleri ve gerektiğinde fizibilite raporları, işletim model ve sistemlerini yapmak ve yaptırmak, Kentsel dönüşüm alanlarında, Belediyenin kamu amaçlı tüm yapım faaliyetleri (altyapı, üstyapı, rekreasyon vs.) için ihtiyaç duyulan avan, kesin ve uygulama projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.

19) Proje yarışmaları düzenlemek, diğer müdürlükler tarafından düzenlenecek yarışmalara destek vermek,

20) Kardeş şehirler ya da diğer şehirler/kurumlar ile birlikte ortak projeler geliştirmek ve gerçekleştirilen eşleşme projelerinin yürütülmesini sağlamak,

21) Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

22) Kurumsal imajın geliştirilmesi ve uygulamasını sağlamak.

23) Müdür tarafından verilen diğer ek görevleri yapar.

24) Kent Estetiği Projeleri çerçevesinde gerekli olan Proje ve Uygulama çalışmalarını yapmak. (Dış Cephe Düzenlemeleri, Sokak Sağlıklaştırma Projeleri v.b.)

25) İhtiyaç duyulması halinde Tarihi ve Tescilli yapıların röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlamak veya hazırlatmak ve gerektiğinde bu projelerin uygulamalarını yaptırmak.

26) Ruhsat verilecek yapılarda, Estetik Kurul aracılığı ile kent estetiğine, tarihi değerlere uygunluk esasını sağlamak üzere, gerektiğinde ruhsat projelerini incelemek ve estetik olarak onaylamak.3. Kentsel Tasarım SevisininGörev, Yetki ve Sorumlulukları:

1) Belediye sınırları içinde fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak kente entegre olamayan bölgeleri belirleyerek, bu bölgelerde öncelikli olarak kritik  yoğunluklu, düzensiz gelişmiş ve afet riski taşıyan alanlardan başlayarak; kentsel dönüşüm alanlarını tespit etmek, önceliklendirmek, planlamak ve uygulama programlarını hazırlamak.

2) 6306 Sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereği “Riskli Alan”, “Rezerv Konut Alanları” ve  “Riskli Yapı” çalışmalarını başlatmak ve bu alanlarda Kentsel Tasarım çalışmalarını yapmak veya yaptırmak. “Riskli Alan” ve “Rezerv Konut Alanları” için Bakanlığın istediği şekliyle dosyaları hazırlamak ve Bakanlığa sunmak.

3) Kentsel Dönüşüm modelleri ve stratejilerinin belirlenmesi konusunda çalışmalar  yaparak, ihtiyaç duyulan halihazır haritaları, tüm ölçeklerde İmar Planları hazırlamak veya hazırlatmak.

4) İhtiyaç duyulması halinde, Jeolojik - jeoteknik etütler, mevcut durum analizi vb. çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

5) Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan Hak Sahipliği ve değerleme tespitlerini ve kıymet takdirlerini yapmak veya yaptırmak; bunun sonucunda kamulaştırma bedellerini belirlemek.

6) Proje alanındaki Hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerini yürütmek ve projeye dâhil

olmalarını sağlayacak muvafakat senedi imzalatmak.

7) Kentsel dönüşüm proje alanlarında bulunan ve anlaşma sağlanarak ilgilileri tarafından boşaltılan yapıların tasfiye, yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

8) Hak sahiplerinin konut seçimlerini düzenlemek, gerektiğinde kura işlemlerini yaptırmak ve Proje sonucunda hak sahipleri için üretilen konutların anahtar teslimatlarını yapmak.

9) Kentsel dönüşüm alanlarında, Belediyenin kamu  amaçlı tüm yapım faaliyetleri (altyapı, üstyapı, rekreasyon vs.) için ihtiyaç duyulan avan, kesin ve uygulama projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.  

10) Kentsel Tasarım ve Dönüşüm çalışmaları için, gerektiğinde sosyal konut projeleri geliştirerek bu projeleri yapım ihalesine hazırlamak.

11) Diğer kurumlarla (TOKİ, Bakanlık vb.) ortak proje yapılması durumunda:

a) İlgili protokolleri hazırlamak veya hazırlanan protokolleri kontrol etmek;

b) Yapılacak olan protokoller gereği, Belediyenin üzerine düşen diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.        

12) Kentsel Tasarım ve Dönüşüm çalışmaları için ihtiyaç duyulan tüm Yapım, Hizmet Alımı, Danışmanlık Hizmet Alımı ile ilgili ihale işlemleri ve kontrollük hizmetlerini yapmak veya yaptırmak. 

13) Kentsel Tasarım ve Dönüşüm çalışmaları için, gerektiğinde ulusal düzeyde panel, konferans, seminer, yarışma vb. etkinlikler düzenlemek.

14) Diğer birimlerle koordineli olarak “Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği” doğrultusunda çalışmalar yapmak.

15) İhtiyaç duyulduğunda, Kentsel Tasarım, Dönüşüm ve Kent Estetiğine dönük ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi, uygulamalarda halkın katılımının sağlanması amaçlı sosyolojik araştırmalar ve anketler yapmak veya yaptırmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme


Yürürlük 

MADDE 8- (1) Bu yönetmelik hükümleri; Gebze Belediye Meclisinin kabulü ve yayımını müteakiben yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) İş bu yönetmelik 8 (sekiz) maddeden oluşmaktadır. Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.


1985 yılında Gebze’de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini gazi ilköğretim okulunda, lise öğrenimini Darıca Neşet Yalçın Süper Lisesinde tamamlamıştır. 2005-2010 yılları arasında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi-Şehir ve Bölge Planlama bölümünden, 2018-2020 yılları arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi-İlahiyat bölümünden mezun oldu.

2011 yılında Gebze Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünde Şehir Plancısı olarak göreve başlayan Asker ÇOBAN 06.10.2021 tarihi itibari ile Plan ve Proje Müdür Vekili görevine getirildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.